Förbättrade möjligheter till hållbar utveckling i norra Sveriges regioner

Den 9 juni skickade Näringsdepartementet ut på remiss ett förslag till principer för att utse Sveriges regionalstödskarta för perioden 2022–2027. Förslaget innebär att Sveriges regionalstödskarta från 2022 kommer att omfatta de områden som ingår i den nuvarande stödkartan, som sedan anmäls till EU-kommissionen. Remissvaren ska ha kommit in till Näringsdepartementet senast den 9 augusti 2021.

EU-kommissionen har fattat beslut om riktlinjer för statligt regionalstöd för perioden 2022–2027. Av dessa riktlinjer framgår regler kring var, när och hur regionalstöd kan beviljas till företag i missgynnade områden i Europa och vilka områden som kan inkluderas i respektive medlemsstats regionalstödskarta. Regionalstödskartan ska anmälas till och godkännas av EU-kommissionen, och planeras att gälla från och med 1 januari 2022 till och med 31 december 2027. 

– En ny regionalstödskarta som omfattar landsbygdsområden i Sveriges norra och södra delar kommer att möjliggöra investeringar i jobb och tillväxt i alla delar av landet som har stora behov, kommenterade Jennie Nilsson, landsbygdsminister, i pressmeddelandet från näringsdepartementet. 

Genom kartan kan berörda regioner och Tillväxtverket bevilja regionalt investeringsstöd till företag i stödområdet för verksamhet som bedöms få betydelse för näringslivets utveckling. 

I Sverige har riktlinjerna och regionalstödskartan 2022–2027 betydelse för följande stöd: 

  • Regionalt investeringsstöd kan beviljas till företag i dessa områden. 
  • Transportbidraget ska kompensera företag i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland för kostnadsnackdelar till följd av långa transportavstånd samt stimulera till höjd förädlingsgrad i områdets näringsliv. 

Förslaget utgör ett underlag inför anmälan av regionalstödskartan, och nu kommer regeringen att hantera synpunkterna på remissen innan förslag till regionalstödskarta anmäls till EU-kommissionen som slutligen beslutar om Sveriges regionalstödskarta. 

Norra Sverige omfattas fortsatt av regionalstödens undantag 

Norra Sverige omfattas fortsatt av möjliga undantag på samma sätt som idag, samtidigt som fler områden också i andra delar av landet kan omfattas av undantag för att få tillgång till offentligt stöd utan att anses snedvrida konkurrensen på EU:s inre marknad, utifrån att EU-kommissionen öppnat för en större andel stödområden. I ett senare skede, när EU-kommissionen givit ett godkännande av de svenska stödområdeskartorna, kommer från svensk sida också de exakta stödnivåerna med olika maximala nivåer över olika delar av Sverige att fastställas nationellt. 

Remissvaren ska ha inkommit till Näringsdepartementet senast den 9 augusti 2021. 

Här kan du ta del av underlagen för Förslag till principer för att utse regionalstödskarta för perioden 2022–2027.  

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat promemorian Förslag till principer för att utse regionalstödskarta för perioden 2022–2027. 

Här kan du läsa mer om riktlinjerna för regionalt statsstöd som North Sweden tidigare skrivit om. 

/Andreas Stenlund

22 Jun 2021 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information