Nytt arbetsprogram för CEF2 Digital

EU-kommissionen har antagit ett nytt arbetsprogram för CEF2 Digital med syfte att definiera hur EU vill förbättra digitala infrastrukturförbindelser i EU. Budgeten ligger på mer än en miljard euro och de första utlysningarna öppnade den 12 januari. EU-kommissionen håller en digital infodag den 19 januari, och den myndighet som stöttar ansökningar inom CEF2 Digital i Sverige, Post- och Telestyrelsen (PTS), håller ett infowebbinarium den 20 januari om det nya arbetsprogrogrammet för CEF2 Digital.

Den 16:e december 2021 antog EU-kommissionen det första arbetsprogrammet för CEF2 Digital. CEF2 Digital står för Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) och är andra generationen av EU:s flaggskeppsprogram för den digitala sektorn. Programmets syfte är att definiera de aktiviteter som EU vill se för att förbättra Europas digitala infrastrukturförbindelser under perioden 2021–2023 med en budget på mer än en miljard euro. CEF2 Digital är tänkt att främja digitalisering och modernisering av digital infrastruktur för att EU ska förbli en stark och självständig aktör på den digitala marknaden globalt.  

Fonden ska hjälpa till att utveckla de transeuropeiska digitala nätverken genom beviljande av stöd till två typer av projekt, eller två pelare: I) projekt som främjar utbyggnad och ökad användning av 5G-nät längst med transportkorridorer och i smarta samhällen, och II) projekt som tryggar gränsöverskridande europeisk datainfrastruktur och höghastighetsanslutning mellan superdatorer (HPC High performance computing). Tanken är att Europas digitala omställning ska främjas genom att stimulera investeringarna både i offentlig och privat sektor av projekt som är av gemensamt intresse för EU:s medlemsstater.  

“Path to the Digital Decade” är EU-kommissionens konkreta plan för att uppnå den digitala omställningen tills 2030, och omtalades också i 2021 års linjetal av EU-kommissionens ordförande Ursula von de Leyen. I den digitala omställningen ingår att se till att alla hushåll i EU har gigabituppkoppling och att alla bebodda områden täcks av 5G nätverk före år 2030.  

De huvudområden som ska stödjas av CEF2 är: 

  • Införande av 5G infrastruktur i Europa, speciellt 5G täckning längst gränsöverskridande korridorer och för 5G i smarta samhällen. Införande av nya eller signifikant uppgradering av existerande stomnät. 
  • Implementering av digital infrastruktur relaterat till gränsöverskridande projekt inom områdena transport, energi och/eller främjande av operationella digitala plattformar i direkt association till transport- eller energiinfrastruktur och höghastighetsanslutning mellan superdatorer.  

Budget och utlysningar  

CEF2 Digitals budget är beroende av antalet godkända ansökningar från varje medlemsland, det finns inte en fast summa allokerat till respektive land. Kommissionen förväntar sig att finansiera projekt med upp till 4 miljoner euro och täcker i normalfallet 30% av projektkostnaden. Den 12 januari 2022 lanserade EU-kommissionen de första nya utlysningarna inom CEF2 Digital värda 258 miljoner euro. Ansökningsfristen för utlysningarna stänger i mars. Det som avgör om ett projekt får finansiering är dess kvalitet, mognad, uppfyllande av vissa kriterier samt mängden projekt som skickas in. I Sverige är det Post- och Telestyrelsen (PTS) som bistår i ansökningsprocessen för finansiering från CEF2 Digital. Förutom att bistå regeringen i beredning, kvalitetssäkring och samordning av bidragsansökningarna har PTS också hand om uppföljning av de projekt som beviljats bidrag inom fonden. 

För svensk del finns i dagsläget en 5G testkorridor längs med E18 Helsingfors-Stockholm-Oslo och i de nordligaste delarna finns också en korridor utmed E8 mellan Tromsö i Norge och Oulou i Finland. 

Informationsmöten  

PTS håller ett webbinarium 20 januari 2022 kl. 10 för att presentera 1) det nya arbetsprogrammet inom CEF2 Digital för 2021-2023, 2) processen för utlysningarna, och 3) hålltider för de som söker stöd av PTS. Några intressenter kommer få möjlighet att presentera sina projekt och sedan kommer möjliga samarbetsparters diskuteras mellan de projekt som presenteras. Vid intresse av att presentera sitt projekt under webbinariet den 20 januari kan du kontakta PTS på cef2@pts.se. Agendan för mötet är följande: 

  • Välkommen/intro 
  • Presentation av arbetsprogrammet  
  • Ny info från EU-kommissionen 
  • Info om tidslinje för ansökningsprocessen 2021 och 2022  
  • Presentation av företag som vill ingå samarbete 
  • Frågestund  
  • Sammanfattning och avslut  

Dagen innan, den 19:e januari kl. 09:30 till 13:30, har EU-kommissionen ett informationsmöte om CEF2 Digital för att hjälpa de som tänker söka finansiering att skapa bästa möjliga ansökan. Information om prioriteringar och huvudaspekter för utlysningarna samt bedömning och urvalsprocess kommer likaså att lyftas under infodagen.  

Läs mer om PTS webbinarium den 19 januari här 

Läs mer om EU-kommissionens infodag den 20 januari här 

Läs mer om Path to the Digital Decade här 

Läs mer om CEF Digital här 

Läs mer om utlysningarna för CEF Digital här 

/Lisa Berglund 

18 Jan 2022 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information