The Future of EU Arctic Policy 20 september

Finland vill under sitt nuvarande ordförandeskap i Europeiska unionens råd sätta de arktiska frågorna högre på EU:s agenda och bjöd därför den 20 september in till ett seminarium med temat ”The Future of EU Arctic Policy” vid den Finländska representationen i Bryssel. Seminariets mål var att visa på de många dimensionerna i policy rörande Arktis och behovet av ett nytt mer strömlinjeformat förhållningssätt från EU gällande arktiska frågor. Både North Sweden European Office och Mid Sweden European Office deltog i seminariet.

Seminariet inleddes av Petteri Vourimäki, Finlands ambassadör i Arktis- och Antarktisfrågor, som berättade om Finlands ambitioner att sätta arktiska frågor högre på EU:s dagordning samt uppdaterade om arbetet i Arctic Council.

Timo Koivurova Professor vid Arctic Centre på ”University of Lapland” höll ett föredrag om utvärderingen av EU:s arktiska policy. Utvärderingen har skett genom fyra evenemang tillsammans med intressenter i Arktis som företag, lokalbefolkning och urinvånare. Genom dessa evenemang har ett flertal ”arktiska dilemman” identifierats:

  • Att symboliken kring klimatförändringarna i Arktis leder till en begränsad möjlighet för lokalbefolkning att bedriva ekonomisk verksamhet.
  • Att klimatförändringarna både kan försvåra och underlätta omställningen till förnybar energi.
  • Att det finns svårigheter med omställning till en cirkulär ekonomi i områden som tidigare till stor del förlitat sig på resursutvinning.
  • Att det finns både möjligheter och svårigheter med en ökad turism i de arktiska regionerna.

Viktiga policyidéer för att lösa dessa dilemman inbegriper, bland annat, tydligare fokus på reducering av växthusgaser i klimatpolicy, ökade möjligheter till raffinering av tillgångar i de arktiska regionerna, specifika digitala lösningar för Arktis samt stärkt skydd av urspråk.

Jari Vilén, rådgivare till kommissionen i arktiska frågor, höll ett föredrag om EU-kommissionens policypapper om Arktis som publicerades i juli. Han påtalade vikten av att EU har ett tydligt mål med sin arktiska politik. Det geopolitiska intresset för Arktis har ökat och EU:s linje måste vara tydligare för att kunna föra dialog med intressenter som Kina, Ryssland och USA.

Marie-Anne Coninsx, kommissionens ambassadör till Arktis, ansåg likt föregående talare att det behövs en ny EU-policy kring Arktis men delade inte uppfattningen att det i nuläget saknas ett narrativ i EU:s arktiska politik. Enligt henne finns det tre viktiga element i frågor kring Arktis:

  • Påverkan på Arktis genom klimatförändringarna som till exempel energimarknaden och möjlighet att utvinna mineraler och metaller.
  • Utökad dialog med andra intressenter i Arktis.
  • Vikten av att hålla den geopolitiska spänningsgraden i området låg.

Därpå följde ett panelsamtal med Björn Lyrvall, Sveriges ambassadör i arktiska frågor, Heino Nau, DG Mare och Kristiina Jokelainen, Regional council of Lapland. Samtalet rörde bland annat vikten av regional utveckling i de arktiska regionerna genom smart specialisering och potentialen i mer effektiv användning av strukturfonderna. Det lyftes även fram att de viktigaste målen för en god regional utveckling i Arktis är att naturen bevaras, att det finns goda arbetsmöjligheter och att den geopolitiska spänningsgraden är fortsatt låg. 

Läs mer om Finlands arbete med arktiska frågor som ordförande i Europeiska unionens råd här 

Läs EU-kommissionens European Political Strategy Centres policypapper om Arktis här

 

/Oskar Helsing 

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information