EU-kommissionens arbetsprogram för 2022 är presenterat

EU-kommissionens har presenterat arbetsprogrammet för 2022 som reflekterar tre huvudsakliga mål: en stark återhämtning för hela EU efter Covid-19-pandemin, accelerering av den gröna och digitala övergången, och strävan efter att skapa ett samhälle som lever upp till FN:s Agenda 2030 och Parisavtalet.

I EU-kommissionens arbetsprogram för 2022 som presenterades den 19 oktober sammanfattas EU:s prioriteringar under det nästkommande året genom sex huvudambitioner: 

 1. Den gröna given 
 2. Ett digitalt Europa 
 3. En ekonomi som funkar för folket 
 4. Ett starkare Europa i världen 
 5. Främjandet av vår europeiska livsstil 
 6. En ny push för europeisk demokrati 

Utöver dessa ligger fokus till stor del på återhämtningen efter Covid-19-pandemin med hjälp av finansiering från EU:s återhämtningspaket där Faciliteten för återhämtning och resiliens, RRF, ska erbjuda medlemsländer ekonomiskt stöd. Drygt 116 miljarder euro tilldelades återhämtningsprogrammet 2021, medan de planerade stöden från RRF under 2022 ska motsvara cirka 118,4 miljarder euro. 

Två djupdyk bland de sex huvudområdena: 

Den gröna given 

EU-kommissionen nämner bland annat:

 1. införandet av ett ramverk för certifikat för borttagning/bindning av koldioxid för att belöna nya affärsmodeller inom området, 
 2. den allt viktigare rollen gröna obligationer (green bonds) kommer att spela, 
 3. uppföljningen av den nya handelsplanen för nollutsläpp (Zero Pollution Action Plan) och 
 4. fortsätta främja målsättningen att uppnå en cirkulär ekonomi. 

Ett digitalt Europa 

Med hänsyn till arbetet mot det ’digitala decenniet’ kommer EU-kommissionen att följa upp processen mot EU:s digitala omvandling till 2030. Som del av detta arbete kommer den europeiska chipakten antas – ett resultat av EU:s beroende av framförallt råmaterial, i synnerhet när det gäller produktionen av halvledare (semiconductors). Andra områden som prioriteras inkluderar:    

 1. initiativ för förbättrad cybersäkerhet, 
 2. ett rymdbaserat kommunikationssystem för att bland annat erbjuda bredband i hela EU, 
 3. behovet av utökade digitala kunskaper i skolan, 
 4. initiativ för multimodala digitala mobilitetstjänster så att kombinerade transportsätt via till exempel räls, kan hjälpa till att motarbeta luckor på EU:s marknad 
 5. vikten av forskning och innovation så EU kan fortsätta att ligga i framkant.     

Regelverk, implementering och upprätthållande av EU-lag 

Arbetsprogrammet avslutas med ett stycke om behovet av en bättre reglering, implementering och upprätthållande av EU-lag. Regelverk ska ha en tydlig målsättning, ska vara lätta att följa, samt inte leda till en onödig regelbörda, enligt kommissionens förslag.  

Även när det gäller den gröna och digitala övergången nämns vikten av tydliga regelverk. Principerna ”do no significant harm” och ”digital-by-default” kommer att tas i beaktande i policyprocessen. 

EU-kommissionen skriver att man kommer att erbjuda medlemsländerna hjälp med att implementera EU-lagstiftning, men att man inte kommer att tveka att se till att EU:s regelverk efterlevs genom överträdelseförfaranden om så inte är fallet. 

 /Lisa Berglund 

Arbetsprogrammet hittar du här.  

Läs mer om de olika initiativen här. 

Information om RRF finns här. 

 

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information