EU-kommissionen godkänner Sveriges regionalstödskarta för statligt stöd 2022–2027

I enlighet med EU-regler om statligt stöd har EU-kommissionen godkänt Sveriges regionalstödskarta för perioden 1 januari 2022–31 december 2027. Detta inom ramen för de reviderade riktlinjerna för regionalstöd som antogs av kommissionen den 19 april.

Den 15 december meddelade EU-kommissionen att Sveriges regionalstödskarta är godkänd för perioden 1 januari 2022 till 31 december 2027 inom ramen för de reviderade riktlinjerna för regionalstöd som antogs den 19 april, där norra Sverige genom North Sweden och Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) engagerat sig i fortsatta undantag för glesbefolkade regioner att kunna få statsstöd.  

Innehållet i svenska regionalstödskartan 

I den svenska regionalstödskartan anges vilka svenska regioner som är berättigade regionalt investeringsstöd samt maxnivån för stödbeloppen. Regioner som omfattas av sammantaget upp till 21,6 % av Sveriges befolkning är berättigade till stöd enligt ett undantag i artikel 107.3 c i EU-fördraget. 

Dessa regioner kallas för c-områden och från norra Sverige ingår liksom tidigare samtliga fyra regioner; Norrbotten, Jämtland Härjedalen, Västernorrland och Västerbotten, som därtill räknas som förhandsdefinierade c-områden eftersom de är glest befolkade områden med färre än 12,5 invånare per km2. Därtill tillförs ytterligare svenska stödberättigade regioner mot tidigare, som inte är förhandsdefinierade enligt de generella undantag som norra Sverige fått i EU:s statsstöd. Sverige delar i sin tur nationellt in dessa c-områden i a- och b-områden med olika maximala stödnivåer. 

De regionala statliga stöden ökar möjligheter att stödja norra Sveriges regioner i utvecklingsarbetet med övergångsproblem eller strukturella utmaningar såsom avfolkning för att med offentliga stöd bidra till att stödja verksamhet och investeringar som skapar hållbar utveckling. Särskilt fokus ligger på utökade möjligheter att ge stöd för satsningar som kan bidra till EU:s gröna och digitala omställning. All form av offentliga bidrag och stöd till kommersiella verksamheter betraktas som statsstöd och behöver följa EU:s regelverk för sådant stöd.  

Gällande nyinvesteringar med stödberättigande kostnader som motsvarar upp till 50 miljoner euro, kan de högsta tillåtna stödnivåerna för c-områden höjas med 10 procentenheter för investeringar som görs av medelstora företag och med 20 procentenheter för investeringar som görs av små företag mot tidigare. Det är regeringen, efter anmälan hos EU-kommissionen inom de ramar som den nu fastställda statsstödskartan ger, som avgör vilka investeringar och verksamheter som får sådant stöd. För svensk del är transportstödet i Norrlands inland och investeringsbidrag till större företagsetableringar i norra Sverige exempel på de delar av EU:s statsstödsundantag som används.   

/Julia Hanson  

Läs North Swedens nyhet om när regelverket lades fast som den nationella regionalstödskartan bygger på här.

Läs EU-kommissionens pressmeddelande här.

22 Dec 2021 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information