Europaparlamentet röstade om energiinfrastruktur – nu ska naturgas fasas ut

Europaparlamentets utskott för industrifrågor, forskning och energi (ITRE) antog i en omröstning den 28 september 2021 sin position om pågående översyn av Transeuropeiska nätverket för Energi (TEN-E) förordningen kring energiinfrastruktur. Förslaget innebär ett stopp för finansiellt stöd till naturgasprojekt - pengar som istället ska gå till att stötta vätgas och avskiljning samt lagring av koldioxid. En sak som poängterades av EU-parlamentarikerna vid omröstningen var att förslaget inte får leda till ökade energikostnader för konsumenterna.

Den 28 september ägde en omröstning rum i ITRE-utskottet i Europaparlamentet om översyn av det transeuropeiska energiinfrastrukturnätet (TEN-E) i syfte att uppdatera dem i linje med EU:s gröna giv. Reglerna för vilka energiprojekt som ska finansieras av TEN-E ändrades efter voteringen då utskottet för industri, forskning och energi röstade för att prioritera hållbar gränsöverskridande energiinfrastruktur som del av den gröna given.  

De infrastrukturprojekt som berörs kallas för projekt av gemensamt intresse (PCI:s - Projects of Common Interests) som är viktiga för EU:s gemensamma energimål. Det handlar om förbättrade sammankopplingsmöjligheter mellan marknader, samt större konkurrenskraft, utbudssäkerhet och främjande av förnybar energi. Projekten ska alltså gynna fler än ett EU-land.  

Europaparlamentet vill fasa ut fossila bränslen 

EU-parlamentarikerna i ITRE-utskottet röstade för ökat fokus på utvecklingen av vätgasinfrastruktur, elektrolysatorer (som används vid vätgasproduktion) samt avskiljning och lagring av koldioxid. Projekt som baseras på naturgas kommer dock inte länge kunna få finansiering. Ett tillfälligt undantag kommer emellertid göra det möjligt att ge stöd för naturgasprojekt under en utfasningsperiod. Syftet är att fasa ut naturgas, samt att hjälpa medlemsländer att komma bort från solida fossila bränslen såsom kol, brunkol, torv och oljeskiffer. Ett annat förslag är att fokusera på projekt som återanvänder existerande naturgasinfrastruktur för transport och lagring av vätgas. Sammanlagt 50 Europaparlamentariker röstade för lagförslaget medan 13 röstade emot och 12 lade ned sina röster. 

Att hushålla med energin är det enklaste sättet att både spara pengar för konsumenter, och för att reducera utsläpp av växthusgaser, enligt majoriteten ledamöter i Europaparlamentet. Vid omröstningen underströks vikten av att konsumenter inte ska behöva drabbas till följd av det nya förslaget. Uppdateringarna av TEN-E reglerna skall heller inte påverka hur medlemsländer väljer att använda sina energiresurser samt vilken energimix de väljer. 

Prioriteringarna inom energiunionen förblir giltiga och bör fortsatt återspeglas i reglerna för stöd till viktiga energiinfrastrukturprojekt. Bortsett från de allmänna hållbarhetskriterierna skprojekten fortfarande utvärderas utifrån deras bidrag till energisäkerhet, marknadsintegration och överkomliga priser för slutanvändare, säger rapportör Zdzisław Krasnodębski (Gruppen Europeiska konservativa och reformister (ECR)PL)En femte lista över PCI kommer att väljas under hösten 2021 enligt de befintliga reglerna, om än under strängare hållbarhetskriterier. Kommissionen uppdaterar listan över PCI vartannat år. 

Bakgrund till ändringen av TEN-Energi förordningen 

EU-kommissionen lade fram sitt förslag om en reviderad TEN-E-förordning den 15 december 2020. Översynen skall fastställa EU:s riktlinjer för gränsöverskridande energiinfrastruktur och beskriver processen för val av projekt av gemensamt intresse, PCI:s. Vid översynen av TEN-E-förordningen identifieras elva prioriterade korridorer och tre tematiska områden att utveckla och koppla samman. Detta ska främst ske genom PCI:s, finansierade genom Fonden för ett sammanlänkat Europa för 2021–2027. I den reviderade förordningen uppdateras de infrastrukturkategorier som är stödberättigade med tonvikt på minskade koldioxidutsläpp, samt tillför en ny inriktning på havsbaserade elnät, vätgasinfrastruktur och smarta nät.  

Rådet enades den 11 juni om en allmän riktlinje om TEN-E. I sin ståndpunkt beslutade rådet att stoppa stödet till nya naturgas- och oljeprojekt och att införa obligatoriska hållbarhetskriterier för alla projekt. Under en övergångsperiod som pågår fram till 31 december 2029 kan vissa undantag göras för vätgastillgångar som omvandlats från naturgas. De projekt som omfattas av undantagsregeln är valda med avsikten att de lätt ska kunna upphöra vid övergångsperiodens slut. Meningen är att gradvis minska koldioxidutsläppen i denna sektor och att öka andelen förnybara gaser i rörledningarna. 

I sin ståndpunkt framhäver rådet särskilt energi från förnybara energikällor avseende samtliga tillgångar, inbegripet smarta gasnät. De beslutade också att inkludera vissa typer av elektrolysanläggningar som bidrar till hållbarhet i förordningens tillämpningsområde. Medlemsländerna enades slutligen också om att förenkla och snabba på förfarandena för tillstånd och auktorisation. 

Enligt rådets ståndpunkt ska den reviderade förordningen även i fortsättningen säkerställa att nya projekt tillgodoser målen när det gäller marknadsintegration, konkurrens och försörjningstrygghet. Den ska också se till att fortsatt stöd ges till projekt som ansluter regioner som för närvarande är isolerade från europeiska energimarknader, att befintliga gränsöverskridande sammanlänkningar stärks och att samarbete främjas med länder utanför EU.  

Överenskommelsen om den allmänna riktlinjen ska utgöra grunden för rådets ståndpunkt i förhandlingarna med Europaparlamentet om att nå en slutlig överenskommelse om den framtida lagstiftningen. 

I Europaparlamentet beräknas omröstningen ske den 13 december 2021. 

Läs mer här  

EU-kommissionens förslag om översyn av TEN-E förordningen hittas här

Rådets allmänna riktlinje om översynen av förordningen om TEN-E hittas här 

/Lisa Berglund och Mona Mansour

 

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information