Europaforum Norra Sverige tar i nya positionspapper ställning till EU:s insatser på små arbetsmarknader och en grön industriomställning

Den 3 juni vid Europaforum Norra Sveriges (EFNS) stora forum antog EFNS två positionspapper. Det ena föreslår åtgärder för hur norra Sverige bidrar till EU:s gröna omställning med att en industriell omvandling planeras i överensstämmelse med de regionala innovationssystemen och strategierna för smart specialisering. Det andra föreslår att EU:s tillväxtskapande insatser på små arbetsmarknader ska bygga på metodutveckling för att stötta entreprenörskap och innovationskapacitet i glesa miljöer.

Europaforum Norra Sverige (EFNS) är ett nätverk för politiker på lokal och regional nivå från Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen och Västernorrland. EFNS har i mer än 20 år erbjudit en mötesplats där Sveriges fyra nordligaste regioner tillsammans bevakar och tar ställning i gemensamt viktiga frågor med tydlig koppling till politik och lagstiftning på EU-nivå. Sådana frågor är bland annat EU:s strategier för industrin- och små och medelstora företag som fastställts genom den europeiska gröna given, och att Europaforum Norra Sverige vill bjuda in EU till den kunskapsarena för metodutveckling av regionalpolitiska insatser som norra Sverige kan utgöra för tillväxtskapande insatser på små arbetsmarknader.  

Europaforum Norra Sveriges syn på grön industriomställning i EU:s regioner 

EU:s ambitioner är att begränsa klimateffekterna genom en grön omställning. I den europeiska gröna given, fastställs den övergripande tillväxtstrategi som konkretiseras i exempelvis EU:s industristrategi, EU: s strategi för små och medelstora företag, handlingsplanen för den cirkulära ekonomin och handlingsplanen för kritiska råvaror. I dessa strategiska dokument anges EU:s ambitioner - att minska utsläppen av växthusgaser med minst 55 % fram till 2030. Regionerna i norra Sverige har varit mål för stora industriinvesteringar på grund av den ökade globala efterfrågan på hållbara processer och produkter, och tillgången på grön energi, i kombination med ett starkt innovationssystem, har lockat företag att lokalisera sin produktion och utveckling i norra Sverige. 

Därför välkomnar EFNS de höga ambitioner som EU fastställt och det förtroende som de europeiska företagen har fått, för att leda den gröna industriomställningen och föreslår följande:  

  • Att den långsiktiga kapacitetsuppbyggnaden i regionerna stärks, så att de kan ta emot stora industriprojekt av europeiskt intresse. 
  • Att synergier mellan EU:s åtgärder för industriell utveckling och åtgärder medplatsbaseratstöd som finns exempelvis inom Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), undersöks.  
  • Att åtgärder för industriell omvandling planeras i överensstämmelse med de regionala innovationssystemen och strategierna för smart specialisering.

Europaforum Norra Sveriges synpunkter på EU:s tillväxtskapande insatser på små arbetsmarknader 

EFNS vill bjuda in EU till den kunskapsarena för metodutveckling av regionalpolitiska insatser som Norra Sverige kan utgöra. I över 20 år har nätverket samlat erfarenheter för en effektiv tillväxtpolitik anpassad för norra Sveriges särskilda förutsättningar där de globala marknadsmekanismer som påverkar Europas regioner blir tydliga i glesbefolkade regioner, men särskilt påtagliga i norra Europas extremt glest befolkade områden. 

Regionen kan utgöra en testarena för innovativa regionalpolitiska åtgärder med fokus på förstärkt attraktionskraft för forskning och entreprenörskap. Mot bakgrund av de analyser och rekommendationer som Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) genomfört, så finns förutsättningar att utveckla tillämpningen av innovativa regionalpolitiska verktyg.  

EFNS föreslår att metodutvecklingen ska bygga på följande:  

  • Främja en testarena för skräddarsydda policytillämpningar i linje med OECD:s analyser och rekommendationer.  
  • Utforma och tillämpa merplatsbaseradpolitik för ekonomisk tillväxt, utbildning, kompetensförsörjning och innovation  
  • Stärka länken mellan regionala stads- och landsbygdsområden 
  • Investera i digital och transportinfrastruktur 
  • Hantera territoriella marknadsmisslyckanden 
  • Stötta entreprenörskap och innovationskapacitet i glesa miljöer 
  • Tillvarata potentialen för grön omställning

Vidare menar EFNS att etableringen av regionalpolitiska verktyg med denna inriktning har potentialen att vitalisera Europas små arbetsmarknader och därigenom så kan effekten bli att den inre marknaden utvecklas och effektiviseras. 

Läs EFNS position om grön industriomställning i EU:s regioner här 

Läs EFNS position om EU:s tillväxtskapande insatser på små arbetsmarknader här

Läs alla EFNS positionsdokument här  

/Andreas Stenlund 

09 Jun 2021 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information