Satsning på svenska EU-projekt inom 5G-utbyggnad

EU förbereder kommande utrullning av stöd för digitalisering och utbyggt bredband med särskilt fokus på kommande mobilt 5G runtom i EU, med sammanlänkade korridorer över gränserna inom Europa. Från svensk sida samlar Post- och Telestyrelsen (PTS) in förslag på projekt att kunna få del av detta stöd. Aktiviteter pågår i norra Sverige då det också från EU särskilt pekas ut glesbefolkade miljöers möjlighet till uppkoppling. North Sweden har i detta tagit fram ett kunskapsunderlag om det så kallade CEF 2 Digital.

EU-kommissionen är i slutfasen av att slutförhandla det kommande EU-programmet för stöd till digital infrastruktur, Connecting Europe Facility Digital (CEF 2 Digital) som tillsammans med CEF 2 Transport och CEF 2 Energi skall stödja utbyggnad av transportnäten, energinäten samt även de digitala näten i Europa. Post- och Telestyrelsen (PTS) i Sverige har fått det nationella uppdraget att ta fram förslag på projekt och stråk att nominera i den kommande utlysning som är aviserad till i juni från CEF-Digital.

Glesbefolkade områden kan prioriteras vid utbyggnaden av 5G

Ett fokus är utbyggnad av 5G där glesbefolkade områden pekas ut som en prioritering för möjliga projekt att få stöd. Det finns också kartor på EU-nivå som visar möjliga sammanlänkade stråk i EU för ”digitala motorvägar” som kan bidra till gränsöverskridande huvudstråk för automation och uppkopplade fordon via utbyggt 5G utmed dessa. Det är sprunget ur ett antal befintliga projekt för 5G och självkörande fordon med mera motsvarande runtom i Europa som i sin tur kommit att kopplats till EU:s transportinfrastrukturkorridorer inom EU:s transportnät TEN-T. Norra Sverige finns inte medtaget och det i sin tur hänger ihop med att den Botniska Korridoren ännu inte är formellt beslutad som en del av EU:s stomnätskorridorer, även om det ligger i förslagen efter ett mångårigt arbete från North Sweden och regionerna i norr gentemot EU. Från norra Sverige lyfts därför frågan om att även koppla även ett möjligt 5G-stråk utmed Botniska Korridoren med möjlig framtida finansiering från CEF-Digital.

Kunskapsunderlag för påverkan

Region Jämtland Härjedalen med flera är också igång med att föra in konkreta förslag på möjliga projekt till PTS att från svensk sida nomineras vid den kommande utlysningen. Det är en pågående process och det kommer fler utlysningar de kommande åren. North Sweden har som en del av det tagit fram ett kunskapsunderlag kring CEF Digital och 5G-utbyggnad med stöd från EU för den som vill få mer kunskap och även lagt med möjliga frågeställningar att ta vidare i norra Sveriges möjligheter att ta del av EU:s stöd på detta område.

/Mikael Janson

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information