Skogens biologiska mångfald - om arter, miljöarbete och statistik

Hur står det egentligen till med den biologiska mångfalden i skogen? Vilken effekt får olika former av förändringar i skötselmetoderna för den biologiska mångfalden? Och hur utförs planeringen för åtgärder i skogsbruket? Dessa var några av de frågor som behandlades under lanseringen av Skogsindustriernas rapport Skogens biologiska mångfald – om arter, miljöarbete och statistik som livesändes den 11 mars.

Debatten kring skogsindustrin har med åren blivit allt mer delad och politiserad. Som ett svar på detta har Skogsindustrierna låtit ta fram en rapport om det aktuella tillståndet för biologisk mångfald i skogen. Den 11 mars lanserades rapporten, som bland annat beskriver hur skogsnäringen, myndigheter och andra aktörer arbetar för att bevara och följa upp den biologiska mångfalden. Deltog i lanseringen gjorde bland annat rapportförfattarna Mats Hannerz och Per Simonssongeneraldirektörerna Herman Sundqvist från Skogsstyrelsen och Björn Risinger från Naturvårdsverket samt representanter från svensk riksdag.  

Ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart skogsbruk 

Lanseringen inleddes med att rapportförfattarna Mats Hannerz och Per Simonsson presenterade sin rapport, där ett stort fokus låg på hur skogsbruket och tillståndet av skogsmiljön ofta beskrivs i myndigheters rapporter och i media. Hannerz berättade hur vi tidigare har haft epoker som påverkat skogen negativt, men att skogsbruket även präglas av många positiva trender sedan omläggningen av skogsbruket på 90-talet. Hannerz konstaterade vidare att hur vi rapporterar kring skogsbruket och den biologiska mångfalden i Sverige har stor betydelse för hur vi ska kunna jämföra oss med andra länderSimonsson uttryckte även han att den bild som presenteras i media behöver nyanseras, samt att det behövs mer forskning och fler uppföljningar på området. Han menade dessutom att rödlistan, den lista som ger en sammanställning över de enskilda arter som riskerar att dö ut i Sverige, ofta framställs på fel sätt i media 

Herman Sundqvist, Skogsstyrelsen och Björn Risinger, Naturvårdsverket gav båda en positiv syn på rapporten och menade att den ger en bra översikt och god kunskap om Sveriges naturmiljöer, därtill ansåg de att rapporten öppnar upp för dialog snarare än debatt, någonting som de båda eftersträvade i dagens syn på skogsbruket. Jonas Mårtensson, SCA skog, talade om förmågan att hantera hela hållbarhetsbegreppet när det kommer till skogsbruk. Han framhöll att vi behöver arbeta för ett miljömässigt, socialt och ekonomisk hållbart skogsbruk, där det är viktigt att vi brukar skogen på ett smart sätt eftersom skogen har bidragit och kommer att fortsätta bidra till en ekonomisk utveckling i Sverige.  

Skilda åsikter i paneldebatt kring skogsbruket 

Lanseringen avslutades med en paneldebatt där olika svenska riksdagsledamöter deltog. Rebecka Le Moine (MP), inledde debatten med att tala om hur skogsbruket bidrar till en levande landsbygd men där kalavverkningen påverkar landsbygden negativt, både genom minskade jobbtillfällen och ökade koldioxidutsläpp. Hon ansåg vidare att det behövs mer forskning inom området. Peter Helander (C), menade istället att rapporten var en bra start för att minska konflikterna i skogspolitiken och lyfte även hur många av de svenska miljömålen är visionäravilket försvårar arbetet för att nå dem. Helander konstaterade även, precis som Isak From (S), att svensk rapportering på många sätt är missvisande vilket försvårar en jämförelse av hur Sverige ligger till i arbetet med biologisk mångfald jämfört med andra europeiska länder. John Widegren (M), var även han mycket positiv till rapporten och uttryckte hur det privata ägandet kan göra stor skillnad för skogsbruket.  

Den livesända lanseringen av rapporten modererades av Malin von Essen i samarbete med Skogsindustriernas VD Viveka Beckeman 

Läs mer om lanseringen här.  

Läs mer om Skogsindustriernas rapport här.  

Läs Europaforum norra Sveriges synpunkter på EU:s revidering av förordningen om markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF) här. 

/ Matilda Albertsson 

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information