EU fortsätter att utveckla framtidens S3: Nu öppnar ansökan till Regional Innovation Valleys

Nu finns det möjlighet att lämna in en intresseanmälan för att bli utnämnd till en av EU:s 100 regionala knutpunkter för innovation, vilket är ett nytt koncept som lanserades av EU-kommissionen i slutet av mars. Initiativet ska ses som ett led i EU-kommissionens ambitioner att vidareutveckla regionernas arbete med smart specialisering och främja enhetliga innovationssystem mellan regional, nationell och europeisk nivå samt minska innovationsklyftan mellan starkare och svagare regioner. Ansökan stänger den 18 september.

Den 28 mars presenterade EU-kommissionen utlysningen för det nya konceptet Regional Innovation Valleys (RIV), vilket ingår i ett av fem flaggskeppsinitiativ inom ramen för EU:s nya agenda för innovation som presenterades under en konferens på EU-kommissionens högkvarter sommaren 2022, där North Sweden och Region Västerbotten deltog.  

100 nya regionala knutpunkter ska utses för att främja EU:s innovationsekosystem  

Inom ramen för det nya initiativet som presenterades den 28 mars kommer EU-kommissionen att utnämna 100 regioner till så kallade Regional Innovation Valleys (RIV), eller regionala knutpunkter för innovation på svenska. Dessa regionala knutpunkter väljs ut baserat på hur det arbetat med att förbättra samordningen av forsknings- och innovationspolitiken i regionerna. Dessutom kommer regionernas arbete med smart specialisering, och om möjligt deras deltagande i pilotprojektet Partnerskap för regional innovation (PRI), att utgöra grunden för utnämningen.

Förutom att främja EU:s innovationsekosystem syftar även det nya initiativet RIV till att bättre koppla samman olika innovationsaktörer, främja samarbete och motverka innovationsklyftan mellan starkare och svagare regioner.   

Intresseanmälan öppen ansök senast 18 september 

EU-kommissionen meddelade även den 28 mars att de kommer att lansera två utlysningar inom ramen för Horisont Europa och I3 (Interregionala innovationsinvesteringar) inom Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), som de regionala knutpunkterna kan söka finansiering från. De framgångsrika regionerna i denna utlysning kommer att, förutom medel för utveckling av innovationssystemet, även få utmärkelsen att vara en av EU:s regionala knutpunkter för innovation. Regioner som arbetar aktivt med smart specialisering kommer även att kunna ansöka om denna utmärkelse, och även om de inte väljs ut för finansiering, ges de ändå möjlighet att vara med och utveckla EU:s framtida innovationspolitik. De två ansökningsomgångarna öppnar den 17 maj.

Nu är intresseanmälan för att bli utsedd till en av EU:s 100 regionala knutpunkter för innovation öppen. Ansök senast 18 september. 

Regional Innovation Valleys i en större kontext 

EU-kommissionen har under de senaste åren lanserat en rad olika initiativ med snarlika syften – att bidra till ett samordnat innovationsekosystem som länkar samman innovationsinsatser som tydligare ska bidra till att genomföra EU:s politiska agenda. PRI och RIV är båda del av en dynamisk process där EU utforskar nya metoder att arbeta med för regionerna och hitta synergier med övriga insatser. PRI annonserades den 16 mars 2022 som en metodutveckling där regioner bjöds in för att bilda pilotprojekt som pågår fram till sommaren 2023, och som därmed ersätter det tidigare begreppet S4. Initiativet startades av EU-kommissionens forskningscenter, Joint Research Center (JRC), och Regionkommittén med starkt intresse från EU-kommissionens generaldirektorat för Forskning och Innovation (DG RTD). PRI involverar 74 EU-territorier, och däribland ingår Region Västerbotten som en av två medverkande svenska regioner. Därefter annonserades konceptet RIV i EU:s innovationsagenda under juli 2022 med målet om att upprätta 100 RIV:s runtom i EU. 

Läs mer om Regional Innovation Valleys (RIV) och hur du lämnar in din intresseanmälan senast 18 september här.

Läs mer om EU:s agenda för innovation här.

Läs EU:s agenda för innovation i sin helhet här.

Läs mer om Partnerskap för innovation (PRI) här.

/ Niklas Johansson och Vilma Nuldén

10 Maj 2023 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information