EU-kommissionen godkänner svensk stödordning på 3,7 miljarder euro till företag för skador orsakade av Covid-19

EU-kommissionen har godkänt en svensk stödordning på 3,7 miljarder euro som delvis ska kompensera företag som utsatts för kraftigt minskad omsättning som en följd av Coronautbrottet. EU-kommissionen finner att förslaget är förenligt med EU:s regler om statligt stöd

Stödordningen

Stödordningen kommer att innebära att företag inom alla sektorer som är registrerade i Sverige och kan uppvisa en omsättningsnedgång som översteg 30% under mars och april 2020 jämfört med en referensperiod, med förluster på grund utav Covid-19, har rätt till ersättning för dessa skador. Kompensationen får högst täcka 75% av ett företags fasta kostnader. Det högsta stödbeloppet är 14 miljoner euro (150 miljoner kr) per företag eller företagsgrupp.

Grunderna till åtgärden

Den 19 mars 2020 antog EU-kommissionen en tillfällig ram för statligt stöd för att stötta ekonomin i anknytning till Covid-19-pandemin, så ett EU-länderna kan utnyttja allt flexibelt utrymme i reglerna om statligt stöd. Den tillfälliga ramen (som också ändrades den 3 april och den 8 maj 2020) innebär att medlemsländerna kan erhålla ett antal olika typer av stöd. Det rör sig bland annat om direkta bidrag och kapitaltillskott. Den tillfälliga ramen gäller till slutet av 2020.

Detta föreskrivs i artikel 107.3 b i EUF-fördraget. EU-kommissionen har bedömt åtgärderna i enlighet med artikel 107.2 b i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Det är i särskilt allvarliga ekonomiska situationer som EU:s regler om statligt stöd kan beviljas till ett EU-land för att avvärja en ekonomisk störning. EU-kommissionen anser att Coronapandemin utgör en exceptionell händelse eftersom den är extraordinär, oförutsägbar och har stora ekonomiska konsekvenser. Därmed är exceptionella insatser motiverade från medlemsstaternas sida för att kompensera för ekonomiska skador som uppstått på grund av Coronapandemin.

/Signe Johansson

Läs mer om den tillfälliga ramen för statligt stöd och andra Coronarelaterade åtgärder, här.

17 Jun 2020 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information