Tyck till om EU-kommissionens förslag om nya regler för skogsövervakning

EU-kommissionen har lanserat ett samråd om nya EU-regler för skogsövervakning. Målsättningen är att i framtiden ha detaljerade, korrekta och aktuella uppgifter om EU:s skogar för att bidra till bättre underbyggda beslut. Sista dagen att lämna synpunkter är den 17 november.

För att uppnå målen i den europeiska gröna given och EU:s skogsstrategi har EU-kommissionen tagit initiativet för en ny EU-ram för skogsövervakning. Säkerställandet av nybeskogning och en effektiv skogsvård är här prioriterade målsättningar, tillsammans med andra mål för de europeiska skogarna. 

EU-kommissionen vill etablera ett harmoniserat system för övervakning, rapportering och datainsamling om de europeiska skogarna för att få jämförbar information. Denna information saknas idag vilket enligt EU-kommissionen gör det svårt att bevaka hotbilder mot Europas skogar. De menar också att frånvaron av ett sådant system försvårar övervakningen av genomförandet av EU:s politik. 

Europaforum Norra Sveriges syn på förslaget

Europaforum Norra Sverige (EFNS), som är ett nätverk för Norra Sveriges regioner och kommunförbund, har tillsammans med North Sweden redan lämnat feedback på förslaget. Där understryks att svenska skogsägare placerar ett stort värde på att vårda sin skog och är de som är mest lämpade att ta beslut om den.  

Den svenska skogsförvaltningen bygger på frihet under ansvar. Med en överstatlig satellitövervakning och krav på att rapportera skogsförvaltningsaktiviteter till EU riskerar man enligt EFNS att minska den motivation som svenska skogsägare har för att ta hand om sin skog. EFNS framhåller också att skogsförvaltningen är en nationell fråga, inte en EU-fråga. 

Tidigare synpunkter från Europaforum Norra Sverige och Northern Sparsely Populated Areas 

Nätverket Northern Sparsely Populated Areas (NSPA), som samlar 13 regioner i Nordnorge, Norra Sverige och östra och norra Finland, har tidigare antagit en position om EU:s skogsstrategi. I denna välkomnade NSPA en ny skogsstrategi, men lyfte också att regionala hänsyn måste beaktas och underströk vikten av skogsägares självbestämmande. NSPA menar att skogsägare är de som vet hur man får långsiktighet i brukande och är de som främst driver hållbarheten. De värden som skogen kan producera realiseras därför bäst enligt NSPA genom att skogsägare får bruka sin egen skog. 

EFNS har också yttrat sig om EU:s skogsstrategi. I sina synpunkter lyfte EFNS att det inte gynnar den regionala tillväxtpotentialen att på EU-nivå ytterligare reglera skogsbruket. EFNS framhöll också att regionala hänsyn måste tas gällande skogsbestånd, skogsbruk och biodiversitet.  

Både NSPA och EFNS framhåller att det aktiva och hållbara skogsbruk som används i Norden krävs för att uppnå EU:s målsättningar. De menar också att vi kan uppfylla EU:s klimatmål genom att tillvarata skogens olika värden, som inrymmer allt från användande av skoglig biomassa till rekreation. 

Öppet samråd till 17 november 

Nu vill EU-kommissionen få in synpunkter på förslaget till nya EU-regler för skogsövervakning. Detta kan vara en bra möjlighet för aktörer i norra Sverige att lyfta sina perspektiv och sin kunskap på området. Efter samrådsperioden är EU-kommissionens antagande av lagstiftningen planerad till andra kvartalet 2023. 

Läs mer och svara på samrådet här.

Läs EFNS inlägg om initiativet här.

Läs mer om NSPA:s tidigare synpunkter på EU:s skogsstrategi här.

Läs mer om EFNS tidigare synpunkter på EU:s skogsstrategi här.

09 Sep 2022 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information