Svara på färdplan om utvärdering av Leader

Leader är en metod för lokalt ledd utveckling och bygger på samverkan mellan privat, ideell och offentlig sektor. EU-kommissionen har nu lanserat en färdplan (konsultation) för att utvärdera Leaders betydelse för landsbygders socioekonomiska utveckling.

Vad är Leader?

Leadermetoden handlar om är att ta till vara på lokala aktörers egna resurser och initiativ för att främja en lokalt ledd utveckling. Målet är att skapa attraktiva områden med en konkurrenskraftig verksamhet som genomförs av dem som bor och verkar i området. Under nuvarande programperiod finns det 48 leaderområden som är godkända av Jordbruksverket. Arbetet leds av en lokal arbetsgrupp som kallas LAG (Local Action Group) som består av representanter från privat, civil och offentlig sektor. I varje område finns även ett leaderkontor som arbetar med att informera och bistå de aktörer som har en idé om hur den lokala utvecklingen kan främjas och vill ansöka om projektmedel. För att en projektansökan ska beviljas måste den ligga i linje med lokala utvecklingsstrategi som gäller för just det specifika leaderområdet.

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden är en del av EU:s gemensamma jordbruks- och landsbygdspolitik (CAP, Common Agricultural Policy) och finansieras under nuvarande programperiod 2014 – 2020 av fyra olika EU-fonder. Leader som metod introducerades i Sverige första gången 1996 efter EU-inträdet och är en viktig del i att främja en territoriell sammanhållning inom EU.  

Aktuell färdplan

Inför nästa programperiod vill EU-kommissionen utvärdera nuvarande Leaderprogram. Den färdplan som nu är öppen för intresserade aktörer syftar särskilt till att behandla de socioekonomiska delarna av Leader. Har Leader bidragit till en förbättrad ekonomisk och social utveckling? Har de sociala strukturerna på just din landsbygdsort stärkts tack vare Leader? Om ja, hur då? Det är några av de frågor som EU-kommissionen nu vill ha svar på. Svara på färdplanen senast 13 oktober!

Läs mer om färdplanen här

Läs mer om lokalt ledd utveckling genom Leader på Jordbruksverkets hemsida.

/Elin Johnson

 

 

02 Okt 2020 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information