Tyck till i samråd om EU:s jämställdhetspolitik

EU-kommissionen har startat ett samråd angående jämställdhetsfrågor. Samrådet är en webbenkät där privatpersoner, myndigheter och organisationer har möjlighet att ge synpunkter om jämställdhet. Nu finns det möjlighet att bidra med synpunkter inför EU:s kommande strategiska jämställdhetsarbete med avseende perioden 2020-2025.

Syftet med samråd om jämställdhet

Jämställdhet tillhör en av EU:s grundläggande värderingar. EU-kommissonen arbetar för att främja jämställdhet genom olika strategier.

EU-kommissionen utformade sin strategi för jämställdhet avseende perioden 2010-2015 där fem centrala åtgärdsområden prioriterades. Dessa fokusområden innefattades av:

‣ Ekonomisk självständighet i praktiken för kvinnor och män.

‣ Lika lön för likvärdigt arbete.

‣ Jämställdhet i beslutsfattandet.

‣ Värdighet, integritet och ett slut på könsbaserat våld.

‣ Främjande av jämställdhet utanför EU.

Dessa fem prioriteringar låg även till grund för EU-kommissionens strategi för jämställdhet gällande perioden 2016–2019. Då den nuvarande jämställdhetsstrategin löper ut i år, samtidigt som den sittande EU-kommissionen lämnar sitt uppdrag, inleds därför detta samråd för den framtida utvecklingen av jämställdhetsfrågor i EU. EU-kommissionen efterlyser härmed vilka insatser som bör prioriteras de kommande fem åren inom EU:s jämställdhetsarbete.

Vilka kan medverka?

EU vill få synpunkter från flera olika intressenter, bland annat myndigheter och förvaltningar, yrkes- och branschorganisationer, fackföreningar, företag, kvinnoorganisationer, mansorganisationer, hbtq-organisationer, nationella jämställdhetsorgan, arbetsmiljöverk, andra nationella organ, civilsamhället och icke-statliga organisationer, akademiker, lärosäten, forskningsorganisationer och allmänheten.

Samrådsperioden sträcker sig till och med den 31 maj 2019 och synpunkter lämnas online.

För att delta i samrådet och besvara enkäten, klicka här.

Läs EU:s strategiska åtaganden för jämställdhet för perioden 2016-2019 här.

/Hannes Wigerfelt

 

15 Mar 2019 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information