Interreg Aurora – nytt program för samarbete mellan norra Sverige, Norge och Finland

Över 500 förväntansfulla deltagare från de nordligaste regionerna i Sverige, Norge och Finland kopplade upp sig den 11 februari för den digitala lanseringen av det nya Interreg-programmet Aurora, som under den kommande programperioden 2021–2027 ersätter Interreg Botnia-Atlantica och Interreg Nord med delområdet Sápmi. Förberedelsearbetet inför det nya programmet är nu i full gång och de första utlysningarna förväntas ske under första delen av 2022.

Förhandlingarna om Interreg har pågått en längre tid och North Sweden har nära följt processerna på EU-nivå för att säkerställa så goda förutsättningar som möjligt för norra Sveriges aktörer att kunna delta i det gränsöverskridande samarbetet. För att undvika överlappningar och samtidigt stärka Interreg-programmen trots en mindre budget, föreslog EU-kommissionen ett antal sammanslagningar inför den här programperioden. Bland annat en sammanläggning av Interreg Botnia-Atlantica och Interreg Nord, vilket också kom att få gehör på nationell nivå trots regionernas mer kritiska hållning till en större och mer komplex programgeografi.

Förhandlingarna om det nya programmet Interreg Aurora är nu klart och arbetet med innehållet har påbörjats. Till ytan motsvarar det nya området mer än ett och ett halvt Tyskland. Tio regioner i tre länder, från Närpes vid Kvarkens skärgård i Österbotten till Berlevåg vid ishavet i Troms-Finnmark. De tre samiska parlamenten i Norge, Finland och Sverige deltar också för att utforma delområdet Sápmi som sträcker sig mer söderut på svenska sidan och även innefattar Jämtlands län och delar av Dalarna. Länsstyrelsen i Norrbotten har utsetts till förvaltande myndighet.

Gemensamma lösningar på gemensamma problem

Syftet med Interreg Aurora är att genom samarbete hitta gemensamma lösningar till gemensamma problem inom prioriterade områden såsom näringsliv, forskning och innovation, hållbar utveckling, utbildning, energi, miljö och transport. En arbetsgrupp har tillsatts för att genom dialog med olika aktörer i det nya programområdet samla in erfarenheter och synpunkter för att säkerställa att prioriteringar grundas utifrån faktiska behov och utmaningar.

Ian Jawhir, koordinator på Interreg Nord vid Troms & Finnmark fylkeskommun, inledde den digitala lanseringen med att i stora drag presentera vad det nya programmet kommer att innehålla. Programmet har fyra delar och huvudfokus kommer att vara på ett smartare Europa som främjar innovation, digitalisering och ekonomisk utveckling genom stöd och investeringar riktade till små och medelstora företag. Därtill kommer programmet även att fokusera på ett grönare Europa, där implementeringen av parisavtalen och satsningar på förnybara energikällor blir särskilt viktigt. Programmet innehåller även ett mer socialt Europa där utbildning, social integration och tillgång till sjukvård blir viktiga fokusområden. Slutligen kommer det nya programmet även fokusera på bättre styrning, samverkan och kapacitetsbyggnad för mer gränsöverskridande samarbete.

Fortsatt delområde för samiska näringar

Ylva Sarden, strateg på Region Norrbotten, presenterade en socioekonomisk analys med särskilt fokus på fyra utmaningar som det nya programmet står inför; klimatförändringar, kompetensutveckling för små och medelstora företag, en åldrande population och särskilda utmaningar för samiska och traditionella näringar. Dorota Witholdson, programansvarig vid EU-kommissionen, talade om förväntningarna från EU:s sida inför den kommande programperioden och menade att det bland annat blir viktigt att stötta och främja innovation i området, stötta mångspråkighet och att fortsätta arbetet med att minska utsläpp och motverka klimatförändringar. Det finns även en förväntning att involvera de samiska företrädarna i beslutsfattande, och att lyfta traditionella näringars ekonomiska och kulturella bidrag för att öka synligheten på regional och nationell nivå. Elle-Merete Omma, chef för EU-frågor vid Samerådet, betonade också att behovet av synlighet och mer utbredd kunskap kring samernas samhällen blir viktigt att tillgodose i det nya programmet. Vidare finns det stora utmaningar kring samers möjligheter att delta i programmet och söka EU-stöd, vilket blir en avgörande fråga för programmets genomförande.

Stora utmaningar framöver

Gustav Rehnström, departementssekreterare vid Näringsdepartementet, konstaterade att Interreg Aurora täcker ett väldigt stort geografiskt område där det kan bli svårt att bara hitta en universallösning för hela territoriet. Istället menade han att flera olika lösningar kommer att behövas utifrån varje plats särskilda förutsättningar vilket kräver flexibilitet i det kommande utökade samarbetet. Anne Sormunen, chef för internationella frågor vid Mellersta Österbotten, gav ett regionalt perspektiv på det nya programmet och beskrev hur Interreg Aurora kan möjliggöra både kunskapsutbyte och expertis, bland annat i arbetet med att skydda arktisk natur och samtidigt driva på för en hållbar utveckling och ekonomisk tillväxt i regionerna. Jan Dølør, direktör vid Alta Museum, lyfte utmaningarna med enormt stora avstånd och små samhällen vilket givetvis försvårar samarbetet, men att det även skapar nya möjligheter genom kunskapsutbyte, nya nätverk, resurser och kompetens. Interreg Aurora kommer att ha verktygen för att aktörer i de olika regionerna tillsammans ska kunna hitta ett flertal olika lösningar på gemensamma problem, menar Dølør.

/Matilda Albertsson 

Läs mer om Interreg Aurora här. 

Ta del av presentationerna till Interreg Aurora-webbinariet här. 

 

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information