Nya Ostkustbanan i högnivåmöte om EU:s stomnätskorridor Skandinavien-Medelhavet

Den 2 mars träffade Nya Ostkustbanans ledning samordnaren för EU:s stomnätskorridor Skandinavien-Medelhavet, Pat Cox, för en diskussion om bristerna längs med den nuvarande järnvägen mellan Gävle och Härnösand och de möjligheter en utbyggnad till ett dubbelspår skulle öppna för både på nationell nivå och EU-nivå.

Inför förlängningen av EU:s högt prioriterade stomnätskorridor Skandinavien-Medelhavet (ScanMed) arrangerade North Sweden European Office ett möte mellan samordnaren för ScanMed, Pat Cox, och ledningen för Nya Ostkustbanan (NOKB). Nya Ostkustbanan är med sitt 27 mil långa enkelspår mellan Gävle och Härnösand en flaskhals i ScanMed-korridoren och som sådan av högsta prioritet på EU-nivå att åtgärda. Vid mötet medverkade, förutom Pat Cox, Nya Ostkustbanans ordförande Glenn Nordlund och Jan Lahenkorva på politisk nivå; Ingela Bendrot, VD för NOKB; Henric Fuchs, infrastrukturstrateg Region Västernorrland; Lotta Rönström, North Sweden European Office samt Martin Zeitler, rådgivare till Pat Cox från EU-kommissionens DG MOVE.

Mötet inleddes med en presentation av Nya Ostkustbanan där såväl begränsningar som möjligheter presenterades med fokus på nyindustrialiseringen i norra Sverige och de ökade flöden Trafikverket förutser både när det gäller gods- och passagerartrafik längs med den Botniska korridoren framöver. Den efterföljande diskussionen kom att handla om nationell infrastrukturplanering och vikten av ett EU-perspektiv i denna då hela ScanMed-korridoren ska vara på plats till år 2030 samt samhällsekonomiska kalkyler och behovet av att lyfta in såväl industriinvesteringar som klimataspekter i dessa för att de ska bli rättvisande. Möjligheten till medfinansiering från EU genom fonden Connecting Europe Facility (CEF) diskuterades också där en ny ansökningsomgång troligtvis kommer att öppna under våren. Slutligen berördes även revideringen av det transeuropeiska transportnätverket där en konsultation nyligen öppnat. Nya Ostkustbanan kommer, genom samarbetet Botniska korridoren, att göra ett inspel för att lyfta viktiga justeringar i förordningen som krävs för att ett effektivt och konkurrenskraftigt europeiskt transportnät ska komma på plats inom överskådlig tid.

/Lotta Rönström

Läs mer om Nya Ostkustbanan här. 

Läs mer om Botniska korridoren här. 

Läs mer om samrådet för reviderade TEN-T-riktlinjer här.

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information