Samråd: EU:s konkurrensregler – översyn av gruppundantagsförordningen för vertikala avtal

Den 18 december 2020 offentliggjorde EU- kommissionen ytterligare ett samråd om sina förslag till en reviderad förordning om gruppundantag VBER (Vertical Agreement Block Exemption Regulation) och dess riktlinjer. Slutsatsen av utvärderingen var i huvudsak att de nuvarande reglerna fortfarande är relevanta och användbara för företag, men att det finns vissa områden som skulle kunna förbättras. Nu vill kommissionen ha in svar från företag med affärsverksamhet i EU senast den 26 mars.

Det senaste samrådet baseras på den utvärdering som EU-kommissionen offentliggjorde i oktober 2020 för att informera om den uppdaterade versionen av VBER och dess riktlinjer. Det pågående samrådet innehåller förslag på samma policy alternativ som i den inledande utvärderingenmen begär mer detaljerade kommentarer och bevis på dem nu. 

Målgrupp 

Kommissionen har kartlagt målgruppen för det offentliga samrådet på liknande sätt som för det samråd som genomfördes under utvärderingen. De vill ha in svar från företag med affärsverksamhet i EU, till exempel leverantörer, distributörer och återförsäljare av varor och tjänster och näthandelsplattformar eller liknande. Advokatbyråer som ger råd i konkurrensfrågor, branschorganisationer, konsumentorganisationer, advokatsamfund, och forskare som är experter på EU:s konkurrenslagstiftning och vertikala begränsningar.  

 Enkäten fokuserar på följande frågor: 

  • UNDANTAG FÖR DUBBEL DISTRIBUTION 

Avtal mellan konkurrenter omfattas för närvarande inte av VBER och måste bedömas enligt konkurrensreglerna för horisontella avtal, men i artikel 2.4 föreskrivs ett undantag för dubbel distribution, när en leverantör säljer sina varor eller tjänster direkt till slutkonsumenterna och därigenom konkurrerar med sina distributörer på detaljhandelsnivå. Tillväxten inom e-handeln har gjort det lättare för leverantörerna att ägna sig åt dubbel distribution. 

  • AKTIVA FÖRSÄLJNINGSRESTRIKTIONER 

De nuvarande VBER- reglerna tillåter begränsningar av aktiv försäljning i vissa begränsade fall, för att skydda investeringar av ensamåterförsäljare. De nuvarande reglerna uppfattas som att de hindrar leverantörerna från att utforma sina distributionssystem efter sina affärsbehov, särskilt när det gäller möjligheten att kombinera ensam och selektiv distribution inom samma eller olika områden. 

  • INDIREKTA RESTRIKTIONER FÖR ONLINEFÖRSÄLJNING 

Onlineförsäljning betraktas som en form av passiv försäljning och begränsningar som hindrar distributörer från att sälja via internet anses vara särskilt allvarliga begränsningar som inte kan dra nytta av det skydd som VBER gerIntressenter har angett att reglerna om dubbel prissättning hindrar dem från att främja nya investeringar, särskilt i fysiska butiker. 

  • PARITETSKLAUSULER 

Paritetsklausuler kräver att ett företag erbjuder samma eller bättre villkor till sin avtalspart (till exempel en onlineplattform) som det erbjuder på vissa andra försäljningskanalerAlla typer av paritetsklausuler gynnas för närvarande av VBER, men användningen av sådana klausuler har blivit mycket vanligare under de senaste åren, särskilt av onlineplattformar, och nationella konkurrensmyndigheter och domstolar har identifierat konkurrensbegränsande effekter av breda paritetsklausuler. 

  • UNDERHÅLL AV ÅTERFÖRSÄLJNINGSPRIS 

Utvärderingen har identifierat en brist på tydlighet och vägledning om när effektivitetsvinster av återförsäljningspris kan argumenteras och de bevis som behövs för att uppfylla tröskeln för ett enskilt undantag. Kommissionen ber berörda parter om exempel där det har lett till effektivitetsvinster och synpunkter på hur den skulle kunna ta itu med den nuvarande bristen på tydlighet och vägledning. 

  • KONKURRENSKLAUSULER 

Kommissionen överväger möjligheten att ta med förnybara konkurrensklausuler under hela den tid som ett avtal ligger under VBER, förutsatt att köparen när som helst kan säga upp eller omförhandla avtalet, med en rimlig uppsägningstid och till rimlig kostnad. Samrådet ber om synpunkter på om det finns fall där detta inte skulle vara lämpligt. 

  • HÅLLBARHETSAVTAL 

I linje med målen för den europeiska miljööverenskommelsen kommer särskilda överväganden när det gäller den nuvarande ramen för vertikala avtals inverkan på hållbarhetsmålen att beaktas i samband med VBER-översynen. Kommissionen ber om synpunkter och exempel där de nuvarande reglerna skapar hinder för vertikala avtal som eftersträvar hållbarhetsmål, och om det finns ett behov av särskild vägledning om vertikala avtal och hållbarhetsmål. 

  • INVERKAN AV COVID-19 

Kommissionen är angelägen om att se till att effekterna av Covid-19-krisen på försörjnings- och distributionsarrangemangen i förekommande fall införlivas i översynen av VBER och riktlinjerna. Kommissionen ber berörda parter om synpunkter på krisens inverkan på marknadstrender som är relevanta för översynen. 

Svara på samrådet här senast den 26 mars.

/Andreas Stenlund

 

23 Feb 2021 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information