Samråd: Hur ska Brexit-justeringen användas?

Fram till den 21 april finns det möjlighet att lämna synpunkter på EU-kommissionens samråd kring ett förslag om den så kallade ”brexitjusteringsreserven”, Brexit Adjustment Reserv (BAR). BAR består av 5 miljarder euro och anspelar på en temporär och solidarisk ersättning mellan medlemsländerna och de sektorer i EU:s inre marknad som är särskilt drabbade av Brexit. Sverige tillhör ett av de medlemsländer som väntas erhålla en del av medlen, närmare 950 miljoner SEK.

Oavsett hur eventuella framtida överenskommelser ser ut efter Storbritanniens utträde ur EU kommer det faktum att Storbritannien inte längre deltar i EU:s verksamhet efter övergångsperioden att skapa hinder som inte fanns tidigare, både för handeln med varor och tjänster, samt gränsöverskridande rörlighet och utbyten. Det här gäller i båda riktningarna, det vill säga från Storbritannien till EU och från EU till Storbritannien. 

Efter årtionden av nära partnerskap inom EU är Storbritannien och EU:s medlemsstater mycket beroende av varandra i ekonomiskt, kommersiellt och socialt hänseende. Trots de beredskapsåtgärder som EU- kommissionen och medlemsstaterna vidtagit kommer många ekonomiska sektorer och företag efter övergångsperioden, särskilt företag med betydande exponering mot Storbritannien, att ställas inför svårigheter eftersom de tappat tillträdet till landets marknad eller på annat sätt påverkats av krångligare handel och ekonomiska förbindelser.  

Det här kan leda till förlorade arbetstillfällen. Därför kan medlemsstaterna besluta att motverka de negativa effekterna genom att införa särskilda stödsystem för att hjälpa drabbade regioner och företag att hantera förändringarna eller genom att vidta åtgärder för att bidra till att hålla uppe sysselsättningen. En av de sektorer som skulle påverkas mest negativt är fisket, på grund av den resulterande begränsningen av fiskeverksamheten. 

Förslaget 

Enligt kommissionens förslag på lagstiftning ska medlemsländerna fokusera BAR till de regioner och lokalsamhällen som är mest påverkade av Brexit. Reserven ska ge ekonomiska bidrag för att täcka alla eller en del av de ytterligare offentliga utgifter som medlemsstaterna ådrar sig, särskilt de som är mest beroende av handelsförbindelser och ekonomiska förbindelser med Storbritannien för åtgärder som är direkt kopplade till utträdet.  

Reserven ska komplettera andra befintliga verktyg som finns tillgängliga inom ramen för återhämtningspaketet Next Generation EU och EU:s nästa långtidsbudget. 

CPMR 

Det fanns dock ingen öronmärkning av medel på regional nivå i kommissionens förslag. Det europeiska nätverket Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR) menade att det finns en tydlig lokal och regional dimension i BAR och att kommuner och regioner i och med dettas bör vara betydelsefulla aktörer. 

Nu har Europaparlamentets utskott för regional utveckling, REGI, i en rapport tagit hänsyn till huvuddelen av CPMR:s ändringsförslag som syftar till att säkerställa att de lokala och regionala partnerskapen deltar i styrningen av instrumentet, särskilt följande:   

  • möjlighet för medlemsstaterna att överlåta förvaltningen av reserven till flera organ, inklusive regionala organ 
  • krav på att medlemsstaterna samråder med lokala/regionala myndigheter om områden som omfattas av fonderna 
  • krav på att medlemsstaterna ska motivera den territoriella fördelningen av reserven   

Europaparlamentet väntas anta sin ståndpunkt i april. 

Läs mer om och besvara samrådet här senast den 21 april här. 

Läs det Europeiska nätverket CPMR:s analys av BAR här. 

Läs REGI rapporten här. 

/ Andreas Stenlund 

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information