Samråd: Europeiska partnerskap inom Horisont Europa

I ett öppet samråd inhämtar EU-kommissionen nu inspel på utformningen av Europeiska partnerskap som ska bli en del av unionens innovationspolitisk 2021-2027. Partnerskapen kommer utgöra en del av Forsknings- och Innovationspolitiken som med större inflytande från medlemsländer och andra intressenter tydligare ska bidra till Unionens övergripande politiska ambitioner. Dagens befintliga partnerskap ska därmed strömlinjeformas under ett gemensamt regelverk och med ett begränsat antal organisationsformer. Samrådet gäller främst 12 kandidater till ”Institutionella partnerskap” inom bland annat bio-baserade material, hållbara flyg och hälsa.

EU har ända sedan förra programperioden valt att implementera delar av forsknings- och innovationspolitiken genom partnerskap mellan EU, medlemsstater och privata aktörer som gemensamt styr forskningsmedlens inriktning för en bättre förankring bland intressenter. Med tiden har ett svåröverskådligt landskap av partnerskap med olika organisationsformer vuxit fram till över 120 stycken med beteckningar så som public-private partnership (PPP), P2P, ERA-NET och cPPP. Med Horisont Europa (som efterträder Horisont 2020) ska dessa strömlinjeformas till endast tre former. 

 • Co-programmed European Partnership baseras på avtal mellan kommissionen och privata och/eller offentliga partners. Denna modell förväntas vara bäst lämpad för partnerskap som involverar industrin. Mer info här. 
 • Co-funded European Partnership får budgetbidrag från Horisont Europa (Grant Agreement) för att samarbeta och verkställa partnerskapets gemensamma program. Denna modell förväntas vara bäst lämpade för partnerskap/konsortium som involverar medlemsstater med forskningsfinansiärer och andra offentliga myndigheter i konsortiets kärna. Som standard gäller nationella regler för utlysningar som lanseras av konsortiet. Mer info här. 
 • Institutionalised European Partnership riktar sig till forsknings- och innovationsprogram som genomförs av flera medlemsstater. Modellen förväntas vara bäst lämpad för långsiktiga samarbeten med stabila partners (med mindre flexibilitet för anpassning under genomförandet).Mer info här. 

Europeiska partnerskapen är ett uttryck för EU:s ambitioner att implementera forskningspolitiken mer strategiskt och mer i linje med övergripande politiska ambitioner och med synergier till andra europeiska, nationella och regionala finansieringsformer. Slutgiltiga teman för partnerskapen är fortfarande under förhandling men det finns en rad förslag att ta ställning till där vissa är baserade på tidigare partnerskap med ett avstamp i befintliga organisationer, deltagare och strategier medan vissa utgör helt nya konstellationer. Även medlemsländerna förvänts ha stort inflytande över den slutliga utformningen och deltagandet i partnerskap. 

Detta samråd fokuserar på partnerskapen som föreslås få formen Institutionalised European Partnershipdär det finns 12 föreslagna teman enligt listan nedan. Varje tema kommenteras via ett separat formulär som även ger ett visst utrymme att kommentera partnerskapen generellt i sin helhet även om formulären främst utgörs av stängda frågor. 

Kandidater till Institutionalised European Partnership som berörs i samrådet 

 1. EU-Africa research partnership on health security to tackle infectious diseases (Global Health)
  2. Innovative Health Initiative
  3. Key Digital Technologies 
  4. Smart Networks and Services 
  5. European Metrology 
  6. Transforming Europe's rail system 
  7. Integrated Air Traffic Management 
  8. Clean Aviation 
  9. Clean Hydrogen 
  10. Safe and Automated Road Transport 
  11. Circular bio-based Europe: sustainable innovation for new local value from waste and biomass 
  12. Innovative SMEs 

Förutom dessa 12 kandidater finns även utkast på teman inom de andra två formerna av partnerskap, totalt ca. 40 stycken som kan komma att bli aktuella under den kommande programperioden med start 2021, däribland Batterier, Rymdteknik AI och Superdatorer.  

Samrådet är öppet till och med 6:e november.  

Kontakta North Sweden för mer information om de Europeiska partnerskapen och de öppna samråden.

Kontaktuppgifter finner ni här.

02 Okt 2019 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information