En ny industriell strategi för ett globalt konkurrenskraftigt, grönt och digitalt Europa

Den 10 mars presenterade EU-kommissionen en ny strategi för att hjälpa Europas industrier att leda tvillingövergångarna mot klimatneutralt och digitalt ledarskap. Strategin syftar till att driva Europas konkurrenskraft och dess strategiska autonomi i en tid med ökande global konkurrens.

Initiativpaketet beskriver en ny strategi för den europeiska industripolitiken. Den innehåller en rad åtgärder för att stödja alla aktörer i europeisk industri, inklusive stora och små företag, innovativa nystartade företag, forskningscenter, tjänsteleverantörer, leverantörer och arbetsmarkandspartners. En särskild strategi för små och medelstora företag, SME:s, syftar till att minska byråkrati och hjälpa Europas många små och medelstora företag att göra affärer på den inre marknaden, få tillgång till finansiering och hjälpa till att leda vägen på digital och gröna övergångar.

Strategin inkluderar också konkreta åtgärder för att hantera hinder för en väl fungerande inre marknad, som enligt kommissionen är Europas starkaste tillgång och kommer till att leda till företag i EU kan konkurrera i Europas och i resten av världen.

Industristrategin innehåller följande initiativ:

Strategin kommer, enligt EU-kommissionen, bidra till att leverera tre prioriteringar: bibehålla den europeiska industrins globala konkurrenskraft och lika villkor, hemma och globalt, göra Europa klimatneutralt fram till 2050 och utforma Europas digitala framtid. Strategin beskriver de viktigaste drivkrafterna för Europas industriella omvandling och föreslår en omfattande uppsättning framtida åtgärder, inklusive: En handlingsplan för immateriella rättigheter för att upprätthålla teknisk suveränitet, främja globala konkurrensvillkor, bättre bekämpa stöld av immateriella rättigheter och anpassa den rättsliga ramen till de gröna och digitala övergångarna.

  • Den pågående översynen av EU:s konkurrensregler, inklusive den pågående utvärderingen av koncentrationskontrollen och konditionskontrollen av riktlinjerna för statligt stöd, kommer att säkerställa att våra regler är lämpliga för ett syfte för en ekonomi som förändras snabbt, blir allt mer digital och måste bli grönare och mer cirkulär.
  • EU-kommissionen kommer att anta en vitbok i mitten av 2020 för att hantera snedvridande effekter som orsakas av utländska subventioner på den inre marknaden och ta itu med utländsk tillgång till EU:s offentliga upphandlingar och EU-finansiering. Frågan om utländska subventioner kommer att behandlas i ett förslag till rättsligt instrument 2021. Detta kommer att gå hand i hand med pågående arbete för att stärka globala regler för industrisubventioner i Världshandelsorganisationen och åtgärder för att åtgärda bristen på ömsesidig tillgång för offentlig upphandling i tredjeländer.
  • Åtgärder för att modernisera och av karbonisera energikrävande industrier, stödja hållbara och smarta mobilitetsindustrier, för att främja energieffektivitet, stärka nuvarande verktyg för koldioxidläckage och säkerställa en tillräcklig och konstant leverans av koldioxidsnål energi till konkurrenskraftiga priser.
  • Förbättra Europas industriella och strategiska autonomi genom att säkerställa tillgången på kritiska råvaror genom en handlingsplan för kritiska råvaror och läkemedel som bygger på en ny EU-läkemedelsstrategi och genom att stödja utvecklingen av strategiska digitala infrastrukturer och viktiga möjliggörande tekniker. En ren vätgasallians för att påskynda sönderdelningen av industrin och upprätthålla industriellt ledarskap, följt av allianser om lågkolbranscher och industriella moln och plattformar och råvaror.

En ny strategi för små och medelstora företag

Strategin syftar till att hjälpa små och medelstora företag att leda tvillingövergångarna, vilket också innebär att säkerställa tillgång till rätt kompetens. För att bygga små och medelstora företag kapacitet för dessa övergångar kommer kommissionen att uppgradera det europeiska företagsnätverket med dedikerade hållbarhetsrådgivare. Det kommer också att utöka Digital Innovation Hubs i alla regioner i Europa för att ge små och medelstora företag möjlighet att integrera digitala innovationer. Det öppnar möjligheter för volontärarbete och utbildning i digital teknik.

För att underlätta för små och medelstora företag att arbeta på den inre marknaden och därefter föreslår kommissionen åtgärder för att undanröja lagstiftnings- och praktiska hinder för att göra affärer. Bland dem intensifierar kommissionen sina ansträngningar för att säkerställa snabb betalning, särskilt genom ett nytt virtuellt observatorium samt genom alternativ tvistlösning.

För att göra det mer tillgängligt för små och medelstora företag att offentliggöra i Europa kommer kommissionen också att stödja en fond för små och medelstora företag för inledande offentliga erbjudanden, IPO, under InvestEU SME. Enligt kommissionen kommer det också att stärka kvinnligt företagande genom att stimulera investeringar i kvinnoledda företag och fonder.

EU-kommissionen uppmanar medlemsstaterna att säkerställa one-stop shop-stöd till företag. Målet är att göra Europa till den bästa platsen för att starta företag och att växa. Den kommer att samarbeta med medlemsstaterna enligt en EU-startande nationell standard för att dela och anta bästa praxis för att påskynda tillväxten av högteknologiska små och medelstora företag och nystartade företag. För att säkerställa politiskt engagemang för dessa åtgärder kommer ett EU-sändebud på hög nivå att garantera ett nära partnerskap och samordning med EU:s medlemsstater genom nationella SME-sändebud samt med regionala och lokala myndigheter.

/Ozan Yücel

Vill du läsa mer om strategin klicka här.

24 Mar 2020 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information