Piteå lyfts fram i Nordregios projekt om små kommuner med attraktiv livsmiljö i Norden

Piteå i Norrbotten är en av deltagarna i Nordregios projekt som sträcker sig mellan 2017–2020 och belyser faktorer för attraktiv livsmiljö i små kommuner i Norden. En ökande befolkning och skapandet av jobb pekas ut som gemensamt för de studerade platserna men fler exempel ges på faktorer som bidragit till Piteås attraktivitet.

Små kommuner med attraktiv livsmiljö i Norden
Nordregios projektet ”Attractive rural municipalities in the Nordic Countries” som löper under 2017–2020 porträtterar attraktiva livsmiljöer i 14 kommuner i åtta nordiska länder. I projektet har man utgått ifrån exempelvis arbetsmarknad, tillväxtklimat för företag, kommunalt strategiskt förändringsarbete och invånares egna berättelser. Alla platser som lyfts fram i projektet har de senaste åren sett en populationsökning och minskad arbetslösheten. Genom intervjuer med bland annat offentlig sektor, entreprenörer, invånare och studenter har olika grupper kommit till tals. Olika aspekter av samhällsutveckling har lyfts fram i studien för att ge en bred bild av vad som präglar attraktiva livsmiljöer i små kommuner i de nordiska länderna.
”Varför är vissa kommuner bättre än andra på att använda sina resurser, attrahera människor och att skapa jobb trots liknande förutsättningar?” är frågan som genomsyrat projektet och legat till grund för analyserna.

Piteå
Piteå i Norrbotten lyfts fram som en konkurrenskraftig och stolt stad. Till exempel mottog Piteå pris 2018 för stadens arbetsmarknadstillväxt som var högst i Norrbotten under samma år. Piteå stadskärna blev rankad på åttonde plats utav totalt 62 i ett stadsklimatindex, som baserats på säljtillfällen, marknadsandelar, aktiviteter och antal jobb i staden. Befolkningsmängden har vuxit stadigt sedan 2009. Återvändande av utflyttade piteåbor och satsningar på moderna utbildningsbyggnader är två exempel på framgångsfaktorer och i fallstudien går att läsa hur Piteå arbetat strategiskt med att få utflyttade människor att återvända till staden.
Med en drivande arbetsmarknad är Piteås huvudsakliga utmaning att matcha jobb med rätt kompetens. I rapporten nämns även ett antal punkter som Piteå bör utveckla enligt Nordregio, däribland genusarbete och jämställdhet mellan könen.

Nordregio
Nordregio är en av de ledande forskningscentrum för Norden och Europa med regional utveckling och planering i fokus. De forskar lösningsorienterat och använder sig både av forskningsperspektiv men också utav perspektiv från politiker och aktörer inom offentlig sektor. Deras primära forskningsområden rör:

• Regional rural och demografisk utveckling
• Urban planering och hållbar utveckling
• Regional innovation och grön tillväxt
• Förvaltning och policy, regionala reformer och strategier.

/Julia Hanson och Signe Johansson

Läs hela Nordregios projektrapport, här.
Läs om Piteå i projektet, här.

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information