North Sweden tipsar om webbinarier under European Week of Regions & Cities 5-22 oktober

Europeiska veckan för regioner och städer (EWRC) är ett årligt evenemang som vanligtvis äger rum i Bryssel där regioner och städer ges tillfälle att diskutera och samarbeta kring regional och lokal utveckling. I år är evenemanget helt digital och sträcker sig över tre veckor tillägnade tre olika teman. Detta innebär att alla kan delta! Här följer en guide över webbinarier som vi på North Sweden anser kan vara intressanta för aktörer i och utanför norra Sverige.

Förra veckan publicerade vi en nyhet för att lyfta de två evenemangen som North Sweden står som medarrangör för under Europeiska veckan för regioner och städer, EWRC: Circular economy in the Arctic industries, 19 oktober och Renewable energy reaching everywhere, 20 oktober. Vi vill också passa på att uppmärksamma andra webbinarier som kan vara intressanta för norra Sveriges aktörer. I år sprids över tre veckor i rad, var och en tillägnad ett ämne under en vecka: Empowering Citizens, Cohesion & Cooperation samt Green Europe.

North Sweden som medarrangör

 • Circular economy in the Arctic industries organiseras av Brysselkontoren för Northern Sparsely Populated Areas (NSPA), North Sweden, North Norway och East & North Finland tillsammans med Bryssselkontoret för Scotland Highlands & Islands. Under webbinariet riktas fokus på regional samverkan och cirkulär ekonomi i Arktis. EU:s arktiska ambassadör Michael Mann, kommer tillsammans med andra talare att lyfta positiva exempel från de arktiska områdena som ställt om till grönare förhållningssätt och därmed börjat gå mot en klimatneutral ekonomi.

Datum: 19 oktober 2020

Tid: 9.30-11.00

Program och anmälan 

 • Renewable energy reaching everywhere organiseras av North Sweden i samarbete med Tillväxtverket. Ny forskning kommer presenteras om hur de arktiska områdena kan övergå till förnybar energi och de aktörer som redan gjort denna övergång kommer att belysas. Vid workshopen kommer diskussioner behandla privata och offentliga aktörers potentiella investeringar inom förnybar energi samt EU:s mål om klimatneutralitet 2050. Bland annat kommer det att presenteras exempel från ett projekt om solenergi i arktiska förhållanden som RISE och Piteå Science Park har genomfört.

Datum: 20 oktober 2020

Tid: 16:30-18:00

Program och anmälan 

Vecka ett: Empowering Citizens (stärka medborgarna) 5-9 oktober

 • Culture to regenerate remote areas med fokus på kulturens roll i glesbefolkade områden. Workshopen kommer bland annat beröra frågor om hur den kulturella utvecklingen kan bli mer attraktiv i glesbefolkade och mindre byar, samt hur dessa ställen kan bli en vägvisare för kulturella näringar i spåren av Covid-19.

Datum: 6 oktober 2020

Tid: 11:30-13:00

Program och anmälan 

 • Citizens empowering citizens for cohesion policy kommer presentera tre av 15 icke-statliga projekt (NGO) som blivit utvalda av EU-kommissionens generaldirektoratet för regional- och stadspolitik (GD Regio). Projekten syftar till att främja civilsamhällets engagemang och kunskap inom sammanhållningspolitiken, samt öka medborgarnas känsla av ägandeskap. Projekten kommer utformas under det kommande året.

Datum: 6 oktober 2020

Tid: 11:30-12:00

Program och anmälan

 • Digital skills for citizen’s empowerment lyfter vikten av att varje medborgare, oberoende av utbildning och arbetslivserfarenhet, bör utveckla digitala kunskaper. Flera arbeten kräver idag mer kunskaper kring just digitalisering och flertalet personer behöver omskolas inom området. Därför har företrädare från både regionala myndigheter och branschexperter bjudits in till denna workshop för att diskutera hur transformationen till digitalt lärande ska vara så effektiv som möjlig.

Datum: 6 oktober 2020

Tid: 14:30-16:00

Program och anmälan 

 • Small towns fighting long-term decline. Större städer blir större och mindre städer blir mindre, en utmaning som denna workshop kommer att diskutera. Flertalet borgmästare från mindre städer i bland annat Portugal och Tyskland har gått samman och skapat en plattform (NGO Platform) för att engagera civilsamhället i frågan. Aktörer inom området kommer befinna sig på plats och berätta mer om NGO platform, dela med sig av egna erfarenheter och kommande initiativ.

Datum: 7 oktober 2020

Tid: 11:30-13:00

Program och anmälan 

 • My citizen’s voice in the EU! Eventet presenterar det europeiska medborgarinitiativet som ger unionens medborgare chansen att påverka EU:s lagstiftning via EU-kommissionen. Workshopen kommer öppna upp för diskussion gällande både regionernas och medborgarnas möjlighet att vara med och påverka EU och dess lagstiftning i praktiken.

Datum: 7 oktober 2020

Tid: 09:30-11:00

Program och anmälan 

 • Gender equality in cohesion policy kommer genom samtal dels försöka identifiera vilka framgångsfaktorer som finns för att förbättra jämställdhet inom regionalpolitiken och dels ringa in de mest framgångsrika strategierna.

Datum: 7 oktober 2020

Tid: 11:30-13:00

Program och anmälan 

 • We know you, you know us! How medium-sized cities empower their citizens in a closer way? Evenemanget arrangeras av Eurotowns, nätverket för medelstora städer, det vill säga med en befolkningsmängd mellan 50,000–250,000 invånare. Eurotowns kommer under workshoppen att lyfta vikten av medborgarnas deltagande i medelstora städer, samt hur relationen dem sinsemellan kan stärkas. Vidare kommer det diskuteras hur medelstora städer kan få större utrymme i den europeiska debatten.

Datum: 7 oktober 2020

Tid: 16:30-18:00

Program och anmälan 

 • Empowering services - Ett event som kretsar kring den europeiska pelaren för sociala rättigheter. Pelaren proklamerades i Göteborg 2017 och omfattar 20 principer inom tre kategorier; lika möjlighet och tillgång till arbetsmarknad, rättvisa arbetsvillkor och social trygghet och integration. Ambitionen är att detta ska bidra till att varje medborgare har ett socialt nätverk att luta sig tillbaka mot, likväl ett stöd för grundläggande mänskliga behov. Webbinariet utforska sociala nätverk och tjänsters roll för de mest utsatta i samhällena med avstamp från pelaren för sociala rättigheter.

Datum: 8 oktober 2020

Tid: 09:30-11:00

Program och anmälan 

 • Do people with a migrant background benefit from EU fonds? Ett ramverk för hur EU-fonden för integration ska användas presenterades 2018. Nu finns det en uppdaterad version av ramverket i samband med EU:s långtidsbudget 2021–2027. Under workshopen kommer nationella, regionala och lokala aktörer föregå med konkreta exempel för hur de har arbetat med integration, samt vilka metoder som visat sig vara framgångsrika.

Datum: 8 oktober 2020

Tid: 09:30-11:30

Program och anmälan 

Vecka två: Cohesion & Cooperation (sammanhållning och samverkan) 12-16 oktober

 • Development opportunities for islands, mountainous and sparsely populated areas of the EU under Cohesion Policy post 2020 organiseras av EU-kommissionen som har bjudit in Northern Sparsely Populated Areas (NSPA), Euromontana samt Conference for Peripheral Maritime Regions (CPMR) till en workshop om lokal utveckling i regioner med specifika utmaningar. Fokus kommer riktas mot regionala förutsättningar kopplade till den europeiska gröna given under den kommande programperioden, i sviterna av Coronapandemin där lokala ekonomier på öar, berg och i glesbefolkade områden drabbats hårt och är starkt beroende av turism.

Datum: 15 oktober 2020

Tid: 11:30-13:00

Program och anmälan 

 • Cohesion Policy rebuilding EU solidarity - Denna session syftar till att förklara vad sammanhållningspolitiken är och de senaste ändringarna som införts av EU-kommissionen, liksom de olika fonder och mekanismer som medlemsstaterna har till förfogande. Den kommer också att titta på b.la. den fleråriga finansiella ramen, framtiden för EU:s sammanhållningspolitik efter 2020.         

Datum: 12 oktober 2020

Tid: 16:30-18:00

Program och anmälan 

 • The future of border regions - Lokala och regionala politiker kommer att utforska de europeiska gränsregionernas roll inom ramen för Konferens om Europas framtid och med beaktande av den senaste utvecklingen avseende nuvarande och framtida EU-budgeten, EU: s politiska prioriteringar och effekterna av Covid-19.

Datum: 13 oktober 2020

Tid: 09:30-11:00 

Program och anmälan

 • Cultural & Creative Industries 4 Tourism - Kulturella och kreativa industriers bidrag till kulturell och kreativ turism för att stärka medborgarna. Utmaningarna för sektorerna i sviterna av COVID-19-pandemikrisen kommer också att tas upp.

Datum: 13 oktober 2020              

Tid: 11:30-13:00

Program och anmälan 

 • Disruptive Digital Technology & Cohesion Policy där Kommunförbundet Västernorrland deltar via ERNACT network i en online workshop. Digital teknik kan hjälpa till att lösa utmaningar såsom tillhandahållande av offentliga tjänster, brist på mänskliga resurser och avlägsna spridda samhällen. Baserat på exempel och piloter som utvecklats i det transnationella Northern Periphery and Arctic (NPA)- programmet, syftar den här workshopen till att ta fram slutsatser om den roll som teknik som Virtual Reality och artificiell intelligens kan spela i framtida leveranser av allmännyttiga tjänster.

Datum: 14 oktober 2020

Tid: 14:30-16:00

Program och anmälan 

 • Resilience of EU Innovation ecosystems organiseras av EU-kommissionens gemensamma forskningscentrum (JRC) där smarta specialiseringar (S3) står i fokus. Experter inom JRC kommer vara på plats och analysera Covid-19:s effekter på EU, samt hur S3 har använts för att mildra pandemins omfattande konsekvenser. De kommer även undersöka hur de smarta specialiseringsstrategierna kan vara till fortsatt nytta efter Covid-19, samt det så kallade S3-ekosystemets kortsiktiga och långsiktiga inverkan på EU.

Datum: 14 oktober 2020

Tid: 11:30-13:00

Program och anmälan 

 • Interregional Innovation Investments är ett nytt finansieringsinstrument, även kallat I3, som syftar till att stödja interregionala partnerskap inom S3-investeringar. Workshopen är en mötesplats för både näringsliv, akademi och offentliga aktörer, som alla har en stor inverkan för global utveckling. I debatter kommer dessa aktörer tillsammans bland annat diskutera eventuella hjälpmedel som kan stimulera regionala innovationer. Evenemanget arrangeras av EU-kommissionen.

Datum: 14 oktober 2020

Tid: 14:30-16:00

Program och anmälan 

 • Future clusters in innovation ecosystems öppnar upp för debatt angående klusters roll inom innovationsekosystem. Under webbinariet kommer det bland annat delges exempel och lärdomar från tre Interreg-projekt som arbetat med regionala innovationskluster. En kärnfråga ligger i hur det kan skapas synergier mellan regionalt utvecklingsarbete och innovationssystem, speciellt i relation till smarta specialiseringar (S3).

Datum: 15 oktober 2020

Tid: 11:30-13:00

Program och anmälan 

Vecka tre: Green Europe (ett grönt Europa) 19-22 oktober

 • How can regions and cities deliver the European Green Deal? Regionernas och städernas medverkan är avgörande för att uppnå målen för den gröna given. Denna workshop kommer att samla regionala intressenter och EU-tjänstepersoner för att diskutera utmaningar vi står inför och lösningar på hur man kan uppnå en grönare framtid.

Datum: 20 oktober 2020

Tid: 16:30-18:00

Program och anmälan 

 • Climate Neutral and Circular Food Production - I sviterna av Coronapandemin ser vi ett växande intresse för och behov av innovation inom livsmedelsproduktion. Detta är en workshop med bland annat fokus på gröna given och jord till bord-strategin.

Datum: 21 oktober 2020

Tid: 09:30-11:00

Program och anmälan 

 • Clean hydrogen mobility for regions riktar sig till regioner och städer som har ett intresse av att veta mer om clean hydrogen mobility solutions som ett sätt att hantera klimatförändringar. Under eventet informeras deltagarna om det teknologiska och ekonomiska stöd som kommer ges från nätverket The Fuels Cell and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU). Vidare tillåts regionerna själva få presentera sina projekt och eventuella planer för hur en övergång till en hållbar användning av hydrogena lösningar kan se ut.

Datum: 21 oktober 2020

Tid: 11:30-13:00

Program och anmälan 

 • Cohesion Policy for sustainable mobility - International Association of Public Transport, UITP, och EU-kommissionens generaldirektorat, DG REGIO, bjuder in till en gemensam workshop om sammanhållningspolitikens avgörande roll för att stödja en övergång till hållbar mobilitet.

Datum: 21 oktober 2020

Tid: 16:30- 18:00                    

Program och anmälan 

 •  Caring for soil is caring for life – an EU mission to protect healthy soil for food, people, nature and climate - Jord är viktigt för våra liv och för framtida generationer. De tillhandahåller mat och andra produkter, renar vatten, återvinner näringsämnen etc. De europeiska forsknings- och innovationsuppdragen syftar till att leverera lösningar till några av de största utmaningarna som vår värld står inför. Sessionen syftar till att öka medvetenheten om jordens betydelse och bjuda in regionala och lokala myndigheter att delta i åtgärder på regional och lokal nivå. Experter kommer att svara på frågor om b.la. jordens tillstånd i EU.

Datum: 22 oktober 2020

Tid: 09:30-10:30

Program och anmälan

 •  Youth for a Just Transition - preparing a toolkit for meaningful youth participation in the Just Transition Fund. Just Transition Fund (JTF) är ett viktigt verktyg för att säkerställa att övergången till en klimatneutral ekonomi sker på ett rättvist sätt. Eftersom ungdomar i EU:s regioner kommer att påverkas särskilt av konsekvenserna av övergången anser EU-kommissionen att de bör vara aktivt involverade i förberedelserna och genomförandet av JTF.

Datum: 22 oktober 2020

Tid: 14:30-16:30

Program och anmälan

/Elvira Ahlring

 

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information