North Sweden i möte med Skolambassadörer för EU

Den 14 april medverkade North Sweden i en utbildning riktad till Skolambassadörer för EU anordnad av Högskole- och Utbildningsrådet, EU-kommissionen i Sverige och Europaparlamentet samt Regeringskansliet. Syftet med utbildningen är att sprida kunskap om EU till lärare och rektorer för att kunna berätta om EU på skolor runtom i hela Sverige. Sammankomsten var i år en tredagars digital övning, i stället för på plats i Bryssel som det annars brukar vara.

Ökad kunskap om EU i skolorna runtom i Sverige

Skolambassadörer är en satsning för att öka kunskapen om EU i grund- och gymnasieskolan genom att lärare och skolledare får kunskaper som kan omsättas i olika aktiviteter på skolor runtom i hela landet. Det kan vara att i undervisningen lyfta in EU-relaterade moment eller anordna temadagar om EU och även kunna söka projektmedel för sådana aktiviteter eller utbyten med andra skolor runtom i EU. Därtill ingår Skolambassadörerna i ett nationellt nätverk som knyter kontakter med andra lärare och skolledare som genomgått kursen. Överlag är målet att erbjuda en ökad kunskap om EU också i undervisningen.

De tre dagarna bjöd på föreläsningar, dialoger och övningar kring aktuella frågor såsom EU:s satsning på grön omställning och allmänt hur EU fungerar med företrädare från EU-kommissionen, Universitets- och Högskolerådet (UHR), Europaparlamentet, Sveriges ständiga representation till EU samt även Sveriges EU-minister Hans Dahlgren och avslutades med exempel på de rollspel som EU erbjuder kring hur EU fungerar, som kan användas ute på skolorna och möjligheterna att medverka i sådana på EU-nivå. Det ger också en möjlighet att för skolambassadörerna lyfta fram möjligheterna att i framtida yrkesliv också kunna söka arbete i EU för svenska ungdomar. Det är idag alldeles för få svenskar som söker sådana anställningar i EU:s institutioner.

Utlysningar om att få bli Skolambassadör för EU görs årligen genom Högskole- och Utbildningsrådet och är en gratis utbildning med i normalfallet också möjligheter att besöka EU-institutionerna på plats. Information finns på UHR:s hemsida. Platser erbjuds lärare och skolledare från hela Sverige och med fanns förstås därmed också representanter från de fyra nordligaste regionerna i Sverige.

Även de lokala och regionala perspektiven spelar roll i EU

En av punkterna i utbildningsdagarna var att visa på de lokala och regionala perspektiven i EU och vilken betydelse de har för EU och den påverkan EU har hela vägen ut på lokal nivå. Mikael Janson, North Sweden, tillsammans med Catrine Norrgård, Göteborgs Stads Brysselkontor, och Marcus Stolte Holmberg, chef för Brysselkontoret för Sveriges Kommuner och Regioner, medverkade i ett pass om regionernas roll och påverkansarbete i EU. Fokus var möjligheterna att påverka i EU och vilket mervärde de regionala kontoren ger med att finnas i Bryssel.

Det konstaterades att EU har en stor betydelse för mycket av det som händer kring regional utveckling i lokalsamhällena och att det går att påverka. EU är en förhandlingsapparat som försöker hitta kompromisser och balanspunkter för lagar, regler och stödstrukturer som skall fungera över hela Europa och där spelar regionernas delaktighet en viktig funktion och det spelar roll att finnas på plats för att hitta samverkansparter och föra dialogen med EU:s företrädare, för det är bara så den egna rösten verkligen kan bli hörd bland alla andra.

Även om EU i grunden är en samverkan mellan länder, så fångar inte alltid de nationella förhandlingspositionerna de lokala och regionala perspektiven som kan se olika ut inom länderna och det är inte minst tydligt för regioner som norra Sverige, som ligger i EU:s utkanter med specifika utmaningar men samtidigt också unika potentialer som erbjuder EU lösningar kopplat till inte minst de idag stora satsningarna på en grön omställning. Det är därför kanske lite extra viktigt för regioner som norra Sverige att vara synliga och mitt i diskussionerna i EU för att få stöd för att utveckla de potentialer som finns.

Från en lärare från Skellefteå ställdes frågan om de stora satsningarna på att skapa stål utan kol och Northvolts batterifabrik i Skellefteå uppmärksammas i EU. På det var svaret att det gör de i högsta grad. EU har spelat och spelar en stor roll för exempelvis etableringen av batterifabriken och den Batteriallians som skapats i EU och upp på högsta nivå, genom EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, lyfts ofta norra Sveriges roll för den gröna omställningen och satsningarna på stål utan kol fram som goda exempel för hela Europa.

/Mikael Janson

Läs mer om Skolambassadörer för EU här.

14 Apr 2021 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information