Ministerrådets antagna slutsatser för den nya europeiska agendan för innovation

Finansieringsmöjligheter inom ramen för Partnerskap för Regional Innovation (PRI), kompetensförsörjning och kompetensutveckling samt ett ökat fokus på olika typer av innovation var några av punkterna som lyftes fram när slutsatserna från Europeiska unionens råd om den nya europeiska agendan för innovation antogs. Den 2 december möttes Konkurrenskraftsrådet i Bryssel för att ta beslut om arbetsgruppens slutsatser, vilket resulterade i ett enhetligt antagande.

Den 28 oktober publicerade arbetsgruppen från Ministerrådet, eller EU:s råd som det formellt heter, sina slutsatser kring den nya europeiska agendan för innovation. Den 2 december möttes konkurrenskraftsrådet i Bryssel för att ta beslut om arbetsgruppens slutsatser, vilket resulterade i ett enhetligt antagande.  

North Sweden har här sammanställt de ställningstaganden som framgår i slutsatserna som kan vara intressanta ur ett regionalt perspektiv:  

Regionalt fokus och behov av utökade finansieringsmöjligheter 

Ministerrådet betonar i slutsatserna vikten av ökade investeringar till forskning och innovations i alla EU:s regioner. Detta inkluderar investeringar som går i linje med strategier för Smart Specialisering (S3), implementering av reformer för att stärka innovationsekosystem och föra både regionala och nationella aktörer närmre varandra. I slutsatserna uppmanar rådet också till att stärka synergier bland finansierande program och initiativ för att bidra till ett mer integrerat innovationsekosystem i och mellan medlemsländer.  

Ministerrådet välkomnar EU-kommissionens initiativ till att identifiera och hjälpa till att upprätta upp till 100 regionala knytpunkter för innovation genom att koppla regionala ekosystem med liknande och komplementära specialiseringar och förmågor, och därmed underlätta för nätverksbyggande mellan mer eller mindre innovativa regioner för att hantera EU:s största utmaningar. Ministerrådet uppmuntrar också EU-kommissionen till att i samarbete med Europeiska regionkommittén koordinera detta initiativ med Partnerskap för Regional Innovation (PRI) och skapa nya finansieringsmöjligheter under relevanta EU-program som till exempel Horisont Europa och Europeiska regionala utvecklingsfonden.  

Kompetensförsörjning och kompentensutveckling 

Ministerrådet framhåller att tillhandahållandet av högkvalitativ utbildning och fortbildning, med möjligheter till omskolning och uppgradering, samt attraktiva arbetsförhållanden är nyckeln till att attrahera och behålla arbetskraft med en mångfald av kompetens. I slutsatserna framhålls att mer arbete behövs för att förbättra rekrytering, arbetsförhållanden, karriärsutveckling, tvärsektoriell och geografisk rörlighet och utbildning av enskilda forskare och innovatörer inom EU:s lärosäten och forskningsorganisationer.  

Ramverk ska underlätta för innovation 

I slutsatserna understryker Ministerrådet att snabb utveckling av teknologi och snabb innovationstakt kräver flexibla, framåtblickande och innovationsvänliga ramverk för alla typer av innovation, men specifikt för genombrytande, deep-tech och disruptiv innovation. Rådet poängterar även att innovationsekosystem har en stark regional och nationell dimension som fullt bör hållas i åtanke i utvecklandet av innovationspolicy.  

Innovation i en bredare mening 

Innovation har en avgörande roll för Europas konkurrenskraft, för att uppnå den gröna och digitala omställningen och för att adressera sociala utmaningar i Europa. Ministerrådet vill förstärka vikten alla typer innovation har i att driva EU:s konkurrenskraft, skapande av jobb och välstånd. Rådet betonar att forskningsdriven innovation som tillhandahåller lösningar på globala utmaningar är en väsentlig drivkraft för att forma och skapa nya marknader. Dock är även innovation i en bredare mening, som till exempel social och kulturell innovation och innovation inom den offentliga sektorn en viktig möjliggörare för att uppnå EU:s mål, särskilt den gröna och digitala omställningen, såväl som målen för hållbar utveckling. Rådet vill därför se fortsatta investeringar till forskning som ska skapa ny kunskap och kapacitet som möjliggör alla typer av innovation.  

Bakgrund 

Den 5 juli 2022 lanserade EU-kommissionen en ny europeisk agenda för innovation som presenterar åtgärder för innovation och tillgång till kapital som ska öka Europas innovationskraft. Agendan ger ett stort utrymme till regioner och aktörerna inom innovationssystemet genom att nyttja Smart Specialisering och med aktiviteter som ska stärka innovationsekosystemet så som upprättandet av 100 regionala knytpunkter för innovation. 

Agendan lägger fram 5 Flaggskeppsinitiativ med totalt 25 åtgärder som ska implementeras fram till 2024: 

  • Finansiering för teknikintensiva expanderande företag   
  • Möjliggöra teknikintensiv innovation genom experimentutrymmen och offentlig upphandling   
  • Påskynda och förstärka innovation i de europeiska innovationsekosystemen och minska innovationsklyftan i EU   
  • Främja, locka och behålla tekniska talanger  
  • Förbättra verktygen för beslutsfattande 

De bygger till stor del på redan befintliga EU-initiativ men ger här en samlad bild av EU:s ambitioner för ökad europeisk innovationskraft.  

Läs mer om Ministerrådets slutsatser om innovationsagendan här. 

Se de antagna slutsatserna här. 

Läs mer om den nya europeiska innovationsagendan här. 

/Nora Vinderå

20 Dec 2022 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information