EU:s nya handlingsplan för den cirkulära ekonomin

EU-kommissionen har antagit en ny handlingsplan som syftar till att accelerera EU:s cirkulära ekonomi, en av de främsta ambitionerna inom ramen för den Gröna given. Med målet att genomgående förbättra produkters livscykel ska en grön ekonomi för framtiden stabiliseras, stärka konkurrenskraften inom EU samt skydda miljön och ge konsumenter nya rättigheter.

Den 11 mars presenterade EU-kommissionen en ny handlingsplan för cirkulär ekonomi. Frans Timmermans, EU-kommissionär för den Gröna given, menar att det finns en enorm potential i en grön marknad för både företag och konsumenter. Den nya handlingsplanen syftar därför till att sätta in fyra nya åtgärder för att ändra tillvägagångssätt att producera produkter i EU och att tillhandahålla konsumenter möjligheten att göra hållbara val.

Göra hållbara produkter till en norm inom EU
EU-kommissionen kommer att föreslå ny lagstiftning för att säkerställa att de produkter som produceras på EU:s marknad håller längre, kan återanvändas samt repareras, återvinns samt innehåller så mycket återanvända material som möjligt

Stärka konsumenternas ställning
Konsumenter i EU ska få tillgång till mer säker information om produkters duglighet att repareras och hållbarhet i syfte att möjliggöra fler miljövänliga val.

Fokus på resursutnyttjande sektorer där potentialen för utveckling av cirkulär ekonomi är hög
De sektorer som EU-kommissionen föreslår kommer beröras av den nya handlingsplanen och den eventuella lagstiftningen är:
• Elektronik och it - Genom ett initiativ för cirkulär elektronik kan produkter få en längre livslängd, dessutom kan insamlingen och behandlingen av avfall förbättras.
• Batterier och fordon - Genom ett nytt regelverk för batterier kan dess hållbarhet öka samt dess cirkulära potential stärkas.
• Förpackning - Nya obligatoriska krav kommer att finnas för vad som tillåts på EU:s marknad, inklusive en minskad användning av förpackningar.
• Plast - Nya obligatoriska krav på återvunnet material ska skapas med fokus på mikroplaster.
• Textilier - En ny EU-strategi för att säkra innovation inom textilsektorn utvecklas samt för att stärka EU:s marknad för återanvändning av textilier.
• Byggnadsindustrin och byggnader - Här föreslås en heltäckande strategi för en mer hållbar byggnadsmiljö som främjar cirkulära principer.
• Livsmedel - Ett nytt återanvändningslagstiftningsinitiativ blir aktuellt för att ersätta engångsförpackningar, bordsserviser och bestick med återanvända produkter inom livsmedelstjänster.

EU vill säkerställa en minskning av avfall, slit och släng
EU-kommissionens nya handlingsplan innebär sammanfattningsvis att undvika avfall överhuvudtaget och satsar med det nya initiativet på att omvandla avfall till högkvalitativa sekundära resurser så att ekonomin blir cirkulär. Kommissionen vill på så vis upprätta en väl fungerande marknad för sekundära råmaterial samt utforska en EU-omfattande harmoniserad modell för separat insamling av avfall samt märkning. I handlingsplanen föreslås också ett antal åtgärder för EU:s avfallsexport som ska begränsa illegala transporter. Kommissionen menar att den föreslagna handlingsplanen för en cirkulär ekonomi kommer innebära positiva nettovinster i form av fler arbetstillfällen och en ökad bruttonationalprodukt per invånare i EU motsvarande +0,5 % fram till 2030 samt 700 000 nya arbetstillfällen.
/Signe Johansson

Läs mer på pressmeddelandet hos EU-kommissionens sida, här.
Läs mer ingående om EU:s nya handlingsplan för den cirkulära ekonomin, här.

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information