Svara på EU:s enkät om digitala omvandlingen till följd av Covid-19-pandemin

Europeiska regionkommittén tillsammans med Eurochambres (sammanslutningen av europeiska handels- och industrikammare) uppmanar företrädare för lokala och regionala myndigheter till att delta i en kort undersökning om tillståndet för den digitala omvandlingen på regional nivå, och kring negativa konsekvenser som Covid-19-pandemin orsakat olika ekonomi- och affärsmodeller. Svara senast den 31 maj.

Till följd av Covid-19-pandemin har människor och företag tvingats arbeta på distans. Detta har förändrat hur olika verksamheter fungerar på ett helt nytt. Företag har tvingats anpassa och ändra sina affärsmodeller, lämpa sig till nya marknadskrav baserat på de accelererade digitaliseringsprocesser och använda sig på bästa sätt av ny teknik och digitala plattformar. Hur företagen kan anpassa sig beror i hög grad på företagens egna finansiella medel, men också på graden av digitalisering av regioner och städer. 

Lokala och regionala myndigheter utmanas att stödja de olika och ofta mer flexibla arbetssätten och att identifiera möjligheter genom att förstå utvecklingen i näringslivet. Att ge tillräckligt stöd från den offentliga förvaltningen, ta itu med regleringshinder, bevilja ekonomiska incitament för digital kompetenshöjning och öronmärka resurser för digital infrastruktur och omvandling. 

Vem ska svara på enkäten? 

Enkäten bör besvaras av företrädare för lokala/regionala myndigheter (tjänstemän, politiker eller andra) eller av handelskamrar eller andra intressenter på regional/lokal nivå som berörs av den digitala omvandlingen. 

Svaren kommer att bidra till Eurochambres politiska arbete och de preliminära resultaten kommer att diskuteras vid ett webbinarium i slutet av juni 2021. Den analys och de slutsatser som dras kommer att bidra till 2021 års utgåva av europeiska regionkommitténs årliga rapport.  

Undersökningen finns tillgänglig på engelska från och med nu och kommer att finnas tillgänglig på alla EU-språk från och med den 10 maj 2021, den är sedan öppen fram till måndagen den 31 maj midnatt. Svaren är anonyma och undersökningen tar cirka 15 minuter att genomföra. 

Svara på enkäten här  

06 Maj 2021 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information