Tillväxtverkets utlysning: projekt som skapar kommersiell service i gles-och landsbygder

Tillgång till grundläggande kommersiell service, som dagligvaror och drivmedel, är en förutsättning för att bo, besöka och kunna driva företag i gles- och landsbygder. Tillväxtverkets utlysning ska stödja pilotprojekt som genom samarbete skapar nya och hållbara lösningar i gles- och landsbygder. Ansök senast den 29 maj!

Sveriges gles- och landsbygd behöver nya lösningar för problem som uppstår där traditionell service försvunnit eller riskerar att försvinna. Ett långtgående samarbete mellan den ideella, privata och offentliga sektorn, som utgår från lokala förutsättningar och behov behövs för att skapa hållbara servicelösningar. Tillväxtverkets utlysning riktar sig därför mot pilotprojekt som:

- bidrar till att upprätthålla, utveckla eller utöka den lokala servicen och där­med förbättra livsmiljön och förutsättningarna att verka, bo och vistas i gles- och landsbygder för företag, boende och besökare.
- vill testa ny teknik och nya arbetssätt samt metoder som har betydelse för att utveckla nya lösningar. Det kan också avse förstudier.
- är unika i sitt slag och där resultatet är av regionalt och nationellt intresse.

Projekten prioriteras utefter Tillväxtverkets handlingsplan för landsbygdsprogrammet 2014–2020.

Vem kan ansöka?

Utlysningen vänder sig till myndigheter, kommuner, landsting, regioner och föreningar och kan som minst omfatta 100 000 kr i sökt stöd. Ett projekt av offentliga aktörer kan finansieras av tillväxtverket med upp till 70% av totala kostnaden. Minst 30 procent övrig offentlig medfinansiering krävs. Ett projekt från föreningar och andra icke-offentliga organisationer kan finansieras av tillväxtverket med upp till 75% av totala kostnaden. Minst 25 procent övrig offentlig medfinansiering krävs.

Läs exempel på pilotprojekt som tidigare ansökt om samma medel för att utveckla den lokala servicen .

Ansökan är öppen mellan 1 mars – 29 maj 2019


Läs mer om utlysningen och ansökan på Tillväxtverkets hemsida.

08 Mar 2019 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information