Förberedelserna för Interreg NEXT-programmet 2021–2027 med Ryssland är igång

Just nu pågår arbetet med att utforma ett nytt samarbetsprogram mellan Sverige, Finland, Norge och Ryssland för perioden 2021–2027. Programmet vid namn Interreg NEXT 2021–2027 kommer att ersätta nuvarande Kolarctic CBC 2014–2020.

Nytt program presenteras i juni 2021 

Det nuvarande Kolarctic CBC-programmet är en del av europeiska grannskapsinstrumentet (ENI CBC) och genomförs i de yttersta områdena av EU i syfte att främja gränsöverskridande samarbete mellan EU och EU:s närmsta grannländerKolarctic CBC-programmet innefattar Norge, Sverige, Finland och nordvästra Ryssland. Arbetet inför nästa programperiod är nu i full gång och ett nytt program förväntas presenteras för EU-kommissionen i juni 2021. Region Norrbotten och Länsstyrelsen Norrbotten ansvarar för programmeringsarbetet i Sverige och kommer under våren föra dialog med berörda aktörer för att samla erfarenheter från nuvarande program. 

Förändring av programområdet 

Det står redan klart att det finska landskapsförbundet i Lappland kommer fortsätta som förvaltande myndighet även under nästa programperiod. Däremot kommer programmet att hamna under samma regelverk som Interreg-programmen, och inte i ett separat regelverk som är fallet idag. Interreg NEXT är därför det föreslagna namnet, även om det inte är helt fastställt ännu. Ytterligare en förändring från nuvarande programperiod rör programgeografin då nästa program endast kommer att fokusera på så kallade kärnregioner och inte omfatta dagens angränsande regioner. Det betyder dock inte att regioner utanför programområdet inte kommer att kunna delta i Interreg NEXT-finansierade projekttvärtom, men projekten behöver ledas av en organisation någon av kärnregionerna 

Svara mot de arktiska utmaningarna 

Interreg NEXT-programmet 2021–2027 är ett av flera program som ska svara mot målen i EU:s arktiska politik, där North Sweden under hösten varit särskilt aktiv i EU-kommissionens revideringsarbete. Programkommittén för Interreg NEXT-programmet, med regionala och nationella representanter från de fyra olika länderna, har ännu inte föreslagit vilka målområden som på olika sätt ska främja ett gränsöverskridande samarbete mellan länderna på Nordkalotten och nordvästra Ryssland. I linje med EU:s arktiska strategi är bland annat hållbarhet, klimat- och miljöåtgärder viktiga fokusområden 

Läs mer om förberedelserna inför nästa programperiod här.  

För fler frågor om det kommande programmet kontakta Ylva Sardén på Region Norrbotten. 

/Elin Johnson

 

20 Jan 2021 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information