Tyck till om Sveriges EU-ordförandeskap 2023

Våren 2023 tar Sverige över EU:s roterande ordförandeskap. Då beslut som fattas på EU-nivå påverkar både regioner och kommuner, är Sveriges kommuner och regioner, SKR, intresserade av att ta emot synpunkter kring vilka frågor som Sverige bör prioritera. Det är nu möjligt att tycka till om Sveriges EU-ordförandeskap 2023 genom att höra av sig till SKR, senast 30 april.

Då Sverige övertar EU:s roterande ordförandeskap våren 2023 efterfrågar SKR synpunkter  vad det svenska ordförandeskapet bör prioritera.  

Sverige EU-ordförande 2023 

Systemet om roterande ordförandeskap infördes 2009 genom Lissabonfördraget och bygger på ett så kallat triosamarbete mellan EU-länderna. Under en 18-månadersperiod har tre medlemsländer ansvaret att sätta upp gemensamma mål och en långsiktig plan för hur perioden ska se ut. Den nuvarande trion består av Tyskland, Portugal och Slovenien, varpå Portugal klev på posten som ordförandeland i början av 2021För det aktuella ordförandelandet innebär rollen att under sex månader sköta förhandlingarna med EU-parlamentet å medlemsländernas vägnar samt leda arbetet i ministerrådet. 

Sverige tar över ordförandeklubban i början av 2023 och är då det avslutande landet i trion av EU-ordförandeländer där Sverige ingår. De andra länderna som ingår i trion är Frankrike och Tjeckien. Sverige har tidigare haft två EU-ordförandeskap, 2001 och 2008 

Tyck till om Sveriges EU-ordförandeskap 2023 

Eftersom beslut på EU-nivå påverkar både regioner och kommuner vill SKR nu veta vilka frågor som är mest angelägna och därmed bör prioriteras under våren 2023. Sveriges ordförandeskap innebär att Sverige till viss del kan påverka EU:s agenda genom att lyfta nationellt prioriterade EU-frågor som ges utrymme på EU:s gemensamma dagordning.  

Har din region eller kommun åsikter eller synpunkter på vilka frågor som bör prioriteras eller har du kanske ett inspel till SKR i denna fråga? Kontakta SKR via karin.flordal@skr.se senast 30 april. 

Läs mer om det roterande EU-ordförandeskapet här.  

Läs mer om det nuvarande portugisiska ordförandeskapet här. 

/ Matilda Albertsson  

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information