Fonden för ett sammanlänkat Europa ger möjligheter till norra Sverige

Förhandlarna från ministerrådet och EU- parlamentet har nått en preliminär överenskommelse om den andra omgången av EU:s flaggskeppsprogram ”Fonden för ett sammanlänkat Europa” (FSE). Genom FSE 2.0 fortsätter man att finansiera viktiga projekt inom transport, digitalisering och energi. Programmet ska pågå från 2021 till 2027, med en framstående total budget på 33,71 miljarder euro.

FSE 

En av de viktigaste prioriteringarna för FSE är att möjliggöra och stärka synergieffekterna mellan de tre sektorerna. Åtgärder inom olika sektorer kan göra det möjligt till att optimera kostnaderna eller resultaten genom en sammanslagning av finansiella, tekniska eller mänskliga resurser, vilket ökar effektiviteten i EU:s finansiering. 

Transportområdet och militär rörlighet 

FSE Transportprogrammet är EU:s viktigaste finansieringsinstrument för utveckling av högpresterande, hållbara och sammankopplade transeuropeiska transportnät, med fokus på de nio stomnätskorridorerna. En av stomnätskorridorerna är Scandinavian – Mediterranean (ScanMed) som ska förlängas till norra Sverige. FSE Transport skall bidra till EU:s övergång till smart, hållbar, inkluderande, säker och trygg mobilitet till exempel genom inrättande av ett europeiskt nätverk för laddningsinfrastruktur för alternativa bränslen. EU-kommissionen beräknar att slutförandet av TEN-T:s stomnät 2030 kommer att generera 7,5 miljoner arbetsår mellan 2017 och 2030 och en ytterligare BNP-ökning med 1,6% i EU år 2030. 

 Inomtransportområdetska FSE 2.0 främja sammanlänkade och multimodala nät för att framställa och modernisera järnvägar, vägar, inre vattenvägar och sjöfartsinfrastruktur samt trygg och säker rörlighet. Man ska prioritera ytterligare utveckling av de transeuropeiska transportnäten (TEN-T) med fokus på felande länkar och gränsöverskridande projekt med ett mervärde för EU. Av transportbudgeten kommer 1,56 miljarder euro att finansiera större järnvägsprojekt mellan sammanhållningsländerna. 

Genom FSE 2.0 ska man också se till att infrastruktur som anpassas för att förbättra den militära rörligheteninom EU har dubbla användningsområden och alltså uppfyller såväl civila som militära behov. Militär rörlighet kommer att ha en fristående budget inom transportanslaget på 1,69 miljarder euro. 

FSE Energi 

Vad gäller energisektorn ska programmet medverka till en fortsatt integration av den europeiska energimarknaden. Det här ska bättra på nätens driftskompatibilitet över gränser och mellan sektorer, understödja koldioxidminskningar och säkra försörjningstryggheten. Finansiering kommer också att göras åtkomlig för gränsöverskridande projekt inom området produktion av förnybar energi. När tilldelningskriterierna fastläggs kommer man att beakta konsekvensen med EU:s och nationella energi- och klimatplaner, inbegripet principen om ”energieffektivitet först”. 

FSE Digital Konnektivitet  

Inom området för digitalkonnektivitet har programmets tillämpningsområde utökats för att återspegla det faktum att den digitala omvandlingen av ekonomin och samhället i stort är beroende av att alla har tillgång till pålitliga och överkomliga nät med hög eller mycket hög kapacitet. Digital konnektivitet är också en väsentlig faktor när det gäller att överbrygga ekonomiska, sociala och territoriella klyftor. För att kunna kvalificera sig för stöd från FSE 2.0 måste ett projekt bidra till den digitala inre marknaden och EU:s konnektivitetsmål. Projekt som leder till ytterligare områdestäckning, inbegripet för hushåll, kommer att prioriteras. 

Budgetarna för varje sektor är 

  • Transporter: 25,81 miljarder euro (inklusive 11,29 miljarder euro till sammanhållningsländer) 
  • Energi: 5,84 miljarder euro 
  • Digitalisering: 2,06 miljarder euro 

Nästa steg är ett formellt antagande av akten i rådet och Europaparlamentet och kommer att träda i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i EU:s officiella tidning. Den kommer att gälla retroaktivt från och med den 1 januari 2021, och de första utlysningarna inom FSE 2.0 kan nu komma innan sommaren. 

Stomnätskorridorer i norra Europa och möjligheterna för norra Sverige 

EU:s stomnätskorridorer förlängs och den globala infrastrukturen expanderas, det här innebär nya möjligheter för norra Europa, men även nya utmaningar. 

Norra Sverige har under ett antal år arbetat för en justering av EU:s transportkartor så att även norra Sverige inkluderas i EU:s högst prioriterade stomnätskorridor, Skandinavien-Medelhavet (ScanMed), vilket nu blir verklighet. North Sweden är med och påverkar utformningen av EU:s transportpolitik utifrån norra Sveriges förutsättningar. Målet är att EU ska stötta ett transportsystem som knyter samman Europas nordliga delar interregionalt, längs gränsövergångar, inom EU och mot världen i övrigt. Det är av stor vikt i en geografiskt stor men glest befolkad region med ett exportintensivt näringsliv. Arbetet bedrivs i nära samarbete med regionala företrädare samt med parter i Bryssel som delar norra Sveriges visioner och mål. 

Läs mer om North Swedens arbete med transportpolitik här.  

Läs mer om förlängning av EU:stomnätskorridorer ur ett nordiskt perspektiv här.  

Läs mer om FSE (även kallat CEF) här. 

Läs ministerrådets pressmeddelande här.

/ Andreas Stenlund 

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information