Regionkommittén uppmanar EU att samarbete med Northern Sparsely Populated Areas i miljöpolitiken

I en rapport uppmanar Europeiska Regionkommittén, ReK, sina egna ledamöter och EU att ta hänsyn till alla typer av samhällen i utformningen av miljöpolitiken. Samarbete med Northern Sparsely Populated Areas nämns särskilt som viktigt för ökad förståelse för särskilda miljöutmaningar i små glesbefolkade samhällen, enligt ReK.

Europeiska Regionkommittén är EU:s rådgivande organ för regionala frågor med ledamöter från runtom i hela EU som också är ansvariga för att ta fram underlag och rapporter avseende EU:s politik inom olika områden. Inom ramen för arbetet inom Regionkommitténs klimatutskott, ENVE, presenterades rapporten Mot hållbara grannskap och små samhällen – miljöpolitik under den kommunala nivån den 12 februari 2020.

Regionkommittén ger i rapporten politiska rekommendationer för att öka förståelsen om alla typer av samhällen, och inte minst, mindre sådana samt betonar vikten att ta hänsyn till dem vid utformningen av miljöpolitiken. Särskild hänsyn behövs tas till specifika territoriella situationer där miljöutmaningarna är stora, såsom Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, som består av de 13 nordligaste regionerna i Sverige, Norge och Finland. En anledning är att det är nödvändigt att små samhällen under kommunal nivå känner sig inkluderade för att bidra och ta ansvar i klimatfrågan.

Samarbetet med befintliga nätverk såsom Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, Southern Sparsely Populated Areas, SSPA, och Euromontana för bergsområden bör främjas och utökas enligt Regionkommittén, då glesbefolkade områden ofta befinner sig långt från resten av samhällena och har särskilda erfarenheter och behov. Dessa regioner möter även liknande utmaningar såsom extrema klimat och långa avstånd till marknader vilket innebär utmaningar för EU:s efterfrågade klimatåtgärder.

Kommitten föreslår exempelvis att mekanismer fastställs för att beakta subkommunala frågor vid utformningen av ReK:s yttranden och att EU:s institutioner görs uppmärksamma på dem. ReK uppmanar till exempel sina ledamöter att samarbeta individuellt med mindre samhällen i hemorterna och att ta upp erfarenheter till diskussion vid ReK. Lokalt ledd utveckling (LLU) ges som exempel på ett verktyg för att bättre mobilisera mindre kommunala samhällen i arbetet för långsiktig utveckling och Europa 2020-strategins mål genom att kunna samordna olika stödmekanismer från EU i ett lokalt drivet utvecklingsarbete.

Läs Regionkommitténs rapport här.

Läs mer om Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, här.

/Julia Hanson

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information