Norra Sverige deltar i debatten om revideringen av EU:s statsstödsregler

Den 16 februari anordnade nätverket för maritima och perifera regioner (CPMR) och EU-parlamentets intergrupp för hav, floder, öar och kustområden (SEARICA) en workshop om EU:s statsstödsregler, som ska uppdateras under våren 2021. Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) genom Nils-Olov Lindfors, regionråd Norrbotten, uppmärksammade tillsammans med andra regionala representanter att en flexibel implementering av EU:s statsstöd är nödvändig för regioner långt från de stora marknaderna i spåren av Coronapandemin.

Den 16 februari anordnade Conference for Peripheral and Maritime Regions (CPMR) och Europaparlamentets intergrupp för hav, floder, öar och kustområden (SEARICA) en workshop om EU:s statsstödsregler med fokus på den ekonomiska återhämtningen för isolerade samt maritima områden under och efter Coronapandemin. Från Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) medverkade Nils-Olov Lindfors, regionråd i Norrbotten och ordförande för NSPA under 2019–2020. EU gör en generell översyn av statsödsreglerna som syftar till att bibehålla en sund konkurrens utan snedvridande statliga subventioner i EU, samtidigt som Covid-19 och stora satsningar i EU på en grön omställning ställer stora krav på omfattande stödinsatser för att hanteras. 

Nya riktlinjer för statsstöd på gång under våren 2021 

Coronapandemin har påverkat EU:s regioner och olika sektorer mycket asymmetriskt. Maritima och isolerade regioner är bland de hårdast drabbade på grund av deras ekonomiers smala bas (exempelvis turism) och deras geografiska läge. Sommaren 2020 införde EU-kommissionen därför temporära lättnader för utbetalning av statsstöd vilket förlängts till hela 2021. Under våren 2021 planerar EU-kommissionen att presentera nya riktlinjer för statsstöd för de kommande åren fram till 2027 då nuvarande budget- och programperiod löper ut 

Representanter från SEARICA och CPMR hade inför workshopen kommunicerat att det är viktigt att EU:s statsstöd i framtiden är utformade på ett sådant sätt att de maximerar, snarare än hindrar, effekterna av framtida investeringar i EU. De har också framhållit att det finns en oro att återhämtningstakten i medlemsländerna beräknas vara ojämn och regionala skillnader förväntas öka en tid framöver i EU. Från CPMR och även i SEARICA har särskilt öarnas situation lyfts fram, då NSPA och de så kallade Outermost-regionerna, EU:s yttre randområden och regioner i andra delar av världen, under den gångna programperioden har haft särskilda generella undantag för att kunna stötta den regionala ekonomin. 

EU-kommissionen har många intressen att tillgodose 

Ett flertal europaparlamentariker som ingår i SEARICA vidhöll att statsstödsreglerna för EU:s återhämtning i hög grad kan medverka till en långsiktig positiv utveckling men att det är nödvändigt att statsstödsreglerna är mer flexibla för att möjliggöra detta. fisket och turismsektorn har drabbats i hög utsträckning i flera EU-länder var många därtill överens om att EU behöver implementera en flexibel användning av EU:s återhämtningsverktyg. Vidare fanns det en samsyn kring att det inte fungerar att ha en ensidig syn på statsstödsreglernas inverkan på hela EU. Detta då det krävs en diversifierad implementering som utgår ifrån regionernas olika förutsättningar. Fokus för diskussionen låg på att stödet för särskilt utsatta öar med en stor turismnäring varit otillräckligt. 

Karl Soukup, direktör för statsstöd vid EU-kommissionens generaldirektorat för konkurrens, berättade om vilka åtgärder kommissionen infört strax efter Coronapandemins inledning i syfte att göra statsstöden mer flexibla under en temporär tid. För att stötta medlemsländerna har EU-kommissionen exempelvis utökat taket för utbetalningar av statsstöd, men det har alltid varit de nationella regeringarna som bestämt var pengarna gått i slutändan. Soukup menade att så kommer det även att vara framåt. För att ta itu med regionala problem menade han att det krävs långsiktiga och generella perspektiv med möjligheter för att inom länderna göra specifika avvägningar snarare än att på EU-nivå utöka antalet undantag. Ambitionen för den kommande översynen är att över tid kunna avveckla de särskilda åtgärder som följt av Covid-19. Avslutningsvis framförde Soukup att kommissionen kommer att behandla alla önskningar som kommer in från Europaparlamentet och regional nivå om särskilda undantag men att det inte blir möjligt att hörsamma alla.  

Norra Sverige och Arktis med i diskussionen 

North Sweden spelade tillsammans med NSPA in perspektiv kring EU:s statsstödsregler under hösten 2020 då EU-kommissionen hade ute ett samråd som en del av den pågående översynen 

Vid workshopen representerades NSPA av Nils-Olov Lindfors, regionråd i Norrbotten och ordförande för NSPA under 2019–2020, som särskilt vidhöll att EU-kommissionen bör följa upp vad som sker på nationell nivå så att regionala förutsättningar tas i beaktande i medlemsländernas planering av statsstöd. Han lyfte även fram exempel på hur NSPA-regionen drabbats av Covid-19 inom turismnäringen och hur tacksamt regionen tagit emot stöd under tiden som kommissionen implementerat temporära undantag för statsstödsregler, liksom den dialog Nils-Olov i egenskap av ordförande för NSPA haft om turismindustrins behov av särskilt stöd med ordföranden för det Regionala utskottet i Europaparlamentet, Yuonous Omarjee, som också var värd för workshoppen och själv är från en region i EU:s yttre randområden. 

Framförallt lyfte Nils-Olov betydelsen av de specifika stöd och undantag som regionerna i NSPA med sin extrema gleshet använder sig av. Norra Sverige och NSPA kan bidra med mycket till hela EU:s gröna omställning, men behöver fortsatta särskilda anpassade regelverk och han lyfte också möjliga önskvärda justeringar, såsom att stöd också måste kunna riktas till stora företag som spelar en avgörande roll för de små företagens uppkomst och tillväxt i regioner som norra Sverige. 

/Julia Hanson 

Läs mer om NSPA:s position om EU:s statsstödsregler från 2020 här.

Läs mer om SEARICA här.

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information