Samråd om revideringen av det transeuropeiska transportnätverket

Förordningen om det transeuropeiska transportnätverket (TEN-T) utgör en grundpelare i EU:s transportpolitik. En revidering av förordningen pågår och EU-kommissionen presenterade den 20 november en färdplan tillsammans med en inledande konsekvensbedömning och öppnade samtidigt ett samråd för att få in synpunkter. Tyck till om TEN-T genom att svara på samrådet senast 18 december!

Bakgrund till samrådet 

Målet med det transeuropeiska transportsystemet är att säkerställa ett ekonomiskt, socialt och territoriellt sammanhållet Europa. Det förutsätter ett hållbart, multimodalt och gränsöverskridande transportsystem. Målet om hållbarhet är centralt i den planerade revideringen av TEN-T förordningen. Transportsektorn står för en fjärdedel av EU:s växthusgaser och är ett prioriterat området i EU:s nya tillväxtstrategi, den europeiska gröna given. Målet om ett klimatneutralt Europa till år 2050 – med delmålet om en minskning av växthusgasutsläpp med minst 55% till år 2030 – förutsätter en konkurrenskraftig transportsektor med låga klimatavtryck. I konsekvensbedömningen menar EU-kommissionen att nuvarande TEN-T saknar kapacitet till att möta den gröna och digitala omställningen som Europa står inför.  

En revidering av förordningen har inletts och ett nytt förslag väntas läggas fram under hösten 2021. North Sweden arbetar aktivt i frågan och har inom Europaforum Norra Sverige tagit fram flera positionspapper om TEN-T. 

Läs mer och svara på samrådet om färdplanen senast 18 december här.

Läs Europaforum norra Sveriges (EFNS) synpunkter på revideringen av TEN-T förordningen här.  

/Elin Johnson

02 Dec 2020 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information