Storumans kommunalråd vald till vice ordförande för Östersjökommissionen

Vid Östersjökommissions generalförsamling den 21 oktober krävdes det en sluten omröstning för att Jari Nahkanen från norra Österbotten skulle få förnyat förtroende som ordförande. Till posten som ny vice ordförande valdes Region Västerbottens kandidat Tomas Mörtsell, som tillsammans med Nahkanen nu kommer att leda Östersjökommissionens arbete de kommande två åren.

Egentligen skulle generalförsamlingen ha ägt rum i Åbo och landskapet Egentliga Finland, men på grund av rådande pandemi kom årets samling av representanter från ett tjugotal medlemsregioner att ske digitalt. Förutom valärendena, låg fokus på att diskutera och anta en resolution om hur EU ska främja en fortsatt hållbar utveckling i Östersjöregionen, särskilt med hänsyn till coronapandemins effekter på samhällsekonomin.

Tomas Mörtsell, kommunstyrelsens ordförande i Storumans kommun och vice ordförande i Region Västerbottens beredning för regional utveckling, har varit ordinarie ledamot i Östersjökommissionens styrelse sedan 2019 då han ersatte Erik Bergkvist som lämnade uppdraget efter att ha blivit invald till Europaparlamentet. Mörtsell får i och med det nya uppdraget en ännu viktigare roll för norra Sverige att utveckla det regionala samarbetet i Östersjöregionen, föra medlemsregionernas talan och försöka påverka EU i frågor om regional utveckling.

Östersjökommissionen och CPMR

Östersjökommissionen, Baltic Sea Commission (BSC), är en av sex geografiska kommissioner som utgör kärnan i nätverket Conference of Peripheral and Maritime Regions (CPMR). CPMR är en lobbyorganisation för Europas perifera och maritima regioner och bildades år 1996 för att påverka EU:s politik inom främst maritima frågor, transport och EU:s regionalpolitik. Nätverket har idag 150 regioner från 28 länder. Det långsiktiga målet är att minska skillnaderna i förutsättningar för regional utveckling mellan europeiska regioner, och att EU ska främja en mer balanserad och sammanhållen territoriell utveckling.

Östersjökommissionen har i sin tur tjugo medlemsregioner från Tyskland, Estland, Finland och Sverige, varav Norrbotten, Västerbotten och Jämtland Härjedalen är medlemmar. Det gemensamma arbetet bedrivs främst i arbetsgrupper för transport, energi och maritima frågor. En övergripande fråga är också att samla regionerna kring utformandet och genomförandet av EU:s strategi för Östersjön (EUSBSR) som syftar till att få nationell, regional och lokal nivå att tillsammans på olika sätt möta gemensamma utmaningar i Östersjöregionen.

Läs mer om Östersjökommissionens generalförsamling här. 

/Elin Johnson och John Kostet

04 Nov 2020 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information