SKL presenterar sina prioriterade EU-frågor för 2019

Under 2019 kommer Sveriges kommuner och landsting (SKL) att fokusera extra på åtta utvalda EU-frågor utifrån kommuner och regioners intressen. EU-perspektivet ska genomsyra förbundets verksamhet och de prioriterade frågorna kommer att bedrivas med hjälp av enskilda viljeriktningar samt olika aktiviteter under året.

Här sammanfattas de huvudsakliga frågorna som SKL kommer att bevaka under våren med kort information om vad SKL anser om diverse frågor:

  • EU:s framtida långtidsbudget 2021–2027
  • En kraftfull och utvecklad sammanhållningspolitik efter 2020
  • Den sociala dimensionen av EU
  • Ett hållbart asyl- och flyktingmottagande i hela EU
  • EU:s vattendirektiv – bättre hänsyn till lokala förutsättningar
  • Lokalt och regionalt arbete för en cirkulär ekonomi med minskad plastanvändning i Europa
  • Mobilitet och infrastruktur
  • Horisont Europa

 

EU:s långtidsbudget 2021–2027

I och med EU:s framtida budget för perioden 2021–2027 kommer en del fokus att riktas mot konsekvenserna av Storbritanniens eventuella utträde från EU. I ett axplock av vad som sker är att EU-kommissionen föreslår satsningar på säkerhet, migration, försvar och gränskontroll. Förslaget på budgeten innehåller även satsningar på forskning och innovation, digitalisering samt ungas sysselsättningsnivå. Förutom ökade satsningar innehåller EU:s budgetförslag även ändringar i regelverket i syfte att uppnå flexibilitet i EU-programmen samt minska byråkratin, något som SKL välkomnar. Dock anser SKL att det saknas tydliga jämställdhetsmål i EU:s budgetförslag.

Sammanhållningspolitik

Inom ramen för den regionala EU-politiken eller den så kallade sammanhållningspolitiken ska SKL fokusera på att säkerställa de svenska regionernas inflytande, när det gäller strukturfonderna. Men även verka för att Jordbruksfonden ska interageras mer med Regionalutvecklingsfonden för att säkerställa tillväxt och landsbygdsutveckling. Under 2019 kommer SKL fortsätta delta i referensgrupper om EU:s sammanhållningspolitik. 

Den sociala dimensionen av EU

EU-kommissionen föreslår ökade satsningar på sociala rättigheter inom arbetslivet samt en ökad jämställdhet inom EU. Kommuner, landsting samt regioner agerar som både arbetsgivare, utförare och beställare av tjänster inom välfärden vilket innebär att de har en betydande roll för Europas sysselsättnings- och jämställdhetsmål, något som SKL ska fortsätta att arbeta med under 2019.

Ett hållbart asyl-och flyktingmottagande

En av de största utmaningarna för kommuner, landsting och regioner är kapaciteten att ta emot och integrera nyanlända medborgare. Den ökade befolkningsmängden som migrationskrisen inneburit har lett till ett ökat behov för samhället av bostäder, arbetstillfällen, utbildning samt andra områden inom välfärden. Det leder i sin tur till ett ökat rekryteringsarbete för kommuner, landsting och regioner. Under 2019 kommer SKL därför att sträva efter att aktörer på lokal och regional nivå ska blir mer delaktiga i integreringen av nyanlända medborgare.

EU:s vattenstrategi, bättre hänsyn till lokala förutsättningar

Innan år 2025 vill EU-kommissionen ändra den nuvarande lagstiftningen som reglerar vatten. Förändringarna gäller samtliga vattenområden, som grundvatten, badvatten, dricksvatten och översämningar.  Under 2019 kommer SKL att fokusera på att anpassa lagändringarna till svenska förhållanden. 

Lokalt och regionalt arbete för en cirkulär ekonomi med minskad plastanvändning

Flera nya åtgärder ska tas för att sträva mot en cirkulär ekonomi inom Europa, detta för att skapa en hållbar ekonomisk tillväxt samt öka Europas konkurrenskraft. Därför satsar EU-kommissionen på att minimera avfall genom att öka återvinning. SKL strävar efter att förenkla omställningen till en cirkulär ekonomi på lokal nivå. Med koppling till EU:s plaststrategi vill SKL fortsätta trycka på det lokala och regionala arbetet för en minskad plastanvändning med bland annat återvinning och avfallshantering. SKL skulle dock vilja se att det från EU:s håll satsas mer på själva produktionsprocessen och man försöker minska avfallet och reducera plastanvändningen redan där i ett tidigt stadie.

Mobilitet och infrastruktur

I syfte att effektivisera EU:s inre marknad, antogs förordningen för det transeuropeiska transportsystemet (TEN-T). TEN-T förordningen innehåller åtgärder som ska möjliggöra för ett transportsystem utan flaskhalsar. SKL kommer fortsätta driva kommuners och regioners intresse, inom EU:s framtida transportsystem. 

Horisont Europa

Under 2019 antas nya Horisont, ramprogrammet för forskning och innovation. Programmet kommer fortlöpa under 2021-2027 väntas få ökade medel till innovation, utveckling samt forskning. SKL strävar efter att Horisont ska få en tydligare inriktning till samhällsrelaterade innovationer samt samordnas tillsammans med EU:s sammanhållningspolitik.

Läs mer om SKL:s prioriterade EU-frågor här 

/Stina Skoglöf

17 Jan 2019 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information