EU-kommissionens industripolitiska chef på besök i Norrbotten

Under torsdagen den 24 mars besökte Kerstin Jorna, generaldirektör vid EU-kommissionens generaldirektorat (DG Grow), Kiruna för samtal om norra Sveriges utmaningar och möjligheter att bidra till Europas gröna omställning. North Sweden hade lagt upp programmet och fanns med under dagen som gav en bred insyn i norra Sveriges näringar såsom gruva, mineral, skog och turism.

Norra Sveriges satsning för grön industriell omställning i fokus 

EU-kommissionär Kerstin Jorna är den högsta tjänstepersonen vid EU-kommissionens generaldirektorat med ansvar för Inre marknad, industri och småföretagande (DG Grow) vilket närmast kan liknas med en generaldirektör för en myndighet i den svenska förvaltningen, såsom Tillväxtverket. Därmed är Jorna ansvarig för flera av de stora EU-initiativ som påverkar företagen i norra Sverige och dess möjligheter att bidra till den gröna omställning EU driver på för inom sektorer som mineraler och metaller samt skogsindustri och även besöksnäring.  

Programmet som beretts av North Sweden i samverkan med EU-kommissionens representation i Stockholm och aktörerna i Norrbotten gav en bred bild av norra Sveriges näringsliv och utmaningar med fokus på gruvdrift, mineraler, besöksnäringen, skogen och bio-ekonomi. Förutom samtal med representanter från industri, lokal- och regionalpolitik och småföretag fick Jorna även besöka LKAB:s gruva i Kiruna samt Ishotellet i Jukkasjärvi. 

Vid det inledande besöket i gruvan på LKAB med en följande diskussion om gruv- och mineralindustrin i norra Sverige närvarade Bo Krogvik, direktör för strategiska projekt vid LKAB, Mats Gustavsson, energidirektör vid Boliden Per-Erik Lindvall, ordförande Talga Sweden och Daniel Johansson, professor inom gruv- och berganläggningsteknik vid LTU, som gav en samlad bild över Norra Sveriges näringsliv och innovationsekosystem inom gruvdrift, mineralutvinning och råvarutillgångar.  

Utrymme för de regionala perspektiven att skapa attraktiva samhällen 

Vid lunchen anslöt den lokala och regionala politiken samt näringslivet genom Gunnar Selberg, kommunstyrelsens ordförande i Kiruna och Tomas Vedestig, ordförande i regionala utvecklingsnämnden vid Region Norrbotten, samt Mikael Jonasson från Företagarna i Kiruna. De gav de regionala perspektiven på de stora industriinvesteringarna som sker i norra Sverige och betonade den anpassning som krävs från offentliga aktörer för att möjliggöra för företagen att skala upp sina verksamheter för att matcha industrisatsningarna.  

Mikael Jonasson, Företagarna i Kiruna, berättade om hur det omgivande ekosystemet av småföretag har mobiliserat för att hantera samhällsomvandlingen där hela samhällen ska flyttas för att ge plats åt fortsatt gruvdrift. Från politiken lyftes även vikten av en långsiktigt hållbar utveckling av norra Sveriges regioner för att bygga attraktiva samhällen. Under passet berördes även Kirunas roll som rymdstad med omfattande forsknings- och utvecklingsverksamhet inom rymd och atmosfärvetenskap samt kapaciteten som nu byggs upp att utföra uppskjutningar av moderna små satelliter.   

Från vänster Mikael Jonasson, Bo Krogvik, Mats Gustavsson, Annika Wäppling Korzinek, Ulf Westerberg, Kerstin Jorna, Per-Erik Lindvall, Tomas Vedestig, Jens Olsson, Gunnar Selberg, Daniel Johansson, Janus Brandin.

Den gröna ekonomins och besöksnäringens betydelse 

Det hanns även med ett pass med fokus på skog och bioekonomi, viktiga frågor för norra Sverige som kommer påverkas av hur de pågående förhandlingarna om EU:s stora klimatpaket landar. Jens Olsson, teknisk direktör strategisk utveckling vid SCA och Ulf Westerberg, innovationsledare vid Piteå Science park och Treepower, redogjorde för deras tekniska utveckling för att skogen ytterligare ska kunna bidra till EU:s gröna omställning och samhällets ökande behov av hållbar energi och hela skogens värdekedja, i grunden är en viktig näring för hela norra Sverige.  

Dagen avslutades med att besök vid Ishotellet i Jukkasjärvi där Annika Fredriksson, VD Swedish Lapland Visitors Board och Malin Frank, VD Icehotel Jukkasjärvi, gav sin syn på hur besöksnäringen utvecklats i norra Sverige. De gav exempel på satsningar som gjorts för att stärka branschen och berättade om hur pandemin påverkat näringen. Därefter fick Jorna en rundvisning av Ishotellet.  

Under dagen erhöll Kerstin Jorna information kring många frågor av relevans för aktörer i norra Sverige och en insikt kring hur regionen arbetar med att bidra till EU:s gröna omställning. North Sweden tillsammans med övriga medverkade aktörer belyste även utmaningar som finns i EU:s stödsystem, regelverk och inte minst de förslag som nu förhandlas i EU som kan orsaka stora effekter på såväl regionens framställning av metaller som skogsprodukter. Även norra Sveriges unika möjligheter för EU att bygga ett rymdkluster och att arbeta för en hållbar turism är sådant som Kerstin Jorna tog med sig för det fortsatta arbetet i Bryssel. 

/Niklas Johansson & Mikael Janson 

Läs om EU-kommissionens DG Grow här

Läs om EU:s råvaruinitiativ här

Läs om EU:s industristrategi här

Läs om EU:s gröna giv här.

Läs om EU:s klimatpaket Fit for 55 här.

Läs om EU:s policy för besöksnäring här

30 Mar 2022 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information