Regeringen prioriterar Botniska korridoren i EU-ansökan

Regeringen beslutade den 18 mars att tillstyrka fem svenska infrastrukturprojekt för vidare ansökan till EU:s fond för ett sammanlänkat Europa (CEF) varav fyra inom Botniska korridoren - Norrbotniabanan, Nya Ostkustbanan, godsstråket genom Bergslagen och farleds- och hamnprojektet Malmporten i Luleå.

CEF- fonden för ett sammanlänkat Europa  

Fonden för ett sammanlänkat Europa (Connecting Europe FacilityCEF) är finansieringsmekanismen för det transeuropeiska transportnätverket TEN-T. Målet med fonden är att EU ska stötta ett transportsystem som knyter samman Europas nordliga delar interregionalt, längs gränsövergångar, inom EU och mot världen i övrigt. Det är av stor vikt i en geografiskt stor men glest befolkad region med ett exportintensivt näringsliv. Genom fonden kan medlemsstaterna söka medfinansiering för infrastrukturprojekt. I Sverige är det Trafikverket som samordnar ansökningarna. 

Botniska korridoren 

Samarbetet Botniska korridoren är ett gemensamt arbete mellan sju regioner (Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland, Dalarna, Gävleborg och Örebro) som tillsammans utgör två tredjedelar av Sveriges yta.  

Samarbetets syfte är att stärka transportinfrastrukturen och förbättra förbindelserna mellan norra Sverige och övriga Europa, samt knyta samman norra Skandinavien, genom att ta fram ett gemensamt förslag till hur infrastrukturen kan byggas ut. 

Botniska korridoren går från Hallsberg och vidare norrut längs Norrlandskusten, för att sedan fortsätta på den finska sidan ända till Helsingfors. När den står klar ska det gå att åka snabbt och bekvämt med tåg genom hela Europa till nordligaste Sverige. 

Varje dag går det också tusentals lastbilar från norra Sverige ner till kontinenten. Botniska korridoren skulle innebära en möjlighet för långväga gods att gå på järnväg istället vilket vore en av de mest effektiva klimatinsatserna som Sverige kan göra i närtid. 

Regeringen använder möjligheten till medfinansiering från EU 

Trafikverket har nu samordnat ansökningsprocessen i Sverige och kostnaden för projekten är cirka 47,8 miljoner euro varav den ena hälften söks i bidrag och den andra hälften är egenfinansiering. 

Med smart infrastruktur bygger vi Sverige starkt. Jag är glad det finns flera bra projektförslag som regeringen nu kan tillstyrka. Sverige har projektdeltagande i fler än 10 % av EU:s samtliga CEF-projekt – det är en imponerande siffra för ett av Europas minsta länder säger Tomas Eneroth, infrastrukturminister i pressmeddelandet från regeringen. 

Regeringen tillstyrker följande fem objekt: 

  • Järnvägsprojekt genom Berslagen, Hallsberg – Degerön, delen Hallsberg – Stenkumla. 
  • Järnvägsprojekt Sundsvall-Dingersjö del av Ostkustbanan och Bottniska korridoren. 
  • Järnvägsprojekt Norrbotniabanan – delen Ytterbyn-Bureå. 
  • Farleds- och hamnprojekt Skandiaporten (Skandia Gateway) – Göteborg. 
  • Farleds- och hamnprojekt Malmporten (The Iron Ore Port II) – Luleå 

Där ingår de tre viktigaste flaskhalsarna i Botniska korridoren; Norrbotniabanan, Nya Ostkustbanan och Godsstråket genom Bergslagen. Alla tre projekt ligger längs den prioriterade stomnätskorridoren, som inom kort kommer att förlängas till Finland och Narvik längs med kustjärnvägen och Malmbanan. Utpekandet som korridor är en viktig bekräftelse av de sju nordligaste regionernas betydelse för EU:s ekonomi 

Det här betyder väldigt mycket för Sverige. Vi har i norra Europa flera världsledande företag och verksamheter som är beroende av kompetensförsörjning och möjligheter till hållbara transporter. Med de åtgärder som ansökningarna handlar om är vi på god väg att skapa de förutsättningar vi behöver för att fortsätta att växa i de sju nordligaste regionerna. Beskedet från infrastrukturminister Tomas Eneroth visar att regeringen och vi talar samma språk. Det visar också att regeringen satsar på hela Sverige kommenterar Elvy Söderström, ordförande för Botniska korridoren. 

Nästa steg 

INEA, EU-kommissionens genomförandeorgan för innovation och nätverk, ska nu utvärdera alla inlämnade förslag med hjälp av oberoende externa utvärderare. Utvärderingen kommer att inledas i april och resultaten kommer att tillkännages i augusti 2021 (preliminärt), varefter framgångsrika sökande kommer att få en inbjudan att påbörja utarbetandet av bidragsavtalet. 

Läs regeringens pressmeddelande här   

Läs mer om Botniska korridoren här 

Läs mer om CEF här  

Läs mer om North Swedens arbete med transportpolitik här  

/Andreas Stenlund

 

30 Mar 2021 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information