EU presenterar en ny “mer rättvis, flexibel och grön” europeisk jordbrukspolitik

Den 25 juni nådde Europaparlamentet och ministerrådet en överensstämmelse om EU:s jordbrukspolitik, Common Agricultural Policy (CAP), med målen om en mer rättvis, grön, djurvänlig och flexibel CAP. Alla medlemsländer ska förbereda en strategisk plan för implementering av den nya policyn som ska börja gälla 2023 och sträcka sig fem år framåt.

Då Europaparlamentet och Europeiska unionens råd (ministerrådet) nådde överenskommelsen om den nya europeiska jordbrukspolitiken den 25 juni var det med nya mål som den presenterades: CAP:en ska bli mer rättvis, grön, djurvänlig och flexibel. För varje delmål finns konkreta riktlinjer som medlemsländerna ska förhålla sig till under de fem kommande åren. Överenskommelsen baseras på ett förslag som EU-kommissionen lade fram 2018. 

CAP ska genomsyras av EU:s gröna giv

I linje med den gröna given från 2020, där medlemsländerna konkretiserat sina miljö- och klimatambitioner, blir nu även CAP:en från och med januari 2023 ett verktyg för en grönare och mer hållbar EU-politik. EU-kommissionen ser den uppdaterade jordbrukspolitiken som ett skifte för praktiseringen av det europeiska jordbruket och menar att EU under de kommande åren kommer att skydda våt- och torvmarker, ägna mer jordbruksmark till biologisk mångfald, öka det ekologiska jordbruket, öppna nya inkomstkällor för jordbrukare via nya sätt att odla och börja åtgärda ojämlikheter i fördelningen av inkomststöd. 

Den nya jordbrukspolitiken kommer även för första gången präglas av sociala aspekter. Det är exempelvis bestämt att det ekonomiska stöd som medlemsländerna åtnjuter via CAP, ska bli mer rättvist fördelat. Små och medelstora gårdar samt unga jordbrukare ska prioriteras. 

Varje medlemsland ska lämna in en strategisk plan

Den strategiska plan som ska utformas av varje medlemsland, att börja löpa från 2023 som ska gälla fem år framåt, baseras på regler som EU formulerat och ska lämnas in till EU-kommissionen senast den 31 december 2021. Syftet är att länderna ska implementera CAP:en strategiskt utifrån lokala förutsättningar med fokus på utförande där de nya målen ska konkretiseras. Innan CAP:en träder i kraft återstår det för Europaparlamentet och ministerrådet att anta den formellt. 

Två andra EU- strategier från 2020 som också kopplar till EU:s gröna giv och krokar arm med CAP:en är Från jord till bord samt den om biodiversitet. De ska dels möjliggöra en omställning mot ett mer hållbart livsmedelssystem, dels gynna EU:s biodiversitet.

/Julia Hanson

Läs mer om de nya målen inom CAP:en här.

Läs North Swedens nyhet om EU:s biodiversitetsstrategi här.

Läs North Swedens nyhet om EU:s strategi Från jord till bord här.

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information