Vad gör EU för de äldre?

Under EU:s nuvarande budgetperiod 2014–2020 har åldrandefrågor varit synliga på den politiska agendan. I och med inrättandet av den Sociala pelaren för sociala rättigheter 2017 uppmärksammades bland annat äldres rättigheter till ett värdigt, hälsosamt och rikt liv. Exempelvis infördes rätten till en human pensionsinkomst för pensionerade individer. Intresseorganisationen AGE Platform Europe som arbetar för att driva äldre individers intressen på EU-nivå är en viktig aktör i sammanhanget och har inför kommande budgetperiod 2021–2027 släppt ett manifest för hur de vill se EU:s fortsatta arbete för äldrefrågor. Nätverket lyfter också goda exempel på en rad policys som implementerats till fördel för de äldre under den nuvarande budgetperioden 2021–2027.

Vad har skett under den nuvarande budgetperioden?

AGE Platform Europe lyfter i sitt manifest några förändringar som till fördel för äldre personer implementerats under nuvarande budgetperiod:

Antagandet av den Sociala pelaren för sociala rättigheter 2017, vilken bygger på 20 principer som ämnar ge människor ökade rättigheter, innebar bland annat att alla pensionerade EU-medborgare har rätt till en pension som garanterar en tillräcklig inkomst för att kunna leva ett värdigt liv.

Direktiv 2014/50/EU om minimikrav för ökad rörlighet mellan medlemsstaterna för arbetstagare genom förbättrade villkor för intjänande och bevarande av kompletterande pensionsrättigheter.

Direktiv 2016/2102 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer, som nu underlättar användning av personer med exempelvis nedsatt syn eller hörsel.

Godkännandet av förslaget om riktlinjer för en EU-omfattande privat pensionsprodukt (Pepp) vilken bland annat innefattar möjligheter att pensionsspara över nationsgränser.

Work-Life Balance (WLB) direktivet i januari 2019 som bland annat ökade vårdomsorgs-rättigheter.

Därtill har resolutioner antagits som varit viktiga för att tillgodose individers rättigheter oavsett ålder. Däribland målet om livslångt lärande, uppvisandet av effekterna av fattigdom för äldre kvinnor och främjandet av äldre människors rättigheter på internationell nivå.

Age Platform Europe riktar sju rekommendationer till EU

AGE Platform Europe är ett europeiskt ideellt nätverk som representerar Europas äldre människor och arbetar för att lyfta utmaningar som äldre individer står inför. Organisationen arbetar för att äldre personer ska inkluderas och ha rätt att leva ett värdigt liv i ett Europa som bygger på solidaritet och respekt. AGE Platform Europe driver olika policyfrågor gentemot EU på europeisk, nationell, regional samt lokal nivå.

Vidare vill nätverket att EU stödjer EU:s medlemsstater att utveckla nationella strategier för att förhindra utmaningar som den äldre befolkningen möter och att dessa ska få vara involverade i beslutsfattande. Ett mål är att EU-parlamentet till kommande mandatperiod ska återinföra ”intergruppen för åldrande och solidaritet mellan generationer” för att fortsatt sätta utmaningar som äldre möter högt på EU-parlamentets agenda.

Inför den kommande budgetperioden 2021–2027 har Age Platform Europe lagt fram sju rekommendationer som presenteras i organisationens manifest, vilka lades fram för diskussion till medlemmar från EU-parlamentet den 20 februari. Bland annat innehåller dessa krav om att säkerställa tillräcklig pensionsinkomst för kvinnor och män, skyddande av rätten av åldras i värdighet genom tillgänglig och inkluderande vård, säkerställa tillgång till digitala varor och tjänster för äldre personer och att förbättra äldre människors rättigheter genom att bekämpa åldersdiskriminering. Läs manifestets sju rekommendationer här.

Läs mer om AGE Platform Europe här.

Läs North Swedens artikel om Work life balance här.

Läs vår artikel om den privata pensionsprodukten Pepp här.

/Hannes Wigerfelt

01 Mar 2019 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information