Från ord till handling - EU-Kommissionen presenterar handlingsplan för den sociala pelaren

Den 4 mars presenterade EU-kommissionen en ny handlingsplan för den sociala pelaren med konkreta åtgärder som ska gälla för EU:s medlemsländer. I planen, där både arbetsmarknadens parter och civilsamhället ska samverka, föreslås överordnade mål för sysselsättning, kompetens och social trygghet, vilka ska uppnås senast 2030. Regionkommittén som fått i uppdrag att utarbeta ett yttrande om implementeringen av handlingsplanen från ett regionalt och lokalt perspektiv, efterfrågar åsikter till och med den 9 april.

Den europeiskpelaren för sociala rättigheter, som antogs 2017består av 20 principer och riktlinjer som rör sociala frågor inom EU. Den 4 mars 2021 presenterade EU- kommissionen en ny handlingsplan för hur den sociala pelaren ska omvandlas i mer konkreta åtgärder. Handlingsplanen har som syfte att uppdatera EU:s sociala regelverk för att kunna hantera de nya samhälleliga, tekniska och ekonomiska omställningar unionen står inför, någonting som blivit allt viktigare i ljuset av den pågående Covid-19-pandeminMålsättningen för handlingsplanen är att fokusera på arbetstillfällen och kompetens, vilket ska säkerställa en rättvis, inkluderande och motståndskraftig socio-ekonomisk återhämtning.  

Målen för handlingsplanen 

I handlingsplanen anges tre överordnade mål för EU till 2030 förenliga med FN:s mål för hållbar utveckling. Tanken är att EU-kommissionen ska övervaka medlemsländernas framsteg genom en omarbetad social resultattavla. De mål som EU-kommissionen presenterar är:  

  • Minst 78% av EU:s medborgare mellan 20–64 år ska vara sysselsatta 
  • Minst 60% av alla vuxna ska delta i utbildning varje år 
  • Antalet individer som riskerar fattigdom eller social utestängning ska minska med minst 15 miljoner individer 

Regionkommittén lanserar konsultation om handlingsplanen och efterfrågar åsikter 

Efter lanseringen av handlingsplanen fick Regionkommittén en förfrågan från det portugisiska EU-ordförandeskapet att utarbeta ett yttrande om implementeringen av handlingsplanen från ett regionalt och lokalt perspektiv. Detta görs dels för att ge ny drivkraft till genomförandet av den sociala pelaren, men även för att betona de lokala och regionala aktörernas centrala roll i den europeiska återhämtningen under och efter pandemin och den gröna och digitala omställningen.  

Regionkommittén har därför öppnat upp en konsultation för att samla in åsikter från olika regionala och lokala aktörer. Centrala frågor rör hur lokala och regionala aktörer uppfattar handlingsplanen för den sociala pelaren, hur det lokala och regionala perspektivet på ett bättre sätt kan inkluderas i handlingsplanen och hur en social resultattavla kan utarbetas för att den sociala pelaren ska implementeras även på regional och lokal nivå.  

Vill du bidra till regionkommitténs konsultation om handlingsplanen för den europeiska pelaren för sociala rättigheter från ett regionalt och lokalt perspektivDå är du välkommen att maila kommentarer till sedec@cor.europa.eu senast 9 april.  

Läs mer om handlingsplanen för den sociala pelaren här.   

Läs mer om Regionkommitténs konsultation här.  

/ Matilda Albertsson  

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information