Europeiska unionens råd har uppdaterat rekommendationer om Sveriges nationella reformprogram 2020 till följd av Covid-19

Den 9 juli 2019 godkände Europeiska unionens råd 2019 års landspecifika rekommendationer och yttranden om Sveriges ekonomiska politik och finanspolitik. Nu har rådet uppdaterat de landspecifika rekommendationerna i spåren av ekonomiska utmaningar på grund av Coronapandemin.

Landrapporten 2020

Landrapporten 2020 för Sverige offentliggjordes den 26 februari 2020. Den innehöll en bedömning av hur väl Sverige hade lyckats med den landspecifika rekommendation som rådet antog 2019, med uppföljning av tidigare års rekommendationer och med sina nationella Europa 2020-mål. Av analysen drog EU-kommissionen slutsatsen att Sverige har makroekonomiska obalanser. Framför allt gäller detta bostadsmarknaden, där bostäder säljs för högre summor än dess värde, i kombination med att privatpersoner blir allt mer skuldsatta. Rapporten visar på att bostadspriserna stabiliserades under andra halvåret 2017, bland annat tack vare ett skärpt amorteringskrav. Emellertid menar EU-kommissionen att bostadspriserna fortfarande ligger över värdet på bostäderna, trots att de sjunkit sedan 2017. En rad nationella politiska åtgärder har dock vidtagits som haft en begränsad effekt på bolåneökningen.

Uppdaterade rekommendationer

Till följd av Coronaviruset har rådet uppdaterat sina rekommendationer till Sverige. Rådet nämner att Sverige, som reaktion på Covid-19, har antagit budgetåtgärder för att öka kapaciteten i hälso- och sjukvårdssystemet, begränsa smittspridningen och hjälpa de hårdast drabbade invånarna och branscherna. Enligt rapporten uppgår de budgetåtgärderna till 2,4 procent av BNP. Åtgärderna omfattar en förstärkning av hälso- och sjukvården, 0,1 procent av BNP, nödhjälp till utsatta branscher, 1,6 procent av BNP, samt arbetsmarknadsåtgärder och socialpolitiska åtgärder, 0,2 procent av BNP.

Rapporten benämner också att Sverige implementerat åtgärder till att stödja likviditeten i företag. Exempelvis skatter motsvarande upp till 6,9 procent av Sveriges BNP, samt olika former av lånegarantier och utökade kreditmöjligheter som uppgår till 4,7 procent av BNP. Enligt EU-kommissionen ligger dessa åtgärder i linje med riktlinjerna i kommissionens meddelande om en samordnad ekonomiska reaktion på Coronavirusets utbrott.

Rådets rekommendationer till Sverige för 2020 och 2021

Rådet rekommenderar att Sverige vidtar alla nödvändiga åtgärder för att effektivt hantera Covid-19, hålla igång ekonomin och stödja den påföljande återhämtningen. Börja driva en finanspolitik som syftar till att nå en offentligfinansiell ställning på medellång sikt och säkerställa en hållbar skuldsättning, samtidigt som investeringar i både privat- och offentlig sektor bör stärkas, när de ekonomiska förhållandena tillåter. Rådet anser också att Sverige bör säkerställa hälso- och sjukvårdssystemets resiliens, däribland genom tillgång till viktiga medicinska produkter, personal och infrastruktur.

Sverige rekommenderas att fortsätta främja innovation och stödja utbildning samt att inrikta investeringarna på den gröna och digitala omställningen, inom ramen för den gröna given, där särskilt betydelse läggs på produkten och användning av ren energi och högteknologiska och innovativa branscher, 5G-nät och hållbara transporter och infrastruktur.

Rådet upplyser också att Sverige måste effektivisera tillsynen av penningtvätt och tillämpa ett effektivt regelverk mot penningtvätt.

/Ozan Yücel

Du kan läsa rådets uppdaterade rapport här

03 Jun 2020 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information