Praktikantrapport: EU-statsstödsreglers påverkan på regional utvecklingen i Västernorrland och Jämtland Härjedalen

Nu går det att läsa en rapport om EU:s statsstödsreglers påverkan på den regionala utvecklingen i Region Västernorrland och Jämtland Härjedalen, som praktikanten Oskar Helsing skrev för Mid Swedens räkning under hösten 2019.

Rapporten handlar om vad unionens statsstödsregler har för påverkan på den regionala utvecklingen i specifikt Region Västernorrland och Jämtland Härjedalen. I rapporten ger Oskar inledningsvis en överblick på EU:s statsstödsregelverk. Introduceras görs artiklarna 107 och 108 av Fördraget om Europeiska Unionens Funktionssätt (FEUF), det förstnämnda reglerar vad som anses vara ett statsstöd enligt EU-rätten, det sistnämnda reglerar hur statsstödsåtgärder ska anmälas till EU-kommissionen. En analys över regelverkets funktion ur ett regionalt utvecklingsperspektiv följer. Fokus ligger huvudsakligen på tre områden: Stöd till infrastruktur, stöd till biobränslen och regionalstöd.

I slutsatserna finner Oskar att statsstödsreglerna i dess nuvarande utformning gynnar Region Jämtland Härjedalen och Region Västernorrland på flera sätt. Exempelvis är kusthamnar i Västernorrland speciellt gynnade av EU-kommissionen då man anser, i sin Europa2020-strategi, att dessa hamnar är av strategisk betydelse för att uppnå en väl fungerande inre marknad och ökad ekonomisk, social och territoriell sammanhållning. Statsstödet kan uppgå till en maxgräns på 130 miljoner euro för en hamn som inte ingår i Transeuropeiska transportnätverket (TEN-T) och max till 150 miljoner euro för en hamn som ingår i TEN-T nätverket. I rapporten framkommer att det finns ett fortsatt behov av regionerna att lobba för mer stöd inom infrastruktur, regionalstöd och bioekonomi gentemot Sveriges regering och EU-kommissionen för att statsstödsreglernas ska få ett optimalt genomslag och därmed bidra mer till den regionala utvecklingen.

Du kan läsa om rapporten i sin helhet här nedan

/Ozan Yucel

 

 

28 Jan 2020 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information