Östersjökommissionen i möte om EU:s arktiska strategi

Arbetet inför revideringen av EU:s arktiska strategi är just nu i full gång. Inom ramen för detta arbete träffades Östersjökommissionens nystartade arbetsgrupp för arktisk politik i ett första möte den 16 mars där fokus var att bidra med ett regionalt perspektiv på EU:s framtida arktiska politik. I mötet deltog bland annat EU:s arktiska ambassadör Michael Mann och ordförande i den nya arbetsgruppen, Tomas Mörtsell från region Västerbotten, tillsammans med representanter från de arktiska regionerna.

Den 16 mars gick det första mötet för Östersjökommissionens nystartade arbetsgrupp för arktisk politik av stapeln. Östersjökommissionen är en del av det regionala nätverket Conference of PeripheralMaritime Regions, CPMR, där Norrbotten, Västerbotten och Jämtland Härjedalen är medlemmar och vid mötet diskuterades dels hur det regionala och lokala perspektivet på ett bättre sätt ska integreras i EU:s nya arktiska strategi och dels hur EU:s ökade engagemang i att skapa dialog med de arktiska regionerna utgör en viktig del för en hållbar utveckling i Arktis. Under mötet behandlades även hur EU och de arktiska regionerna kan fördjupa sitt samarbete för att stärka EU:s roll i Arktis, men även för att stärka Arktis roll inom EU, någonting som North Sweden arbetat aktivt med. 

Östersjökommissionens syn på EU:s framtida arktiska politik  

I juli 2020 lanserade EU:s utrikestjänst, EEAS, tillsammans med EU-kommissionen ett offentligt samråd om en revidering av EU:s arktiska politik. Syftet med revideringen var att ompröva EU:s roll i arktiska frågor, se över de nuvarande prioriteringarna för strategin samt identifiera nya möjliga politikområden i behov av vidareutvecklingÖstersjökommissionen, som deltog samrådet, betonade vikten av regionala och lokala aktörers medverkan i arktisk politik och lyfte hur regional kunskap behövs för att utveckla en hållbar arktisk strategi som gynnar samtliga arktiska regioner. Då det fanns ett stort intresse bland Östersjökommissionens medlemsregioner att delta revideringen av EU:s arktiska strategi, beslöt sig Östersjökommissionen att starta en ny arbetsgrupp för att stärka det regionala perspektivet inom arktisk politik.  

Första mötet för Östersjökommissionens arbetsgrupp för arktisk politik  

Ordförande för den nystartade arbetsgruppen, Tomas Mörtsell från region Västerbotten, inledde mötet med att tala om syftet med den nystartade arbetsgruppen – att främja samarbete mellan olika regionala aktörer i Arktis samt att ge ett regionalt perspektiv på revideringen av den arktiska strategin. Mörtsell lyfte även klimatförändringarnas påverkan på Arktis och den roll EU har i att integrera Arktis i den gröna given genom både dialog och samarbete för att även kunna främja en ekonomiskt hållbar utveckling i regionen. EU:s arktiska ambassadör, Michael Mann, som även håller i processen för EU:s utrikestjänst (EEASberättade om EU-kommissionens syn på arktisk politik. Det idag finns ett ökat politiskt intresse i Arktis rörande klimatförändringarna, den mineralutvinningen som behövs för att klara av den gröna omställningen samt att Arktis även är viktigt ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv. Ett stabilt, hållbart och välmående Arktis är avgörande, inte bara för Arktis, utan även för EU och för världen, betonade Mann. 

Mötet följdes av en paneldebatt där representanter från arktiska regioner uttryckte olika regionala perspektiv på den framtida arktiska politiken. Tomas Norvoll, regionråd i norska Nordland och ordförande i Northern Sparsley Populated Areas, NSPA, lyfte hur NSPA, vilket är ett nätverk som arbetar för att påverka EU:s regionalpolitik, där Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen och Västernorrland ingår, är ett bra exempel på samarbete mellan landsgränserna. För de gemensamma utmaningar och intressen som finns i de arktiska regionerna blir samarbete över landsgränser viktigt och det är även viktigt att EU finns med i samtaletbetonade Norvoll. Han konstaterade även att det är viktigt att arbeta mot den arktiska paradoxen som innebär att råvaror utvinns i Arktis, men där skatteintäkterna från dessa råvaror inte återinvesteras i områdets egen ekonomi. Han lyfte därtill några av de utmaningar som Arktis står inför. Med glesbefolkade områden och en åldrande befolkning blir arbetet för att öka attraktiviteten att bo och leva i Arktis viktig för områdets överlevnad. Här behövs investeringar, bidrag och stöd från både nationellt håll, men även från EU konstaterade Norvoll 

Elin Mortensen, chef vid Färöarnas representationskontor i Bryssel, lyfte hur beslut kring de arktiska regionerna behöver fattas baserat på dialog och kunskap från flera olika nivåer, vilket enligt Mortensen gör arbetsgruppen för arktisk politik väldigt viktig. Hon lyfte även hur de arktiska regionernas medverkan i revideringen av strategin kommer att bli avgörande för att strategin ska kunna implementeras på ett bra sätt. Ásthildur Sturludóttir, borgmästare i isländska Akureyri, lyfte hur det ofta finns en könsbaserad obalans i antalet kvinnor och män i arktiska kommuner, där kvinnor ofta flyttar för att utbilda sig, medan männen i större utsträckning stannar kvar. Sturludóttir menade att det därför är viktigt att få till stånd bättre infrastruktur, digitala lösningar, bättre sjukvård och skola, för att i högre utsträckning kunna attrahera kvinnor att stanna kvar i regionen. Arktiska regioner behöver kunna erbjuda bättre möjligheter  att bo i dessa områden där även kvinnor har möjlighet att göra karriär. Jari Nahkanen, regionråd vid finska Uleåborg och ordförande i Östersjökommissionen lyfte ett annat perspektiv, nämligen säkerställandet av en ekonomisk tillväxt som även är långsiktigt hållbar. För att kunna göra detta behövs de regionala och lokala aktörerna, menade Nahkanen  

Vägen framåt för EU:s arktiska strategi 

Ur samrådet, som lanserades av EEAS tillsammans med EU-kommissionenmålades en tydlig bild fram över de åtgärder som allmänheten efterfrågar. Frågor som ansågs vara särskilt viktiga var bland annat att EU på ett bättre sätt behöver sammanlänka klimatpolitiken, den gröna given och den uppdaterade Arktiska strategin för att kunna säkerställa långsiktiga och hållbara lösningar för Arktis. EU behöver dessutom kunna säkerställa att forskning och innovation som rör Arktis, även utgår från Arktis. EU-kommissionen och EEAS kommer nu ompröva EU:s roll i arktiska frågor och uppdatera den arktiska strategin efter de svar som framkom ur samrådet. En uppdaterad version väntas presenteras i slutet av 2021.  

Läs mer om webbinariet här. 

Läs mer om EU:s arktiska policy här. 

Läs Östersjökommissionens svar på samrådet här. 

 / Matilda Albertsson 

 

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information