Tillväxtverkets utlysning för att stärka företag i Övre Norrland

Har du en idé som kan stärka företag under och efter pandemin? Tillväxtverket har publicerat en utlysning för projekt med målsättning att stärka företags förmåga att ställa om under och efter pandemin. Utlysningen riktar sig till företag, regioner, kommuner och andra företagsfrämjande aktörer i Övre Norrland. Finansieringen ger en möjlighet att bidra till en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar omställning. Sista ansökningsdag är den 11 mars 2021.

Tillväxtverkets utlysning riktad till projekt med avsikt att stärka företags förmåga att ställa om under och efter pandemin, riktar sig främst till branscher som drabbats särskilt hårt av varsel, uppsägning och konkurser. Initiativet är en del av React-EU, en av EU:s satsningar för att stärka näringslivets förmåga till omstart och omställning efter Coronapandemin. Exempel på relevanta branscher är besöksnäringen, kulturella eller andra kreativa näringar. För att ansöka behövs dels en bred förståelse för regionala företags utmaningar och behov, dels kunskap om hur företag har drabbats av pandemin.  

Stärka näringslivets återhämtningsförmåga i enlighet med EU:s gröna giv 

Under pandemin har trender och beteenden förändrats, vissa i en riktning som gynnar den gröna och digitala omställningen. Regeringen har som mål att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer och för att klara detta behövs en ökad takt i omställningen mot en tillväxt med ett begränsat koldioxidutsläpp och miljöbelastning i enlighet med EU:s gröna giv. De projekt som beviljas stöd i utlysningen ska därför bidra till koldioxidneutralitet och grön omställning genom exempelvis hållbara tjänster, produkter och processer. Hållbar tillväxt, ökad sysselsättning och konkurrenskraftiga gröna och/eller digitala företag. Projekten kan även bidra till att framtidssäkra företag vilket säkrar arbetstillfällen och minimerar risken för uppsägningar och varsel samt dess negativa effekter 

Praktisk information  

Utlysningen vänder sig till regioner, kommuner, företagsfrämjande aktörer, klusterorganisationer, lärosäten, branschorganisationer samt övriga aktörer som är regionalt etablerade i det företagsfrämjande systemet. Det går att söka stöd för regionalt anpassade projekt inom det geografiska området Övre Norrland så som branschsatsningar för kulturella och kreativa näringar, inklusive besöksnäringen. Vidare kan stödet även ges till branschsatsningar för övriga verksamheter som är starkt påverkade av pandemin med koppling till digitalisering eller digitala lösningar. Stöd kan även sökas för satsningar inom cirkulär ekonomi och grön omställning. För branschsatsningar finns totalt 11 miljoner kronor att ansöka om, där ett genomförandeprojekt för branschsatsningar, eller med inriktning på cirkulär ekonomi/grön omställning, högst kan erhålla 75 % medfinansiering genom Tillväxtverket. Ett ramprojekt för omställning eller utvecklingsmedel kan få högst 100% av medfinansieringen genom Tillväxtverket, där det totalt finns 20 miljoner kronor att ansöka om.  

Läs mer om Tillväxtverkets utlysning och hur du går tillväga för att ansöka om stöd här. 

Läs mer om React-EU här.  

/ Matilda Albertsson  

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information