Viktiga noder i fokus i Botniska korridorens senaste position om TEN-T

Den 14 december i fjol presenterade EU-kommissionen sitt förslag till reviderad förordning för det transeuropeiska transportnätverket – TEN-T. Förslaget innebär en rad glada nyheter för norra Sverige i och med att viktiga noder lyfts in på EU:s kartor, men det finns fortfarande vita fläckar på kartorna. För att möta de nya, gröna industriernas behov av utbyggd infrastruktur och påskynda den gröna omställningen måste de urbana och multimodala noderna prioriteras inom den europeiska transportpolitiken. Botniska korridoren ger både ris och ros till förslaget i sitt senaste positionspapper.

Botniska korridoren har under många år arbetat strategiskt för att visa på vikten av sammanhängande transportstråk inom EU och av att koppla ihop det exportintensiva norra Sverige med övriga Europa. Detta har också uppmärksammats på EU-nivå.

- Redan förra sommaren blev det klart att EU:s stomnätskorridorer Skandinavien–Medelhavet och Nordsjön–Östersjön förlängs så att norra Sverige finns med på kartan över EU:s mest prioriterade infrastruktur. Det öppnar upp för goda möjligheter till medfinansiering från EU för viktiga infrastrukturprojekt i norr, säger Glenn Nordlund, regionstyrelsens ordförande i Västernorrland tillika ordförande för Botniska korridoren.

EU:s förordning för det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) syftar till att bygga upp ett sammankopplat transportnät som innefattar alla transportslag. Nuvarande TEN-T-lagstiftning trädde i kraft 2014 och definierar nätverk med den transportinfrastruktur i medlemsländerna som har störst mervärde på europeisk nivå och fastställer krav som denna infrastruktur måste uppfylla. Just nu pågår en revidering av förordningen för att rusta transportnätet för framtiden och anpassa utvecklingen till klimatmålen i den europeiska gröna given och Botniska korridorens arbete för att få in ytterligare stråk, urbana noder, hamnar och terminaler på TEN-T-kartorna fortgår.

Glenn Nordlund, regionstyrelsens ordförande i Västernorrland tillika ordförande för Botniska korridoren.

EU-kommissionen presenterade sitt förslag till reviderad TEN-T-förordning den 14 december 2021. I Botniska korridorens senaste positionspapper om TEN-T ges både ris och ros till det nya förslaget.

- Det finns mycket glädjande i EU-kommissionens förslag. Ett exempel är förlängningen av EU:s godskorridorer som föreslås synkroniseras med EU:s stomnätskorridorer, vilket är något Botniska korridoren drivit en längre tid. Vad gäller noder så har TEN-T-kartorna uppdaterats med fyra nya urbana noder i BK:s geografi: Gävle, Sundsvall, Umeå och Örebro samt fyra nya terminaler i Gävle, Luleå, Sundsvall och Umeå. Denna förändring är väldigt positiv och visar att vi fått gehör för våra tankar. Men det finns behov av att lyfta in ytterligare viktiga noder i vår geografi för att undvika vita fläckar på EU:s kartor, säger Lotta Rönström från North Sweden European Office i Bryssel.

Lotta Rönström, Senior Adviser in European Affairs, North Sweden.

Botniska korridoren vill se förändring av kriterierna för urbana noder i TEN-T

EU-kommissionen har i sitt förslag utgått från invånarantal (100 000 invånare) vid definition av nya urbana noder, vilket medför att tre viktiga urbana noder fortfarande saknas på TEN-T-kartorna – Borlänge, Luleå och Östersund. Botniska korridoren understryker i sitt positionspapper att kriterierna inte bör begränsas till invånarantal, då detta missgynnar de norra delarna av Europa.

- Kriterierna för urbana noder bör i stället tydligare ta hänsyn till nodernas roll i ett bredare geografiskt område runt noden, både vad gäller passagerar- och godstrafik. Kriterierna bör även ta hänsyn till den urbana nodens funktion ur ett systemperspektiv, vilket självklart också bör gälla terminalerna, säger Henric Fuchs som är projektledare för Botniska korridoren.

Botniska korridorens positionspapper innehåller även förslag kring kartjusteringar gällande viktiga tvärstråk och hamnar.

Förslag till ny TEN-T-förordning under förhandling

Förslaget till ny förordning förhandlas nu i de lagstiftande institutionerna, Europaparlamentet och ministerrådet, vilket innebär en ny spelplan för att få till fler viktiga justeringar. Ett ypperligt tillfälle för diskussioner och inspel i de förhandlingarna är EU-kommissionens stora transportkonferens Connecting Europe Days som arrangeras i Lyon den 28-30 juni, där Botniska korridoren kommer att vara på plats för att sätta mellersta och norra Sverige än tydligare på EU:s kartor.

Botniska korridorens förslag till utveckling av TEN-T-kartorna from Botniska korridoren on Vimeo.

Kartan högst upp är över EU-kommissionens förslag för ”European Transport Corridors”. 

Läs mer om frågor och svar: Översyn av TEN-T-förordningen här.

Läs mer om förslaget till reviderad TEN-T-förordningen här

Läs om Botniska korridorens riksdagsseminarium om medfinansiering från EU här.

Läs om Botniska korridorens positionspapper här

Läs North Sweden nyhet om Botniska korridoren i Lyon här

/Lotta Rönström

20 Jun 2022 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information