Europeiska partnerskapet Wireless ICT som ett verktyg för att ta nästa steg i digitaliseringen

Under den europeiska veckan för regioner och städer arrangerade Luleå Tekniska Universitet (LTU) med partners en workshop om framtidens trådlösa teknologi och den digitala omställningen. Workshopen var digital men representanter från LTU och Region Norrbotten fanns på plats i Bryssel och sände eventet från North Swedens kontor.

Den 10–13 oktober var det dags för den 20:e upplagan av europeiska veckan för regioner och städer (EWRC) som i år sker i hybridform. Ett av årets teman för EWRC är den digitala omställningen. På temat anordnade Luleå Tekniska universitet, Oulus universitet, Patras universitet, Brainport Development och Institute for Radiocommunications en workshop om digitalisering och framtidens trådlösa teknologi den 11 oktober. Workshopen gav en bred överblick över hur de ledande regionerna i informations- och kommunikationsteknik (IKT) arbetar med trådlös kommunikation och digitalisering.

Europeiska partnerskapet Wireless ICT som ett verktyg för att ta nästa steg i digitaliseringen 

Europa har möjlighet att vara en föregångare när det gäller att få fart på digitaliseringen, att utnyttja nästa steg i digitaliseringen och att utveckla och utnyttja framtida trådlös teknik. Partnerskapet för trådlös informations- och kommunikationsteknik, Wireless ICT, arbetar för att stärka Europas konkurrenskraft i den digitala omställningen genom att främja dialog om frågor som berör trådlös kommunikation mellan EU-kommissionen och andra berörda aktörer. Nätverket är en del av EU:s plattformar för smart specialisering (S3P) där regioner med likartade styrkeområden samarbetar kring gemensamma utmaningar. LTU bidrar i det här nätverket bland annat med sin expertis inom kommunikationsteknologi i EU:s glesbefolkade områden. LTU:s Staffan Lundberg och Michael Nilsson deltog under eventet i egenskap av ledare för nätverket Wireless ICT. 

Mika Rantakokko från Oulo Universitet och koordinator för Wireless ICT-partnerskapet, modererade eventet och Finlands EU-minister Tytti Tuppurainen inledde workshopen med ett tal där hon betonade vikten av digitalisering för att bygga ett inkluderande Europa. Hon underströk att EU har en viktig roll att spela för att skapa digitala plattformar som främjar samverkan över sektoriella och geografiska gränser. 

Digitaliseringens möjligheter för serviceutveckling i gles- och landsbygder 

Staffan Lundberg presenterade projektet DigiBy, Digitala tjänster i byar i norra Sverige, som genomför pilottester av nya digitala lösningar för att öka kunskapen och tillämpningen av digitaliseringens möjligheter för serviceutveckling i norrbottniska byar. Projektet kommer att utveckla nya metoder för att använda befintlig teknik i digitaliseringsarbetet och tjänsterna anpassas efter förhållandena i byarna. Luleå tekniska universitet är ägare till projektet och syftet är att, i bred samverkan med regionala aktörer som Region Norrbotten och länsstyrelsen, genomföra pilottester för att öka kunskapen om och tillämpningen av digitaliseringens möjligheter för serviceutveckling i gles och landsbygder.  

Under workshopen pratade Staffan Lundberg om den stora potentialen som finns i att utveckla den här typen av smarta, hållbara byar. Han underströk att glesbefolkade regioner har potentialen att utvecklas och växa men att det behövs en digital infrastruktur för att göra områdena attraktiva. 

 

North Swedens lokaler där workshopen sändes ifrån.

Projekt som främjar den digitala omställningen 

De stora möjligheterna som digitaliseringen öppnar upp för i rurala och urbana miljöer var ett genomgående tema bland workshopens talare. Christos Zaroliagis från universitet i Patras, presenterade ett Interreg-projekt i västra Grekland där man byggt upp ett digitalt ekosystem för mobilitetsdata. Syftet med projektet har varit att främja innovation och bland annat öka kollektivtrafikens attraktivitet i regionen. Resultaten av Interreg-projektet har varit positiva och bland annat lett till bättre möjligheter för reseplanering för turister och lokalbefolkning samt förändrade attityder till kollektivtrafiken. 

Programdirektören för EU-frågor på Brainport Eindhoven EU Office, Wim De Kinderen, presenterade Smart City Eindhoven. I denna stadsmiljö har trådlös teknik inkorporerats på ett flertal sätt i samhället och Eindhoven strävar efter att vara en pionjär inom digitaliseringen. Digitaliseringen har skett på bred front i Eindhoven. Inom en rad sektorer används trådlös teknik på olika sätt, och Wim De Kinderen nämnde bland annat ett spännande exempel med ambulanser utrustade med trådlös teknik som kan överföra livsviktig information till sjukhus innan en patient anländer. 

Under den avslutande diskussionen på workshopen var ett av dem stora temana möjligheten att skapa synergier och informationsutbyten mellan digitaliseringsprojekt. Michael Nilsson från LTU framhöll att denna process inte riktigt kommit igång för fullt ännu, men att potentialerna är stora.  

Workshopen var digital men arrangörerna, däribland Michel Nilsson från LTU och Per-Erik Andersson från Region Norrbotten, fanns på plats i Bryssel och sände eventet från North Swedens lokaler. Eventet sammanföll även med North Sweden-styrelsens besök i Bryssel, som då fick möjlighet att agera live-publik och aktivt delta i Q&A sessionen.

Läs mer om S3P Wireless ICT här.

Läs mer om Digiby här.

Läs mer om Smart City Eindhoven här.

Läs mer om Interreg-projektet i Grekland här.

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information