SveReg-webbinarium om den europeiska gröna given och EU:s framtida transportpolitik

Den 5 februari organiserade North Sweden tillsammans med de svenska stads- och regionkontoren samt Sveriges Kommuner och Regioner i Bryssel (SveReg) ett webbinarium om EU:s framtida transportpolitik med fokus på hur EU:s nya klimatfokuserade politik påverkar Sveriges kommuner och regioner.

Webbinariet om EU:s framtida transportpolitik den 5 februari var en del av den serie webbinarier som North Sweden tillsammans med SveReg anordnar under våren 2021 om olika sakfrågor. Deltog gjorde bland andra Europaparlamentariker Johan Danielsson (S) samt representanter från EU-kommissionen och Sveriges ständiga representation vid EU. Webbinariet behandlade bland annat hur EU:s nya klimatfokuserade politik påverkar Sveriges kommuner och regioner, vad det innebär att EU:s transportsektor ska genomgå en grön och digital omställning för att bli mer motståndskraftig samt hur målet om minskade växthusgasutsläpp med 90 procent inom transportsektorn ska nås till år 2050. 

Elisabeth Werner, EU-kommissionen, inledde webbinariet och berättade om EU-kommissionens strategi för hållbar och smart mobilitet, en strategi innehållande 82 olika initiativ som ska guida kommissionens arbete under de kommande åren. Strategin är ett visionsdokument som syftar till att göra Europas transportsystem smart, hållbart och motståndskraftigt. Strategin lägger grunden för hur EU:s transportsystem kan genomgå en grön och digital omställning, samt bli mer motståndskraftigt för framtida kriser. I den europeiska gröna given har EU som mål att minska växthusgasutsläppen inom transportsektorn med 90% till år 2050 och för att nå detta mål behövs ett smart, säkert och tillgängligt transportsystem där kommissionens strategi för hållbar och smart mobilitet spelar en viktig roll. EU-kommissionen kommer arbeta för att främja autonoma fordon inom alla transportsätt och se över regelverket kring biobränsle när direktivet om alternativa bränslen revideras senare i år. EU-kommissionen är tydliga med att biobränsle behöver möta EU:s standarder för att klassas som miljövänligt och att EU-kommissionen främst ser en framtid för biobränsle inom sjöfart och flyg, där det ännu inte finns några andra alternativ. För transporter på land vill EU-kommissionen främst satsa på elfordon och vätgas, även om det är viktigt att lagstiftningen ska vara teknikneutral. Werner betonade att detta arbete behöver bedrivas på EU-nivå, men även på nationell, regional och lokal nivå. 

Johan Danielsson (S), Europaparlamentariker, berättade om hur Europaparlamentet ser på revideringen av EU:s transeuropeiska transportnätverk (TEN-T) och EU:s framtida transportpolitik. Han konstaterade att  transportsektorn behöver genomgå en genomgripande förändring för att klimatmålen ska nås.  Detta innebär att järnvägs-, laddnings- och tankningsstrukturen behöver byggas ut och att det därtill kommer behövas multimodala transporter vilket möjliggör att godstransporterna i större utsträckning sker via järnväg och sjöfartEn prioriterad fråga för Europaparlamentet är EU:s gemensamma signalsystem ERTMS, där de vill se bindande åtaganden från medlemsstaterna. Han berättade även om vikten av ytterligare innovation inom flyget så att elflyg blir en möjlighet på kortare sträckor och betonade att denna fråga blir extra viktigt för norra Sverige där avstånden är större än i övriga delar av landet och järnvägsnätet inte lika utbyggt. Danielsson berättade även om de möjligheter som finns i Sverige kring biobränslen där användningen har ökat markant under de senaste åren. 

MarioSaric, transportråd vid Sveriges ständiga representation i Bryssel välkomnade EU-kommissionens nya strategi och betonade vikten av att kommissionen prioriterar hållbara och klimatvänliga lösningar. Han tydliggjorde därtill att strategin måste formuleras till konkreta regler som kan genomföras på ett sätt som är effektivt och inkluderande. Saric menade dessutom att det måste finnas en flexibilitet för EU:s medlemsstater att anpassa detta efter olika regioners förutsättningar. Detta blir extra viktigt för Sverige som är ett avlångt land med stora avstånd och varierande befolkningstäthet vilket gör att Sverige är beroende av goda transportmöjligheter 

Hur kan Sveriges kommuner och regioner bidra till genomförandet av den gröna given och EU:s transportpolitik? 

Webbinariet följdes av en diskussion där representanter från Sveriges kommuner och regioner deltog. 

Åsa Ågren Wikström (M), förtroendevald, Region Västerbotten och styrelseledamot i Botniska korridoren (BK) framhöll att transportfrågan är särskilt viktig för regionerna inom BK då avstånden ofta är långa vilket skapar en utmaning i sig. Inte bara för dem som pendlar, utan det handlar även om att drabbas av konkurrensnackdelar gentemot andra regioner. Hon underströk att det övergripande transportnätverket i mellersta och norra Sverige måste kompletteras på flera sätt, vilket visats tydligt under pandemin då bland annat den inställda flygtrafiken drabbat dessa delar svårt eftersom järnvägsnätet inte är lika utbyggt som i andra delar av landet. Ågren Wikström betonade även vikten av flygsektorns omställning till fossilfritt bränsle och berättade om möjligheter med elflyg och utveckling av hållbara flygbränslen i norra Sverige. 

Kristina Jonäng (C), regionråd, Region Västra Götaland och ledamot i String-samarbetet tryckte på att, med Göteborgs hamn som Nordens största knutpunkt för logistik, det är avgörande att fortsätta tänka europeiskt. Särskilt med tanke på järnvägen, och att knyta ihop Oslo med Göteborg för att på så sätt kunna möta bristen på arbetskraft och ta del av den norska kompetensen. Jonäng talade även om att det är viktigt att jobba med beteendefrågor, det vill säga uppmuntra till klimatsmarta möten, semestrar, åka buss och att det finns erbjudanden till allmänheten som premierar det. Hon framhöll att det gröna tekniska perspektivet kan skapa nya jobb och ge bättre ekonomisk utveckling samt framtidstro. 

Malin Fijen Pacsay (MP), förtroendevald, Region Stockholm och styrelseledamot i Mälardalsrådet pekade på att transporterna står för 50% av de direkta utsläppen i Stockholms län och att det där finns stora möjligheter till en elektrifiering av fordonsflottan. Hon underströk även att det behövs förflyttning från privat bilism till kollektiv, med cykel och gångtrafik som bas, vilket är en jämlikhetsfråga och förutsättning för att klara transporteffektiviteten. Hon ville se att fler kan klara vardagen utan att äga en egen bil, men då måste bostäder och service finnas nära kollektivtrafik, det vill säga gå från att prata om transport till att prata om mobilitet.   

Elisabeth Undén (MP), förtroendevald, Göteborg stad och styrelseledamot i Göteborgs Energi menade att Sverige och Göteborg är väl rustade tack vare det elsystem som idag är väldigt nära fossilfritt, och därför har ett stort försprång i Europa. Hon underströk att taxonomin hamnat på fel spår när man slår undan fötterna på svensk och norsk vattenkraft. Elisabeth påminde också om att det är lätt för EU- kommissionen att glömma bort cykling i storstadsregionerna, med särskilt fokus på el cykel som kan lösa mångas pendling menar hon. Kostnaden för infrastruktursatsningar i form av cykelbanor är väldigt låg. När det gäller biobränslen borde Sverige och Finland kroka arm, för där är skogen kvar till skillnad från andra medlemsländer. Hon föreslog att grannländerna borde göra en deal om hur skogen ska nyttjas som resurs, särskilt eftersom EU vill låta skogen stå som en negativ koldioxidkälla. I så fall borde Sverige och Finland få en ersättning för det. 

En inspelning av webbinariet finns på SveRegs hemsida. 

/Andreas Stenlund och Matilda Albertsson  

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information