EU-kommissionen lanserar handbok för strategier för territorial och lokal utveckling

EU-kommissionen har släppt en handbok som syftar till att hjälpa lokala och regionala myndigheter i hela EU att utveckla strategier för territorial och lokal utveckling. Handboken ger praktiska råd och steg-för-steg-anvisningar om hur man kan utveckla anpassade strategier för olika regioner och lokala områden, och bygger på bästa praxis från hela EU. Den ger också information om hur regioner kan söka stöd från EU:s utvecklingsfonder, inklusive det integrerade territoriella investeringsverktyget (ITI). ITI och andra territoriella instrument kommer att diskuteras på en workshop om lokal utveckling och territoriella instrument vid Europaforum norra Sverige 2023 i Umeå den 4–5 maj.

Den territoriella dimensionen av EU:s sammanhållningspolitik stärktes under programperioden 2021–2027 genom införandet av det dedikerade policymålet Ett EU närmare medborgarna, som syftar till att främja hållbar och integrerad utveckling av alla typer inom ramen för territorier och lokala initiativ.

I linje med detta mål, har "Handbook of Territorial and Local Development Strategies" utvecklats av EU-kommissionens generaldirektorat för regionalpolitik och stadsutveckling (DG REGIO) och det gemensamma forskningscentret (JRC). Handboken syftar till att hjälpa lokala och regionala myndigheter att utveckla effektiva strategier för territoriell och lokal utveckling genom att erbjuda en steg-för-steg-guide och bästa praxis från olika regioner.

Handboken ger även information om hur regioner kan söka stöd från EU:s utvecklingsfonder, inklusive Integrerade territoriella investeringar (ITI), ett verktyg som syftar till att göra det lättare att genomföra territoriella strategier som omfattar flera teman och behöver finansiering från olika källor. EU-kommissionen har pekat ut ITI att vara av särskilt intresse för glesbefolkade områden som norra Sverige. Från nationell svensk sida har det dock i de regionala utvecklingsprogrammen för 2021–2027 enbart riktats till stadsutveckling.

Europaforum Norra Sveriges rapport om territoriella instrument

Europaforum Norra Sverige (EFNS) tog 2020 fram rapporten Lokal utveckling & territoriella instrument – en outnyttjad potential? för att bättre förstå vad ITI är för något och hur det skulle kunna användas. Rapporten visar att EU:s struktur- och investeringsfonder och program måste bli mer flexibla och anpassas bättre efter platsens unika förutsättningar för att kunna hantera utmaningar och frigöra potential för utveckling. Rapporten föreslår bland annat bättre samverkan och tidig dialog om strategiska utvecklingsfrågor mellan olika beslutsnivåer, en bättre anpassning av program och insatser mer utifrån funktionella och territoriella perspektiv snarare än tematiska sektorer, samt ett mer decentraliserat genomförande av EU:s sammanhållningspolitik vilket målet om Ett Europa närmare medborgarna skulle kunna vara en metod för.

ITI tas upp som en möjlig strategi för att främja lokal utveckling. Rapporten diskuterar fördelar och nackdelar med ITI, inklusive dess komplexitet och möjligheten att integrera olika politikområden för att uppnå en övergripande territoriell utveckling. Rapporten tar också upp exempel på framgångsrika implementeringar av ITI i Europa och ger praktisk vägledning för lokala myndigheter som vill använda denna strategi.

Inför den här programperioden, 2021–2027, ville regionerna i norra Sverige använda sig av ITI genom det politiska målet om EU närmare medborgarna inom ramen för Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF. Men nationell nivå valde tyvärr att inte tillåta ITI för programmen i Övre Norrland och Mellersta Norrland.

För att ytterligare främja användningen av ITI och andra territoriella instrument, anordnas en workshop om lokal utveckling och territoriella instrument under Europaforum norra Sverige 2023 i Umeå 4–5 maj 2023.

/Andreas Lindström

Läs handboken här

Läs EFNS rapport om lokal utveckling och territoriella instrument här

Läs mer om EU:s rapport om sammanhållningspolitiken i Europas nordligaste regioner här

Läs mer om North Sweden möte om territoriella instrument med EU-kommissionen här.

Läs om North Swedens medverkan i EU-kommissionens dialog om ett EU närmare medborgarna här.

Läs även tidigare seminarium om regioner med utmaningar och strategiskt stöd här.

Läs mer om EFNS i Umeå den 4–5 maj här

Anmäl dig till EFNS i Umeå den 4–5 Maj här

 

12 Apr 2023 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information