Potential för världsledande gruvnäring i Norrbotten och Västerbotten enligt ny OECD-studie

Organisationen för Ekonomiskt Samarbete och Utveckling (OECD), anordnade den 27 januari ett webbinarium tillsammans med Region Norrbotten och Region Västerbotten för att lansera en ny rapport om möjligheterna och utmaningarna för gruvor och mineraler i de två nordligaste länen. Representanter från näringslivet, akademin, Sametinget och EU-kommissionen deltog tillsammans med regionråden Nils-Olov Lindfors och Rickard Carstedt för att diskutera OECD:s rekommendationer och förslag på åtgärder för att utveckla och stärka gruvnäringen.

North Sweden initierade tillsammans med nätverket Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) ett samarbete med OECD som ledde fram till den territoriella utvärderingen av de nordligaste regionerna i Norge, Finland och Sverige 2017. Sedan dess har OECD tillhandahållit ett flertal olika studier och plattformar för kunskapsutbyte kring regional utveckling, bland annat OECD:s nätverk för gruvregioner i vilket Region Norrbotten och Region Västerbotten har engagerat sig.

Potential att bli världsledande på hållbarhet

Övre Norrland är en av de viktigaste gruvregionerna i Europa och har stor potential att bli världsledande på miljövänlig gruvdrift. Med den största markytan och den lägsta befolkningstätheten i Sverige, har Norrbotten och Västerbotten de största mineralreserverna i landet, varav 9 av 12 aktiva gruvor, samt 90% av Europas järnmalmsproduktion. Därtill finns drygt hälften av Europas fyndigheter av så kallade kritiska mineraler och metaller i norra Sveriges berggrund.

Norrbotten och Västerbotten har utöver själva råvaran, möjlighet att bli världsledande inom hållbar gruvdrift tack vare sina unika konkurrensfördelar. Stabil och grön energiförsörjning, högkvalitativ bredbandsanslutning, högutbildad arbetskraft samt en grupp av starka gruvföretag i nära samarbete med universiteten inom en rad olika forskningsområden, bland annat för minskade koldioxidutsläpp.

Regionerna har dock ett antal strukturella utmaningar att hantera såsom minskande befolkning och brist på arbetskraft, låg interaktion mellan lokala företag, samt ett ökande motstånd till gruvdrift och svåra konflikter om markanvändning. Studien har identifierat ett antal utvecklingsområden för regionerna att fokusera på för att bygga vidare på sina styrkor och hantera sina utmaningar för att stärka och säkra hållbar gruvdrift.

Några av OECD:s rekommendationer:

- Definiera en långsiktig vision för Sverige som världsledande gruvnation, uppdatera den nationella gruvstrategin och stärk Sveriges varumärke som ett hållbart ekosystem för gruv- och mineral.

- Förbättra innovationssystemet genom att bland annat stärka samarbetet mellan kommuner, regioner, universitet och företag, utveckla kluster- och strategiarbetet med smart specialisering, samt främja entreprenörskap och företagskultur i regionerna.

- Stärk samarbetet mellan Norrbotten och Västerbotten i gruv- och mineralfrågor genom att definiera en vision och ett gemensamt varumärke, internationalisera sina värdekedjor genom flaggskeppsprojekt och ta en aktiv roll inom EU:s gruv- och mineralnätverk.

- Samordna och stärk arbetet med yrkesutbildning och kompetensförsörjning, samt attrahera, utbilda och matcha migranter med företagens behov av arbetskraft.

- Tydliggör och öka förutsägbarheten för handläggning, beslutsprocesser och tillståndsprövning genom att införa tidtabeller, mallar och rutiner för löpande dialog och instruktioner.

- Utveckla tydliga och konsekventa riktlinjer till gruvnäringen för tidiga och omfattande konsultationer med lokalbefolkning och samiska aktörer, samt stärk kapaciteten för markägare och rättighetshavare att delta i konsultationerna.

- Stärk länken mellan regional utveckling, strategisk fysisk planering och markanvändning genom att koordinera dialogen mellan kommuner och regioner om möjligheter och utmaningar för råvaruutvinning på regional nivå.

Sveriges strategi för gruv- och mineral måste förnyas

I paneldiskussionen som följde presentationen av studien var Nils-Olov Lindfors och Rickard Carstedt betonade båda två hur viktig studien är för regionerna och att det nu krävs samarbete på flera nivåer, inte minst på EU-nivå, för att hitta hållbara lösningar och visa på den enorma potentialen för utveckling som finns i Norrbotten och Västerbotten.

OECD menar sammantaget att Sverige saknar visioner för hållbar utveckling av gruvnäringen och hur det kan skapa tillväxt för regioner och lokalsamhällen. Åsa Allan, vice VD Kaunis Iron, Pia Lundström, hållbarhetschef Boliden och Jenny Greberg, programdirektör på Swedish Mining Innovation och representant för Luleå tekniska universitet, var alla överens om gruvnäringens enorma betydelse för ekonomisk utveckling och minskat klimatavtryck, att motståndet till gruvor är problematiskt, samt att Sveriges mineralstrategi behöver uppdateras och att ambitionerna behöver höjas.

Per-Olov Nutti, Sametingets ordförande, välkomnade studien och var hoppfull om större inflytande för samiska aktörer och att samernas rättigheter ska respekteras i större mån vid gruvetableringar. Nutti betonade också vikten av att skapa tydliga och effektiva riktlinjer för företag och andra aktörer som ska konsulteras kring markanvändning.

Länk till policy highlights finns här

Länk till hela rapporten finns här

 

/ Matilda Albertsson, Andreas Stenlund

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information