Europeiska unionens råd antar slutsatser om EU:s nya skogsstrategi för 2030

Den 15 november antog EU-ländernas jordbruks- och fiskeministrar slutsatser om EU:s nya skogsstrategi för 2030. Ministrarna välkommande strategin, erkände att skogen behöver bidra ännu mer till den europeiska gröna given men underströk också vikten av att hitta en balans mellan de miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekterna av hållbar skogsförvaltning.

EU-kommissionen lanserade EU:s nya skogsstrategi den 16 juli. Strategin är en del av EU:s tillväxtstrategi, den gröna given, och sätter upp riktlinjerna för hur skogsbruk ska bedrivas inom hela EU. EU-kommissionens kommunikation innehåller bland annat förslag om plantering av 3 miljoner nya träd till 2030, uppmaningar till ökad kolinbindning och att kalavverkning ska användas med försiktighet, samt ökat fokus på skydd och bevarande av natur- och urskogar och på biologisk mångfald. Strategin bygger dels på EU:s strategi för biologisk mångfald och dels på EU:s mål om att minska växthusgasutsläppen med 55 procent till 2030 och att vara klimatneutrala till år 2050.  

I de slutsatser som antogs om EU:s skogsstrategi av EU-ländernas jordbruks- och fiskeministrar den 15 november under ett fiske- och jordbruksrådsmöte tillstod ministrarna behovet av att skogarna måste bidra mer till den europeiska gröna given, men de underströk samtidigt vikten av att hitta en balans mellan de miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekterna av hållbar skogsförvaltning. För svensk del deltog Torbjörn Haak, ambassadör från den svenska EU-representationen i mötet. 

Slutsatserna som EU:s råd antog innefattade bland annat att de; 

  • Betonar vikten av samarbete och konstruktiv dialog mellan medlemsstaterna, EU-kommissionen, berörda parter och det civila samhället. De uppmanar full involvering från intressenter, inklusive skogsägare och brukare i konsultationerna inför implementeringen. 
  • Markerar att “one-size fits all”-perspektivet på skog i EU kan bli kontraproduktivt och betonar behovet av att erkänna, respektera och behålla mångfalden och särdragen hos skogar och skogsekosystem, skogsbruksmetoder, ägande, kulturell och historisk utveckling mellan medlemsstater och regioner, inklusive områden med naturliga begränsningar och de yttersta randområdena. 
  • Beklagar att strategin inte var utvecklad tillsammans med medlemsstaterna och andra intressenter.  
  • Understryker vikten av en sund och transparent data- och informationsbas om skogar som grund för beslutsfattande och efterfrågar möjligheten till indikatorer på EU-nivå som tar hänsyn till skogens olika förutsättningar i olika länder. 
  • Understryker att innovation och forskning är viktiga för uppfyllelsen av strategins mål.  
  • Uppmanar fullt och effektivt deltagande från urfolk och lokala samhällen i implementeringsfasen.  
  • Välkomnar främjandet av hållbart producerade träprodukter, speciellt långlivade men även kortvariga som fortfarande bidrar till klimatmålen, den cirkulära ekonomin och landsbygdsutveckling.  

Medlemsstaterna uttryckte dessutom tvivel om värdet av att utveckla nationella strategiska planer för skogsbruket, som efterfrågades i EU-kommissionens kommunikation, och uppmuntrade istället användningen av befintliga internationella övervaknings - och rapporteringsprocesser. Kommissionen uppmanas att också tillhandahålla årliga uppdateringar om genomförandet av strategin och att där involvera rådet. Slutligen ansåg ministrarna att en ny EU-skogsstrategi bör innehålla en internationell dimension som syftar till att stävja den globala avskogningen.  

Skogsstrategins betydelse för norra Sverige 

De slutsatser som rådet antagit går i stort i enlighet med den kritik som North Sweden har lyft fram. För norra Sveriges är skogen essentiell inom alla tre aspekter inom hållbar utveckling; den sociala, den ekonomiska och den ekologiska. Skogen har också en avgörande roll för att EU ska lyckas med den gröna omställningen och uppnå sina klimatmål, både vad gäller substitution, och kolinbindning. I en europeisk skogsstrategi behöver lokala och regionala förutsättningar och skillnader i EU gällande skogsbestånd, skogsbruk och biodiversitet tas i beaktning. Som strategin är utformad i dagsläget  går vissa delar i klinch med svenskt klimatarbete och svenskt hållbart skogsbruk. 

North Sweden har genom åren bedrivit ett aktivt påverkansarbete kring skogsfrågorna och tagit fram ett flertal positionspapper kring hållbart skogsbruk och skogens klimatnytta tillsammans med nätverken Europaforum Norra Sverige (EFNS) samt med Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) för att spela in i EU-kommissionens olika processer i framtagande av ny lagstiftning. Fler positionspapper är under framtagande gällande EU:s klimatpaket Fit for 55.  

Läs mer om utmaningarna med EU:s skogsstrategi på North Swedens hemsida här

Läs om North Swedens webbinarium om skogsstrategin här  

Läs mer om NSPA:s position om skogsstrategin här 

Läs mer om EFNS position om skogsstrategin här 

Läs rådets slutsatser här 

/Maria Boström 

 

19 Nov 2021 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information